Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๓.ภาคองค์กรสถาบันทิพย์

ภาคองค์กรสถาบันทิพย์

องค์กรสถาบันทิพย์
เอกภพนี้มีสถาบันทิพย์และองค์กรสถาบันทิพย์ระดับต่างๆ เป็นโครงสร้างควบคุมระบบ และมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของโลกมนุษย์ โดยกำหนดให้มีองค์กรปกครองโลกที่เป็นพระบารมีเบื้องล่างสัมพันธ์กับมนุษย์ สัตว์ พืช ทุกสังขาร แล้วพระบารมีเบื้องล่างก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างระบบเบื้องสูงในหลักธรรมศาสตร์ชั้นสูง ของพระพุทธศาสนา กำหนดมีพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ซึ่งมีอยู่ในสถาบันทิพย์ที่มีสัญญาควบคุมระบบตามศักดิ์สูงสุดและลดระดับศักดิ์สัญญาควบคุมจนถึงต่ำสุดเป็นสัญญาประจำกองสังขารแต่ละประเภท โครงสร้างของโลกทิพย์ทั้งหมดนำมาจารึกเป็นข้อพิจารณาได้ดังนี้

๑) องค์พระธรรมประจำกองสังขาร หรือองค์กรทิพย์ องค์การกายนครหรือชีวาตมันหนึ่งๆ
๒) องค์กรทิพย์แยกประเภทการปรุงแต่งธรรมชาติเฉพาะอย่างส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก
๓) องค์กรทิพย์ส่วนภูมิภาค (ภูมิเทวดา ๖ ชั้น) ปกครอง ควบคุม รักษากฎ ถ่ายทอด รับรองมนุษย์โดยทั่วไป และผู้สำเร็จธรรมระดับภูมิศาสตร์
๔) องค์กรทิพย์อำนวยการชั้นวิมานเทวโลก ปกครอง ควบคุม สร้างกฎอำนวยการ รับรอง ส่งผลน้อมนำ โดยกว้าง ระดับสูงในกระบวนการทางธรรมะเป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรม ผู้สำเร็จทุกกระทรวง กระจายอำนาจหลายระดับอันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางวิญญาณของผู้บำเพ็ญตนในหลักศาสนาทุกระดับ
๕) องค์กรทิพย์ชั้นพรหมโลก น้อมนำเข้าสู่ห้องพระนิพพาน อำนวยการจัดงานระดับศาสดาเอก หรือ จอมมุนีโลก อำนวยการรับรองในยุคศาสนาองค์ ๕
๖) องค์กรโองการสัญญาแห่งเอกภพ หรือดวงแก้วรำลึก โลกรำลึกธรรม หรือสิ่งสัมบูรณ์เป็นแก้วที่ทำให้เกิดชีวาตมันส่วนย่อยกระจายไปทั่วสากลโลก ให้กระจายอำนาจ การรำลึกลงไปถึงชั้นภูมิรับรองต่อพลังชีวิตเป็นสังขารบนโลกดวงนี้ ผู้สร้างเจตจำนงวัตถุประสงค์สร้างสรรค์สู่อมฤตภาพของวิญญาณทุกระดับเป็นองค์กรวางสัญญาควบคุมองค์กรสถาบันทิพย์วิวัฒนาการระบบสุริยะจักรวาล

องค์กรสถาบันทิพย์ทั้ง ๖ องค์กรนี้จะสัมพันธ์กันอยู่ด้วยคลื่นเหล็กไหลลิงค์ที่เป็นพลังหมุนของธาตุสำเร็จหลายระดับ เป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายไปทั่วเอกภพ ดังนั้นระบบที่ปรุงแต่งอยู่ภายในสังขารมนุษย์ สัตว์ พืชจะสัมพันธ์กับองค์กรสถาบันทิพย์โดยเนื่องกันอยู่เป็นทอดๆ เมื่อสถาบันทิพย์ทั้งหมดเป็นโครงสร้างของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ วิญญาณสังขารจึงมีโครงสร้างของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ในมนุษย์ทุกตัวตน จึงมีสายเหล็กไหลลิงค์ยั่งเข้าสายโยงวาโยธาตุธรรมปฏิพัทธ์จิตมนุษย์หลายระดับ แล้วแต่วิญญาณมนุษย์ผู้ใดจะสามารถสัมผัสกระแสจิตต่อองค์กรสถาบันทิพย์ ระดับใดกว้างไกลกว่ากัน จิตวิสัยจึงต่างระดับกันด้วยโลกยุคนี้ได้ รู้ในเหตุบ่อเกิดวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาจากโลกทิพย์รับรองวิญญาณมนุษย์ รู้ในเหตุวิวัฒนาการของระบบสุริยะจักรวาลมีอิทธิพลมาจากกลุ่มดาวฤกษ์ ๑๒ ราศี วิญญาณมนุษยชาติต้องวิวัฒน์ตามองค์กรแห่งเอกภพ รู้ในเหตุการณ์วิวัฒน์ระบบสุริยะเริ่มจาก ดาวพระเคราะห์ ดวงที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ คือ ดาวพลูโต แล้วลดหลั่นลงมายังโลกแล้วจะวิวัฒน์ต่อไปจนถึงดาวพระศุกร์และดาวพระพุธเป็นอันดับสุดท้าย รู้ในเหตุดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงมีความหมายต่อวิญญาณมนุษย์ รู้ในเหตุการณ์หมุนของโลกและการโคจรของดวงดาวต่างๆ เป็นไปด้วยระบบสัมพัทธ์วิวาโยธาตุธรรมคลื่น เหล็กไหล ธาตุ กายสิทธิ์เป็นแรงดึงดูดสัมพันธ์หลายระดับ รู้ในเหตุการณ์หมุนของโลกและการโคจรของดวงดาวต่างๆ เป็นไปด้วยระบบสัมพัทธ์ วิวาโยธาตุธรรม คลื่นเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์เป็นแรงดึงดูดสัมพัทธ์หลายระดับ รู้ในเหตุอำนาจบารมีคือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งเอกภพรับโองการพัฒนาชนบทบนดาวดวงนี้ จะพัฒนาตัวองค์กรภาคพื้นมนุษย์บนดาวดวงนี้แล้ว จะเป็นระบบปฏิพัทธ์ธาตุธรรมสูตรใหม่ รู้ถึงเหตุมนุษย์สัตว์จะเสียหายด้วยของสามอย่าง คือ น้ำ ไฟ ลม แต่องค์กรสถาบันทิพย์มิได้ปล่อยให้มนุษยชาติประสบชะตากรรมแต่โดยลำพัง รู้ในเหตุมนุษยชาติบางกลุ่มสร้างปรัชญาปฏิเสธศาสนาละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตสร้างค่านิยมออกนอกศาสนา โลกจึงต้องวิวัฒน์เสียใหม่ตามเจตจำนงสร้างสรรค์วิญญาณ พระต้องอยู่ครองโลก มิใช่พระหนีโลก แล้วปล่อยให้มารเข้าครอง จึงนับว่าผิดครรลองครองธรรมเอกภพ รู้ในเหตุมนุษย์ในโลกยุคหน้า วิญญาณจะเป็นพระหมดทั้งชายและหญิงมีมหาอำนาจในตน

ในส่วนเกี่ยวกับมนุษย์มีความสัมพันธ์กับโลกวิญญาณ ซึ่งเป็นอิทธิพลในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ ทั้งในส่วนตนหนึ่งๆ และโดยกว้างครอบคลุมไปทั่วโลกทำให้ได้รู้พิจารณาความเป็นไปในมนุษย์สมบัติแห่งโลกเวียนว่ายได้ทราบถึงกรรมกรณีคดีธรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเป็นไปด้วยหลักธรรมาธิษฐานจึงทำให้ศิษยานุศิษย์ได้ทราบถึงกรรมเกี่ยวโยงถึงโลกวิญญาณทั้งสิ้น จึงได้ทราบเหตุแห่งพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ คือ รู้ในเหตุที่มนุษย์ต้องเกิดมาต่างเผ่าพันธุ์ ต่างระดับวิญญาณ รู้ในเหตุที่มนุษย์ บ้างสมประกอบ บ้างไม่สมประกอบ รู้ในเหตุที่มนุษย์ใช้เวรทางสังขารโดยเจ็บป่วยบ้าใบ้วิกลจริต รู้ในเหตุที่มนุษย์ต้องมีความเป็นอยู่ต่างฐานะกัน รู้ในเหตุมนุษย์บ้างเป็นอัจฉริยะ บ้างโง่เง่า รู้ในเหตุอุบัติการณ์อาฆาตพยาบาทจองเวร ในเหตุที่มนุษย์เกิดโจรภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในกองสังขารมนุษย์ รู้ในเหตุกุศลมูลเดิมสร้างพรสวรรค์มนุษย์หลายด้าน รู้ในเหตุเมื่อมนุษย์ผู้มั่งคั่งมีเหตุให้ทรัพย์อันตรธานต้องล้มละลาย รู้ในเหตุบ่อเกิดแห่งความเสื่อมทรามในสังคมมนุษย์ รู้ในเหตุมนุษย์ชนชั้นสูงของประเทศที่เป็นเมืองพุทธในอดีตเหตุไฉนจึงทำให้มนุษย์นอกศาสนาเข้าละเมิดอภิสิทธิ์ได้ รู้ในเหตุที่เป็นบ่อเกิดให้มนุษย์ถูกละเมิดกรรมสิทธิ์ถือครองสังขารละเมิดกรรมสิทธิ์การถือครองทรัพย์สิน ละเมิดอภิสิทธิ์เหนือดินแดนจากกลุ่มมนุษย์นอกศีลธรรม รู้ในเหตุคู่กรณีของสามีภรรยา บ้างคู่สร้างคู่สม บ้างคู่รักคู่แค้น บ้างคู่เวรคู่กรรม รู้ในเหตุมนุษย์ผู้เคยมีอำนาจวาสนาในอดีตชาติต้องถูกส่งวิญญาณไปจุติใช้เวรใช้กรรมเป็นผู้ทุกข์ยาก รู้ในเหตุเวรอันใดบิดามารดาร่วมกันก่อไว้ เวรนั้นจะมาตกถึงบุตรเพื่อให้ทรัพย์อันตรธานและเสื่อมยศ รู้ในเหตุวิญญาณมนุษย์ชั้นสูงจะมีพฤติกรรมสัญชาตญาณ ห่างไกลจากสัตว์เดียรัจฉานมาก รู้ในเหตุมนุษย์บางเผ่ามีสัญชาตญาณใกล้กับสัตว์เดียรัจฉานมาก รู้ในเหตุต้องมีคุณธรรมหลายระดับรับรองวิญญาณมนุษย์ทุกระดับ รู้ในเหตุลักษณะก่อเวรนั้นจะต้องได้รับผลสะท้อนของเวรในลักษณะนั้นๆ รู้ในเหตุมนุษย์เกิดมามีจุดมุ่งหมายอะไร รู้ในเหตุองค์กรผู้โองการแห่งเอกภพมีพระบรมราชโองการ วางสัญญาแต่งตั้งให้องค์กรสถาบันทิพย์ผู้สำเร็จทุกกระทรวงลงมาเป็นบารมีให้องค์กรปฏิบัติธรรมภาคพื้นโลกมนุษย์ให้พัฒนาสร้างสรรค์วิญญาณมนุษย์ให้โลกเป็นศีลธรรมให้ได้ รู้ในเหตุวิญญาณที่มนุษย์นำมาเข้าประทับทรง เช่น ทรงเจ้า เข้าผี ประทับทรงเทพชั้นต่ำ เป็นวิญญาณชั้นต่ำที่มีพลังประจุไฟฟ้าระดับเดียวกับวิญญาณมนุษย์ธรรมดา เป็นวิญญาณไม่สำเร็จเป็นวิญญาณนอกระบบโองการสัญญา เป็นวิญญาณเสมือนหนึ่งบุคคลนอกระบบราชการ จะไม่มีอำนาจอำนวยการใดๆ น้อมนำให้ลุเวรลุกรรมไม่ได้ พาไปสวรรค์นิพพานไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ หลอกลวงมนุษย์ได้ทุกเมื่อรู้ในเหตุมนุษย์ผู้ไม่รู้เท่าธรรม ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของเทพชั้นต่ำ รู้ในเหตุวิญญาณเทพชั้นต่ำและวิญญาณอื่นๆ จะไม่รอบรู้ถึงองค์สำเร็จในระบบโองการสัญญาชั้นสูง ดังเช่นบุคคลสามัญทั่วไปจะไม่รอบรู้ระบบกระบวนการทางสังคมชั้นสูง ดังนั้นวิญญาณเข้าทรงจึงไม่เป็นองค์กรศาสนาจึงเชื่อไม่ได้ รู้ในเหตุองค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายปราบที่เป็นฤทธาพญานาคฝ่ายเทพ ปกป้องบัลลังก์พระศาสนาจำเป็นต้องผ่าตัดเนื้อร้ายคอมมิวนิสต์ให้หมดไปจากโลก รู้ในเหตุสิทธิ มนุษยชนของพลโลกที่สถาบันทิพย์จะส่งให้มนุษย์ผู้สร้างสิทธิทางวิญญาณยังมีอีกมากมาย มนุษย์ถ้าเข้าถึงจุดกุศลศีลธรรมอย่างบริสุทธิ์แล้ว ในโลกยุคหน้าจะสำเร็จกายสังขาร สำเร็จวิญญาณจะมีสิทธิ์ไปเที่ยวถึงดาวดวงอื่นๆ ทั่วจักรวาล รู้ในเหตุกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ได้รับสิทธิ์มาจากโลกวิญญาณในวิวัฒนาการรับรองสิทธิมนุษยชน รู้ในเหตุโลกทิพย์ให้สิทธิ์แก่มนุษย์ผู้มีกุศลมูลเป็น มนุสเทโว เทพวิษณุกรรม สร้างยานอวกาศเพื่อเอื้ออำนวยต่อมนุษย์และผู้ปฏิบัติธรรม ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงสามารถมีและใช้เทคโนโลยีช่วยการปฏิบัติธรรมได้

องค์กรสถาบันทิพย์ มีรูปแบบของโครงสร้างคล้ายสถาบันทางสังคมมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา ทางโลก สังคมไทยเป็นภาพสะท้อนทางธรรมะของโลกทิพย์เบื้องบนมาก มีสถาบันทรงอำนาจคุณธรรมของศาสนาและสถาบันทรงอำนาจปกครอง สถาบันทางคุณธรรมเป็นฝ่ายมอบคุณงามความดี กุศลผลบุญแห่งอานิสงส์ต่างๆ แก่ประชาราษฎร์ทั่วไป มีอำนาจอำนวยการลดหลั่นลงไป สถาบันทางการปกครองซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันชาติ มีอำนาจอำนวยการลดหลั่นลงไป เพื่อการปกครองกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการทางสังคม ภาคพื้นมนุษย์ โดยมีกฎหมายโลกเป็นตราสัญญาให้อำนาจอำนวยการแก่องค์กรหนึ่งๆ ได้ใช้อำนาจได้คุณให้โทษตามตราสัญญาแห่งกฎหมายโลกวางไว้ สถาบันคุณธรรมศาสนาจะเนื่องกันอยู่กับสถาบันทางการปกครอง

ในทางธรรมะภาควิญญาณเบื้องบนโลกทิพย์ก็เหมือนกัน เป็นสถาบันทิพย์ที่มีองค์กรทิพย์สถิตย์อยู่เป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรมสำเร็จ มีสถาบันทิพย์เป็นคุณธรรมของศาสนาพุทธเรียกว่า แก้วเทพรำลึก หลายระดับชั้นมีสถาบันทิพย์เป็นองค์กรควบคุมปกครองภพ หลายระดับชั้นทั้งสองฝ่ายจะเนื่องกันอยู่เบื้องบนโลกทิพย์ ฝ่ายองค์กรปกครองสถาบันทิพย์เรียกว่า ผู้สำเร็จทุกกระทรวงมีกฎหมายของโลกทิพย์เป็นตราสัญญาให้อำนาจอำนวยการแก่องค์กรหนึ่งๆ ได้ใช้อำนาจให้คุณให้โทษ ตามตราสัญญาแห่งกฎหมายโลกทิพย์วางไว้

ฝ่ายแก้วเทพรำลึกเป็นธาตุธรรมสำเร็จ ส่วนคุณธรรมอานิสงค์ชั้นสูงของพระพุทธศาสนาในทางโลกเปรียบเสมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา โล่ วุฒิบัตร สัญญาบัตร หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่พระมหากษัตริย์ตรากฎเกณฑ์ขึ้นไว้พระราชทานแก่บุคคลทำความดีระดับต่างๆ ในทางธรรมะของโลกทิพย์เป็นองค์พระธรรมประดับวิญญาณมนุษย์ผู้เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูง เป็นสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนที่สถาบันทิพย์ตราขึ้นไว้มอบให้แก่วิญญาณมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมระดับต่างๆ ได้ใช้อำนาจเอาธรรมะเป็นทาง โปรดมนุษยชาติได้ คุณธรรมแก้วเทพรำลึกจะเนื่องอยู่ในชั้นภูมิจนถึงชั้นเทวโลก พรหมโลก มีหลายขั้นหลายห้อง เช่น ห้องฌานโลกีย์ ห้องฌานสมาบัติ ห้องอริยเจ้า ห้องน้อมนำ เข้าสู่พระศาสนาองค์ ๕ ห้องน้อมนำเข้าสู่ห้องพระนิพาน จะศึกษาโดยละเอียดได้ในคัมภีร์องค์พระธรรม

ฝ่ายผู้สำเร็จทุกกระทรวง เป็นองค์กรทิพย์ดำรงตำแหน่งอยู่ในสถาบันทิพย์ ตั้งแต่วิมาน เทวโลกชั้นสูงสุด ลดหลั่นลงไปถึงชั้นภูมิเทวดา ทางโลกจะเหมือนกับข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงไป

ผู้สำเร็จทุกกระทรวงเป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรมสำเร็จ เข้าสูตรเหล็กไหลลิงค์อากาศดิน อากาศน้ำ อากาศไฟ อากาศลม เป็นธาตุที่มีพลังชีวิตเป็นคลื่นเหล็กไหลลิงค์ประจุไฟฟ้าสัมพัทธ์วิญญาณองค์การกายนครของมนุษย์ได้หลายระดับ ผู้สำเร็จแต่ละกระทรวงเคยลงมาจุติบำเพ็ญศีลภาวนาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์โลกนี้ ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์มาแล้ว ได้รับบรรจุเป็นองค์กรสถาบันทิพย์หลายระดับชั้น มีหน้าที่รับโองการจากชั้นพรหมโลก ให้มีสัญญาควบคุมระบบสุริยจักรวาลทั้งหมด มีอำนาจปกครอง ควบคุมดูแล สร้างกฎสัญญาอำนวยการแก่พลังชีวาตมันทุกพลังชีวิต ทั้งที่เป็นวิญญาณสำเร็จที่พ้นโลกเวียนว่ายและสังขตธรรม อสังขตธรรม ที่ยังไม่พ้นโลกเวียนว่าย เป็นโครงสร้างของระบบศาสนาที่วางค่าระดับต่างๆ ให้มนุษย์โลกถือปฏิบัติ องค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวงจะมีขอบข่ายอำนาจอำนวยการระดับสูงครอบจักรวาล สายงานบริหารกว้างขวางเปรียบเสมือนคณะรัฐบาลในสังคมมนุษย์ คัมภีร์สวดของศาสนาพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ ก็มาจากสายงานของผู้สำเร็จกระทรวงต่างๆ หลายระดับลงสรวมสังขารศาสดาพยากรณ์องค์ต่างๆ เป็นภาษาของฝ่ายวิญญาณเบื้องบน พระผู้สำเร็จทุกกระทรวงได้ลงมารับรองการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นพระบารมีระดับสูงส่ง คัมภีร์สุพรรณบัฏของฝ่ายแก้วเทพรำลึกธรรมอันประเสริฐของต้นบวร พุทธศาสนา เป็นบาลีวางไว้ในโลกมนุษย์ให้มาประกาศ ศาสนาอันประเสริฐเลิศโลกสู่มนุสเทโวผู้ใกล้สำเร็จวิญญาณแห่งตน

ความเกี่ยวพันระหว่างวิญญาณผู้สำเร็จกระทรวงต่างๆ กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ให้พิจารณาจากสิ่งที่พบเห็นใกล้ตัวที่สุด เช่น การเซ่นเจ้า ทรงเจ้า บวงสรวงทวยเทพชั้นภูมิ ศาลเทวะสถาน ภูมิหลักเมืองทั้งที่เป็นฝ่ายแม่พระธรณี มีพระคงคา แม่พระโพสพ ถ้ามนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้จะทราบว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร ผู้สำเร็จทุกกระทรวง จากระดับต่ำสุดจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช อากาศธาตุต่างๆ ทุกอย่างที่อยู่ภายในโลกแห่งจักรวาลนี้ จะมีความหมายต่อมนุษย์ทั้งโลก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามเจตจำนงไว้ ถึงแม้มนุษย์ผู้ใดจะนับถือหรือไม่เชื่อถือปฏิบัติก็ตาม ฝ่ายวิญญาณทั้งหลายเขาก็มีหน้าที่จัดการให้สิทธิ์เสรีภาพและความเป็นธรรมในขอบเขตของสัญญาประจำสังขารวิญญาณหนึ่งๆ แต่มนุษยชาติทั่วไปไม่รู้เท่าธรรม ในชั้นภูมิจะมีองค์กรสถาบันทิพย์หลายฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นองค์การปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอีกหลายฝ่ายขึ้นตรงต่อสถาบันทิพย์วิมานเทวโลก ในส่วนสถาบันทิพย์ฝ่ายปกครอง แยกย่อยลงไปอีกเป็นสถาบันทิพย์ส่วนท้องถิ่น แยกสายงานปรุงแต่งธรรมชาติให้เกิดขึ้นบนพื้นโลก มีองค์การทิพย์รับผิดชอบหลายสายงาน เช่น บันทึกทะเบียน พิจารณากรรมกรณีตามกฎแห่งกรรม ให้กรรมสิทธิ์ถือครอง ให้อภิสิทธิ์ในมนุษย์สมบัติ ลิขิตชะตาชีวิตฝ่ายลงโทษ และฝ่ายปราบปราม มวลภาวะวิญญาณมนุษย์จะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์ หรือไปเสพผลกรรมในเมืองสลิง(นรกภูมิ) จะได้มีอำนาจวาสนา ดวงดี ดวงดับ โชคดี อับโชค จะได้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง จะได้เป็นผู้บรรลุธรรมพื้นฐานก็ได้มาจากวิญญาณสำเร็จชั้นภูมินี้เป็นฝ่ายจัดการทั้งสิ้นตั้งแต่มีโลกเกิดขึ้น ใครจะสร้างบุญญาบารมีมากี่สิบกี่ร้อยชาติจะมีทะเบียนบันทึกไว้หมด ผลกำไรจะตอบสนองแก่ผู้ลงทุนทำความดี ชั้นภูมิเทวดาเป็นองค์กรเบื้องล่างให้การรับรองผู้ประกอบศาสนกิจได้ครบกระบวนการทางธรรมะ

  ภาคองค์กรสถาบันทิพย์ องค์กรสถาบันทิพย์ เอกภพนี้มีสถาบันทิพย์และองค์กรสถาบันทิพย์ระดับต่างๆ เป็นโครงสร้างควบคุมระบบ และมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของโลกมนุษย์ โดยกำหนดให้มีองค์กรปกครองโลกที่เป็นพระบารมีเบื้องล่างสัมพันธ์กับมนุษย์ สัตว์ พืช ทุกสังขาร แล้วพระบารมีเบื้องล่างก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างระบบเบื้องสูงในหลักธรรมศาสตร์ชั้นสูง ของพระพุทธศาสนา กำหนดมีพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ซึ่งมีอยู่ในสถาบันทิพย์ที่มีสัญญาควบคุมระบบตามศักดิ์สูงสุดและลดระดับศักดิ์สัญญาควบคุมจนถึงต่ำสุดเป็นสัญญาประจำกองสังขารแต่ละประเภท โครงสร้างของโลกทิพย์ทั้งหมดนำมาจารึกเป็นข้อพิจารณาได้ดังนี้ ๑) องค์พระธรรมประจำกองสังขาร หรือองค์กรทิพย์ องค์การกายนครหรือชีวาตมันหนึ่งๆ ๒) องค์กรทิพย์แยกประเภทการปรุงแต่งธรรมชาติเฉพาะอย่างส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก ๓) องค์กรทิพย์ส่วนภูมิภาค (ภูมิเทวดา ๖ ชั้น) ปกครอง ควบคุม รักษากฎ ถ่ายทอด รับรองมนุษย์โดยทั่วไป และผู้สำเร็จธรรมระดับภูมิศาสตร์ ๔) องค์กรทิพย์อำนวยการชั้นวิมานเทวโลก ปกครอง ควบคุม สร้างกฎอำนวยการ รับรอง ส่งผลน้อมนำ โดยกว้าง ระดับสูงในกระบวนการทางธรรมะเป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรม ผู้สำเร็จทุกกระทรวง กระจายอำนาจหลายระดับอันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางวิญญาณของผู้บำเพ็ญตนในหลักศาสนาทุกระดับ ๕) องค์กรทิพย์ชั้นพรหมโลก น้อมนำเข้าสู่ห้องพระนิพพาน อำนวยการจัดงานระดับศาสดาเอก หรือ จอมมุนีโลก อำนวยการรับรองในยุคศาสนาองค์ ๕ ๖) องค์กรโองการสัญญาแห่งเอกภพ หรือดวงแก้วรำลึก โลกรำลึกธรรม หรือสิ่งสัมบูรณ์เป็นแก้วที่ทำให้เกิดชีวาตมันส่วนย่อยกระจายไปทั่วสากลโลก ให้กระจายอำนาจ การรำลึกลงไปถึงชั้นภูมิรับรองต่อพลังชีวิตเป็นสังขารบนโลกดวงนี้ ผู้สร้างเจตจำนงวัตถุประสงค์สร้างสรรค์สู่อมฤตภาพของวิญญาณทุกระดับเป็นองค์กรวางสัญญาควบคุมองค์กรสถาบันทิพย์วิวัฒนาการระบบสุริยะจักรวาล องค์กรสถาบันทิพย์ทั้ง ๖ องค์กรนี้จะสัมพันธ์กันอยู่ด้วยคลื่นเหล็กไหลลิงค์ที่เป็นพลังหมุนของธาตุสำเร็จหลายระดับ เป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายไปทั่วเอกภพ ดังนั้นระบบที่ปรุงแต่งอยู่ภายในสังขารมนุษย์ สัตว์ พืชจะสัมพันธ์กับองค์กรสถาบันทิพย์โดยเนื่องกันอยู่เป็นทอดๆ เมื่อสถาบันทิพย์ทั้งหมดเป็นโครงสร้างของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ วิญญาณสังขารจึงมีโครงสร้างของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ในมนุษย์ทุกตัวตน จึงมีสายเหล็กไหลลิงค์ยั่งเข้าสายโยงวาโยธาตุธรรมปฏิพัทธ์จิตมนุษย์หลายระดับ แล้วแต่วิญญาณมนุษย์ผู้ใดจะสามารถสัมผัสกระแสจิตต่อองค์กรสถาบันทิพย์ ระดับใดกว้างไกลกว่ากัน จิตวิสัยจึงต่างระดับกันด้วยโลกยุคนี้ได้ รู้ในเหตุบ่อเกิดวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาจากโลกทิพย์รับรองวิญญาณมนุษย์ รู้ในเหตุวิวัฒนาการของระบบสุริยะจักรวาลมีอิทธิพลมาจากกลุ่มดาวฤกษ์ ๑๒ ราศี วิญญาณมนุษยชาติต้องวิวัฒน์ตามองค์กรแห่งเอกภพ รู้ในเหตุการณ์วิวัฒน์ระบบสุริยะเริ่มจาก ดาวพระเคราะห์ ดวงที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ คือ ดาวพลูโต แล้วลดหลั่นลงมายังโลกแล้วจะวิวัฒน์ต่อไปจนถึงดาวพระศุกร์และดาวพระพุธเป็นอันดับสุดท้าย รู้ในเหตุดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงมีความหมายต่อวิญญาณมนุษย์ รู้ในเหตุการณ์หมุนของโลกและการโคจรของดวงดาวต่างๆ เป็นไปด้วยระบบสัมพัทธ์วิวาโยธาตุธรรมคลื่น เหล็กไหล ธาตุ กายสิทธิ์เป็นแรงดึงดูดสัมพันธ์หลายระดับ รู้ในเหตุการณ์หมุนของโลกและการโคจรของดวงดาวต่างๆ เป็นไปด้วยระบบสัมพัทธ์ วิวาโยธาตุธรรม คลื่นเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์เป็นแรงดึงดูดสัมพัทธ์หลายระดับ รู้ในเหตุอำนาจบารมีคือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งเอกภพรับโองการพัฒนาชนบทบนดาวดวงนี้ จะพัฒนาตัวองค์กรภาคพื้นมนุษย์บนดาวดวงนี้แล้ว จะเป็นระบบปฏิพัทธ์ธาตุธรรมสูตรใหม่ รู้ถึงเหตุมนุษย์สัตว์จะเสียหายด้วยของสามอย่าง คือ น้ำ ไฟ ลม แต่องค์กรสถาบันทิพย์มิได้ปล่อยให้มนุษยชาติประสบชะตากรรมแต่โดยลำพัง รู้ในเหตุมนุษยชาติบางกลุ่มสร้างปรัชญาปฏิเสธศาสนาละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตสร้างค่านิยมออกนอกศาสนา โลกจึงต้องวิวัฒน์เสียใหม่ตามเจตจำนงสร้างสรรค์วิญญาณ พระต้องอยู่ครองโลก มิใช่พระหนีโลก แล้วปล่อยให้มารเข้าครอง จึงนับว่าผิดครรลองครองธรรมเอกภพ รู้ในเหตุมนุษย์ในโลกยุคหน้า วิญญาณจะเป็นพระหมดทั้งชายและหญิงมีมหาอำนาจในตน ในส่วนเกี่ยวกับมนุษย์มีความสัมพันธ์กับโลกวิญญาณ ซึ่งเป็นอิทธิพลในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ ทั้งในส่วนตนหนึ่งๆ และโดยกว้างครอบคลุมไปทั่วโลกทำให้ได้รู้พิจารณาความเป็นไปในมนุษย์สมบัติแห่งโลกเวียนว่ายได้ทราบถึงกรรมกรณีคดีธรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเป็นไปด้วยหลักธรรมาธิษฐานจึงทำให้ศิษยานุศิษย์ได้ทราบถึงกรรมเกี่ยวโยงถึงโลกวิญญาณทั้งสิ้น จึงได้ทราบเหตุแห่งพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ คือ รู้ในเหตุที่มนุษย์ต้องเกิดมาต่างเผ่าพันธุ์ ต่างระดับวิญญาณ รู้ในเหตุที่มนุษย์ บ้างสมประกอบ บ้างไม่สมประกอบ รู้ในเหตุที่มนุษย์ใช้เวรทางสังขารโดยเจ็บป่วยบ้าใบ้วิกลจริต รู้ในเหตุที่มนุษย์ต้องมีความเป็นอยู่ต่างฐานะกัน รู้ในเหตุมนุษย์บ้างเป็นอัจฉริยะ บ้างโง่เง่า รู้ในเหตุอุบัติการณ์อาฆาตพยาบาทจองเวร ในเหตุที่มนุษย์เกิดโจรภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในกองสังขารมนุษย์ รู้ในเหตุกุศลมูลเดิมสร้างพรสวรรค์มนุษย์หลายด้าน รู้ในเหตุเมื่อมนุษย์ผู้มั่งคั่งมีเหตุให้ทรัพย์อันตรธานต้องล้มละลาย รู้ในเหตุบ่อเกิดแห่งความเสื่อมทรามในสังคมมนุษย์ รู้ในเหตุมนุษย์ชนชั้นสูงของประเทศที่เป็นเมืองพุทธในอดีตเหตุไฉนจึงทำให้มนุษย์นอกศาสนาเข้าละเมิดอภิสิทธิ์ได้ รู้ในเหตุที่เป็นบ่อเกิดให้มนุษย์ถูกละเมิดกรรมสิทธิ์ถือครองสังขารละเมิดกรรมสิทธิ์การถือครองทรัพย์สิน ละเมิดอภิสิทธิ์เหนือดินแดนจากกลุ่มมนุษย์นอกศีลธรรม รู้ในเหตุคู่กรณีของสามีภรรยา บ้างคู่สร้างคู่สม บ้างคู่รักคู่แค้น บ้างคู่เวรคู่กรรม รู้ในเหตุมนุษย์ผู้เคยมีอำนาจวาสนาในอดีตชาติต้องถูกส่งวิญญาณไปจุติใช้เวรใช้กรรมเป็นผู้ทุกข์ยาก รู้ในเหตุเวรอันใดบิดามารดาร่วมกันก่อไว้ เวรนั้นจะมาตกถึงบุตรเพื่อให้ทรัพย์อันตรธานและเสื่อมยศ รู้ในเหตุวิญญาณมนุษย์ชั้นสูงจะมีพฤติกรรมสัญชาตญาณ ห่างไกลจากสัตว์เดียรัจฉานมาก รู้ในเหตุมนุษย์บางเผ่ามีสัญชาตญาณใกล้กับสัตว์เดียรัจฉานมาก รู้ในเหตุต้องมีคุณธรรมหลายระดับรับรองวิญญาณมนุษย์ทุกระดับ รู้ในเหตุลักษณะก่อเวรนั้นจะต้องได้รับผลสะท้อนของเวรในลักษณะนั้นๆ รู้ในเหตุมนุษย์เกิดมามีจุดมุ่งหมายอะไร รู้ในเหตุองค์กรผู้โองการแห่งเอกภพมีพระบรมราชโองการ วางสัญญาแต่งตั้งให้องค์กรสถาบันทิพย์ผู้สำเร็จทุกกระทรวงลงมาเป็นบารมีให้องค์กรปฏิบัติธรรมภาคพื้นโลกมนุษย์ให้พัฒนาสร้างสรรค์วิญญาณมนุษย์ให้โลกเป็นศีลธรรมให้ได้ รู้ในเหตุวิญญาณที่มนุษย์นำมาเข้าประทับทรง เช่น ทรงเจ้า เข้าผี ประทับทรงเทพชั้นต่ำ เป็นวิญญาณชั้นต่ำที่มีพลังประจุไฟฟ้าระดับเดียวกับวิญญาณมนุษย์ธรรมดา เป็นวิญญาณไม่สำเร็จเป็นวิญญาณนอกระบบโองการสัญญา เป็นวิญญาณเสมือนหนึ่งบุคคลนอกระบบราชการ จะไม่มีอำนาจอำนวยการใดๆ น้อมนำให้ลุเวรลุกรรมไม่ได้ พาไปสวรรค์นิพพานไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ หลอกลวงมนุษย์ได้ทุกเมื่อรู้ในเหตุมนุษย์ผู้ไม่รู้เท่าธรรม ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของเทพชั้นต่ำ รู้ในเหตุวิญญาณเทพชั้นต่ำและวิญญาณอื่นๆ จะไม่รอบรู้ถึงองค์สำเร็จในระบบโองการสัญญาชั้นสูง ดังเช่นบุคคลสามัญทั่วไปจะไม่รอบรู้ระบบกระบวนการทางสังคมชั้นสูง ดังนั้นวิญญาณเข้าทรงจึงไม่เป็นองค์กรศาสนาจึงเชื่อไม่ได้ รู้ในเหตุองค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายปราบที่เป็นฤทธาพญานาคฝ่ายเทพ ปกป้องบัลลังก์พระศาสนาจำเป็นต้องผ่าตัดเนื้อร้ายคอมมิวนิสต์ให้หมดไปจากโลก รู้ในเหตุสิทธิ มนุษยชนของพลโลกที่สถาบันทิพย์จะส่งให้มนุษย์ผู้สร้างสิทธิทางวิญญาณยังมีอีกมากมาย มนุษย์ถ้าเข้าถึงจุดกุศลศีลธรรมอย่างบริสุทธิ์แล้ว ในโลกยุคหน้าจะสำเร็จกายสังขาร สำเร็จวิญญาณจะมีสิทธิ์ไปเที่ยวถึงดาวดวงอื่นๆ ทั่วจักรวาล รู้ในเหตุกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ได้รับสิทธิ์มาจากโลกวิญญาณในวิวัฒนาการรับรองสิทธิมนุษยชน รู้ในเหตุโลกทิพย์ให้สิทธิ์แก่มนุษย์ผู้มีกุศลมูลเป็น มนุสเทโว เทพวิษณุกรรม สร้างยานอวกาศเพื่อเอื้ออำนวยต่อมนุษย์และผู้ปฏิบัติธรรม ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงสามารถมีและใช้เทคโนโลยีช่วยการปฏิบัติธรรมได้ องค์กรสถาบันทิพย์ มีรูปแบบของโครงสร้างคล้ายสถาบันทางสังคมมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา ทางโลก สังคมไทยเป็นภาพสะท้อนทางธรรมะของโลกทิพย์เบื้องบนมาก มีสถาบันทรงอำนาจคุณธรรมของศาสนาและสถาบันทรงอำนาจปกครอง สถาบันทางคุณธรรมเป็นฝ่ายมอบคุณงามความดี กุศลผลบุญแห่งอานิสงส์ต่างๆ แก่ประชาราษฎร์ทั่วไป มีอำนาจอำนวยการลดหลั่นลงไป สถาบันทางการปกครองซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันชาติ มีอำนาจอำนวยการลดหลั่นลงไป เพื่อการปกครองกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการทางสังคม ภาคพื้นมนุษย์ โดยมีกฎหมายโลกเป็นตราสัญญาให้อำนาจอำนวยการแก่องค์กรหนึ่งๆ ได้ใช้อำนาจได้คุณให้โทษตามตราสัญญาแห่งกฎหมายโลกวางไว้ สถาบันคุณธรรมศาสนาจะเนื่องกันอยู่กับสถาบันทางการปกครอง ในทางธรรมะภาควิญญาณเบื้องบนโลกทิพย์ก็เหมือนกัน เป็นสถาบันทิพย์ที่มีองค์กรทิพย์สถิตย์อยู่เป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรมสำเร็จ มีสถาบันทิพย์เป็นคุณธรรมของศาสนาพุทธเรียกว่า แก้วเทพรำลึก หลายระดับชั้นมีสถาบันทิพย์เป็นองค์กรควบคุมปกครองภพ หลายระดับชั้นทั้งสองฝ่ายจะเนื่องกันอยู่เบื้องบนโลกทิพย์ ฝ่ายองค์กรปกครองสถาบันทิพย์เรียกว่า ผู้สำเร็จทุกกระทรวงมีกฎหมายของโลกทิพย์เป็นตราสัญญาให้อำนาจอำนวยการแก่องค์กรหนึ่งๆ ได้ใช้อำนาจให้คุณให้โทษ ตามตราสัญญาแห่งกฎหมายโลกทิพย์วางไว้ ฝ่ายแก้วเทพรำลึกเป็นธาตุธรรมสำเร็จ ส่วนคุณธรรมอานิสงค์ชั้นสูงของพระพุทธศาสนาในทางโลกเปรียบเสมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา โล่ วุฒิบัตร สัญญาบัตร หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่พระมหากษัตริย์ตรากฎเกณฑ์ขึ้นไว้พระราชทานแก่บุคคลทำความดีระดับต่างๆ ในทางธรรมะของโลกทิพย์เป็นองค์พระธรรมประดับวิญญาณมนุษย์ผู้เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูง เป็นสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนที่สถาบันทิพย์ตราขึ้นไว้มอบให้แก่วิญญาณมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมระดับต่างๆ ได้ใช้อำนาจเอาธรรมะเป็นทาง โปรดมนุษยชาติได้ คุณธรรมแก้วเทพรำลึกจะเนื่องอยู่ในชั้นภูมิจนถึงชั้นเทวโลก พรหมโลก มีหลายขั้นหลายห้อง เช่น ห้องฌานโลกีย์ ห้องฌานสมาบัติ ห้องอริยเจ้า ห้องน้อมนำ เข้าสู่พระศาสนาองค์ ๕ ห้องน้อมนำเข้าสู่ห้องพระนิพาน จะศึกษาโดยละเอียดได้ในคัมภีร์องค์พระธรรม ฝ่ายผู้สำเร็จทุกกระทรวง เป็นองค์กรทิพย์ดำรงตำแหน่งอยู่ในสถาบันทิพย์ ตั้งแต่วิมาน เทวโลกชั้นสูงสุด ลดหลั่นลงไปถึงชั้นภูมิเทวดา ทางโลกจะเหมือนกับข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงไป ผู้สำเร็จทุกกระทรวงเป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรมสำเร็จ เข้าสูตรเหล็กไหลลิงค์อากาศดิน อากาศน้ำ อากาศไฟ อากาศลม เป็นธาตุที่มีพลังชีวิตเป็นคลื่นเหล็กไหลลิงค์ประจุไฟฟ้าสัมพัทธ์วิญญาณองค์การกายนครของมนุษย์ได้หลายระดับ ผู้สำเร็จแต่ละกระทรวงเคยลงมาจุติบำเพ็ญศีลภาวนาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์โลกนี้ ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์มาแล้ว ได้รับบรรจุเป็นองค์กรสถาบันทิพย์หลายระดับชั้น มีหน้าที่รับโองการจากชั้นพรหมโลก ให้มีสัญญาควบคุมระบบสุริยจักรวาลทั้งหมด มีอำนาจปกครอง ควบคุมดูแล สร้างกฎสัญญาอำนวยการแก่พลังชีวาตมันทุกพลังชีวิต ทั้งที่เป็นวิญญาณสำเร็จที่พ้นโลกเวียนว่ายและสังขตธรรม อสังขตธรรม ที่ยังไม่พ้นโลกเวียนว่าย เป็นโครงสร้างของระบบศาสนาที่วางค่าระดับต่างๆ ให้มนุษย์โลกถือปฏิบัติ องค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวงจะมีขอบข่ายอำนาจอำนวยการระดับสูงครอบจักรวาล สายงานบริหารกว้างขวางเปรียบเสมือนคณะรัฐบาลในสังคมมนุษย์ คัมภีร์สวดของศาสนาพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ ก็มาจากสายงานของผู้สำเร็จกระทรวงต่างๆ หลายระดับลงสรวมสังขารศาสดาพยากรณ์องค์ต่างๆ เป็นภาษาของฝ่ายวิญญาณเบื้องบน พระผู้สำเร็จทุกกระทรวงได้ลงมารับรองการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นพระบารมีระดับสูงส่ง คัมภีร์สุพรรณบัฏของฝ่ายแก้วเทพรำลึกธรรมอันประเสริฐของต้นบวร พุทธศาสนา เป็นบาลีวางไว้ในโลกมนุษย์ให้มาประกาศ ศาสนาอันประเสริฐเลิศโลกสู่มนุสเทโวผู้ใกล้สำเร็จวิญญาณแห่งตน ความเกี่ยวพันระหว่างวิญญาณผู้สำเร็จกระทรวงต่างๆ กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ให้พิจารณาจากสิ่งที่พบเห็นใกล้ตัวที่สุด เช่น การเซ่นเจ้า ทรงเจ้า บวงสรวงทวยเทพชั้นภูมิ ศาลเทวะสถาน ภูมิหลักเมืองทั้งที่เป็นฝ่ายแม่พระธรณี มีพระคงคา แม่พระโพสพ ถ้ามนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้จะทราบว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร ผู้สำเร็จทุกกระทรวง จากระดับต่ำสุดจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช อากาศธาตุต่างๆ ทุกอย่างที่อยู่ภายในโลกแห่งจักรวาลนี้ จะมีความหมายต่อมนุษย์ทั้งโลก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามเจตจำนงไว้ ถึงแม้มนุษย์ผู้ใดจะนับถือหรือไม่เชื่อถือปฏิบัติก็ตาม ฝ่ายวิญญาณทั้งหลายเขาก็มีหน้าที่จัดการให้สิทธิ์เสรีภาพและความเป็นธรรมในขอบเขตของสัญญาประจำสังขารวิญญาณหนึ่งๆ แต่มนุษยชาติทั่วไปไม่รู้เท่าธรรม ในชั้นภูมิจะมีองค์กรสถาบันทิพย์หลายฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นองค์การปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอีกหลายฝ่ายขึ้นตรงต่อสถาบันทิพย์วิมานเทวโลก ในส่วนสถาบันทิพย์ฝ่ายปกครอง แยกย่อยลงไปอีกเป็นสถาบันทิพย์ส่วนท้องถิ่น แยกสายงานปรุงแต่งธรรมชาติให้เกิดขึ้นบนพื้นโลก มีองค์การทิพย์รับผิดชอบหลายสายงาน เช่น บันทึกทะเบียน พิจารณากรรมกรณีตามกฎแห่งกรรม ให้กรรมสิทธิ์ถือครอง ให้อภิสิทธิ์ในมนุษย์สมบัติ ลิขิตชะตาชีวิตฝ่ายลงโทษ และฝ่ายปราบปราม มวลภาวะวิญญาณมนุษย์จะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์ หรือไปเสพผลกรรมในเมืองสลิง(นรกภูมิ) จะได้มีอำนาจวาสนา ดวงดี ดวงดับ โชคดี อับโชค จะได้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง จะได้เป็นผู้บรรลุธรรมพื้นฐานก็ได้มาจากวิญญาณสำเร็จชั