Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๒.ภาคบ่อเกิดแห่งศีลในหลักพระพุทธศาสนา

ภาคบ่อเกิดแห่งศีลในหลักพระพุทธศาสนา

บทอธิบายบ่อเกิดแห่งศีลในหลักพระพุทธศาสนา
โลกวิญญาณทิพย์มีสัญญากำหนดให้อำนาจธาตุธรรมทั้ง ๔ แห่งธาตุโลกเวียนว่าย ปรุงแต่งสังขารให้มีอาการ ๓๒ ให้มีรูปร่างมนุษย์ให้วิญญาณซ้อนอยู่ในรูปสังขาร โดยให้เกิดมาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังขารพาวิญญาณสร้างบุญญาบารมี วิญญาณของมนุษย์ทั้งที่เป็นรูปสังขารอยู่ และวิญญาณล่องลอยอยู่เป็นองค์ประกอบส่วนย่อยของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เป็นโครงสร้างติดตามปรุงแต่งประกอบเข้ากันอยู่กล่าวโดยเรียกรวมๆ ว่า มีเชื้อสายของศาสนาพุทธอยู่ในตัวทุกตัวตนทั้งโลก จึงเรียกมนุษย์ทั้งโลกว่า เหล่าวิญญาณพุทธพงศ์พันธุ์ มีที่มาแห่งจุดกำเนิดอันเดียวกัน มีองค์ประกอบภายในวิญญาณทุกตัวตนเป็นเชื้อสายของกุศล และมีเชื้อสายของอกุศลธรรมปรุงแต่งด้วยธาตุธรรมเป็นอัพยาตธรรม ซึ่งเป็นทั้งบุญทั้งบาป วนเวียนตายอยู่ในวัฎสงสาร ภายในวิญญาณของมนุษย์มีเชื้อสายของศีลติดตั้งปรุงแต่งอยู่ในตัวตนด้วย ศีลจึงมีอยู่ในตัวตนอยู่แล้ว เป็นทั้งศีลบริสุทธิ์และศีลมลทินภายในวิญญาณ ดังนั้น การได้ศีล การรับศีล การถือศีล จึงเป็นเรื่องวิญญาณส่วนบุคคล บำเพ็ญได้ด้วยตนของตนอยู่แล้ว

เมื่อโลกวิญญาณทิพย์ เป็นฝ่ายปกครองวิญญาณมวลมนุษย์ทั้งหลายในโลกเวียนว่าย จึงมีอำนาจคุณธรรมเบื้องบนโลกวิญญาณทิพย์ฝ่ายหนึ่ง เป็นฝ่ายศาสนาชั้นสูง วางสัญญาควบคุมเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ให้มนุษย์เอาวิญญาณของตนบำเพ็ญตามข้อกำหนดระดับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิญญาณมนุษย์ระดับต่างๆ พระพุทธองค์ได้เล็งแลเห็นโลกวิญญาณทิพย์ ด้วยญาณอันสูงส่ง และได้รับการส่งเหตุเปิดเผยจากพระบารมีองค์พระผู้สำเร็จฝ่ายศีล จึงได้ทรงบัญญัติศีลขึ้นในภาคพื้นภพมนุษย์ให้อยู่ในหลักบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุของบวรพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มตรัสรู้จึงได้ประกาศพระศาสนาสู่พุทธพงศ์พันธุ์ในยุคพุทธกาล เพื่อเป็นการรับรองฐานะทางวิญญาณของมนุษย์ระดับต่างๆ ที่พึงบำเพ็ญตนให้ได้เลื่อนฐานะ หรือเลื่อนชั้นในวิญญาณ ดังนั้น ในพุทธบัญญัติจึงบังเกิดมีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมทางศาสนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เจตจำนงของสถาบันทิพย์ ให้มีองค์พระผู้สำเร็จฝ่ายศีล เป็นฝ่ายคอยควบคุมให้คะแนนบุญ ภาคการบำเพ็ญศีลบารมี ที่มนุษย์เวียนว่ายบำเพ็ญมาหลายยุคหลายชาติ เมื่อวิญญาณผู้ใด ได้คะแนนบุญสะสมศีลบารมี จึงเกิดเป็นสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตน ได้สิทธิครอบครองมนุษย์สมบัติ เกิดมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองหลายระดับชั้น ซึ่งผลัดกันขึ้นครองในแต่ละยุคในทุกประเทศทั่วโลก ในส่วนระดับสูงสุดยอดของศีลบารมี ก็จะเป็นบุญญาภินิหารให้วิญญาณผู้นั้นได้พบคุณธรรมชั้นสูงและได้เป็นผู้สำเร็จวิญญาณข้ามพ้นโลกเวียนว่ายในโอกาสที่สร้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

องค์พระผู้สำเร็จแห่งโลกวิญญาณทิพย์ เห็นว่าวิญญาณของมนุษย์ มีฐานะวิญญาณเป็นมูลค่าทางกุศลมูลเดิมต่างระดับกัน จึงต้องวางค่าของศีลกำหนดไว้รับรองฐานะวิญญาณของมนุษย์ให้สอดคล้องกับโลกสังขารกับโลกวิญญาณทิพย์ ให้เป็นวงจรต่อเนื่องกันด้วยเหตุผลที่มนุษย์มีวิญญาณไม่เสมอภาคกัน

ข้อพิจารณา โดยสรุปจะเห็นว่า สิ่งใดที่มีนามปรากฏมีวางไว้ในหลักพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันก็จะมีต้นบ่อเกิดอยู่เบื้องบนโลกวิญญาณทิพย์ เป็นที่มาแห่งต้นสายปลายเหตุอยู่ จึงมีอานุภาพส่งผลสะท้อนถึงวิญญาณผู้บำเพ็ญได้ เป็นบุญญาบารมีบังเกิดในวิญญาณของตนอย่างสมเหตุสมผล ไม่เป็นโมฆะ เพระว่าเรื่องของศาสนามิใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นแบบบทละครในวรรณคดีต่างๆ ผู้บำเพ็ญตนในรูปแบบของศาสนาจึงต้องเป็นบทบาทสมจริง ถ้าเป็นบทบาทสมมุติจะเป็นดาบสองคม

ในเมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์สายสัญญารู้ต้นสายปลายเหตุที่มาของศีลที่มีอยู่เบื้องบนโลกวิญญาณทิพย์ ก็จะเข้าใจองค์พระธรรมหมวดศีล ที่องค์พระบรมครูต้นศาสดาบารมี องค์พระประมุขแห่งธรรมได้ทรงบัญญัติไว้คือ องค์ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ในคัมภีร์องค์พระธรรม…

  ภาคบ่อเกิดแห่งศีลในหลักพระพุทธศาสนา บทอธิบายบ่อเกิดแห่งศีลในหลักพระพุทธศาสนา โลกวิญญาณทิพย์มีสัญญากำหนดให้อำนาจธาตุธรรมทั้ง ๔ แห่งธาตุโลกเวียนว่าย ปรุงแต่งสังขารให้มีอาการ ๓๒ ให้มีรูปร่างมนุษย์ให้วิญญาณซ้อนอยู่ในรูปสังขาร โดยให้เกิดมาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังขารพาวิญญาณสร้างบุญญาบารมี วิญญาณของมนุษย์ทั้งที่เป็นรูปสังขารอยู่ และวิญญาณล่องลอยอยู่เป็นองค์ประกอบส่วนย่อยของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เป็นโครงสร้างติดตามปรุงแต่งประกอบเข้ากันอยู่กล่าวโดยเรียกรวมๆ ว่า มีเชื้อสายของศาสนาพุทธอยู่ในตัวทุกตัวตนทั้งโลก จึงเรียกมนุษย์ทั้งโลกว่า เหล่าวิญญาณพุทธพงศ์พันธุ์ มีที่มาแห่งจุดกำเนิดอันเดียวกัน มีองค์ประกอบภายในวิญญาณทุกตัวตนเป็นเชื้อสายของกุศล และมีเชื้อสายของอกุศลธรรมปรุงแต่งด้วยธาตุธรรมเป็นอัพยาตธรรม ซึ่งเป็นทั้งบุญทั้งบาป วนเวียนตายอยู่ในวัฎสงสาร ภายในวิญญาณของมนุษย์มีเชื้อสายของศีลติดตั้งปรุงแต่งอยู่ในตัวตนด้วย ศีลจึงมีอยู่ในตัวตนอยู่แล้ว เป็นทั้งศีลบริสุทธิ์และศีลมลทินภายในวิญญาณ ดังนั้น การได้ศีล การรับศีล การถือศีล จึงเป็นเรื่องวิญญาณส่วนบุคคล บำเพ็ญได้ด้วยตนของตนอยู่แล้ว เมื่อโลกวิญญาณทิพย์ เป็นฝ่ายปกครองวิญญาณมวลมนุษย์ทั้งหลายในโลกเวียนว่าย จึงมีอำนาจคุณธรรมเบื้องบนโลกวิญญาณทิพย์ฝ่ายหนึ่ง เป็นฝ่ายศาสนาชั้นสูง วางสัญญาควบคุมเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ให้มนุษย์เอาวิญญาณของตนบำเพ็ญตามข้อกำหนดระดับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิญญาณมนุษย์ระดับต่างๆ พระพุทธองค์ได้เล็งแลเห็นโลกวิญญาณทิพย์ ด้วยญาณอันสูงส่ง และได้รับการส่งเหตุเปิดเผยจากพระบารมีองค์พระผู้สำเร็จฝ่ายศีล จึงได้ทรงบัญญัติศีลขึ้นในภาคพื้นภพมนุษย์ให้อยู่ในหลักบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุของบวรพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มตรัสรู้จึงได้ประกาศพระศาสนาสู่พุทธพงศ์พันธุ์ในยุคพุทธกาล เพื่อเป็นการรับรองฐานะทางวิญญาณของมนุษย์ระดับต่างๆ ที่พึงบำเพ็ญตนให้ได้เลื่อนฐานะ หรือเลื่อนชั้นในวิญญาณ ดังนั้น ในพุทธบัญญัติจึงบังเกิดมีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมทางศาสนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เจตจำนงของสถาบันทิพย์ ให้มีองค์พระผู้สำเร็จฝ่ายศีล เป็นฝ่ายคอยควบคุมให้คะแนนบุญ ภาคการบำเพ็ญศีลบารมี ที่มนุษย์เวียนว่ายบำเพ็ญมาหลายยุคหลายชาติ เมื่อวิญญาณผู้ใด ได้คะแนนบุญสะสมศีลบารมี จึงเกิดเป็นสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตน ได้สิทธิครอบครองมนุษย์สมบัติ เกิดมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองหลายระดับชั้น ซึ่งผลัดกันขึ้นครองในแต่ละยุคในทุกประเทศทั่วโลก ในส่วนระดับสูงสุดยอดของศีลบารมี ก็จะเป็นบุญญาภินิหารให้วิญญาณผู้นั้นได้พบคุณธรรมชั้นสูงและได้เป็นผู้สำเร็จวิญญาณข้ามพ้นโลกเวียนว่ายในโอกาสที่สร้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน องค์พระผู้สำเร็จแห่งโลกวิญญาณทิพย์ เห็นว่าวิญญาณของมนุษย์ มีฐานะวิญญาณเป็นมูลค่าทางกุศลมูลเดิมต่างระดับกัน จึงต้องวางค่าของศีลกำหนดไว้รับรองฐานะวิญญาณของมนุษย์ให้สอดคล้องกับโลกสังขารกับโลกวิญญาณทิพย์ ให้เป็นวงจรต่อเนื่องกันด้วยเหตุผลที่มนุษย์มีวิญญาณไม่เสมอภาคกัน ข้อพิจารณา โดยสรุปจะเห็นว่า สิ่งใดที่มีนามปรากฏมีวางไว้ในหลักพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันก็จะมีต้นบ่อเกิดอยู่เบื้องบนโลกวิญญาณทิพย์ เป็นที่มาแห่งต้นสายปลายเหตุอยู่ จึงมีอานุภาพส่งผลสะท้อนถึงวิญญาณผู้บำเพ็ญได้ เป็นบุญญาบารมีบังเกิดในวิญญาณของตนอย่างสมเหตุสมผล ไม่เป็นโมฆะ เพระว่าเรื่องของศาสนามิใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นแบบบทละครในวรรณคดีต่างๆ ผู้บำเพ็ญตนในรูปแบบของศาสนาจึงต้องเป็นบทบาทสมจริง ถ้าเป็นบทบาทสมมุติจะเป็นดาบสองคม ในเมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์สายสัญญารู้ต้นสายปลายเหตุที่มาของศีลที่มีอยู่เบื้องบนโลกวิญญาณทิพย์ ก็จะเข้าใจองค์พระธรรมหมวดศีล ที่องค์พระบรมครูต้นศาสดาบารมี องค์พระประมุขแห่งธรรมได้ทรงบัญญัติไว้คือ องค์ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ในคัมภีร์องค์พระธรรม…

 


Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |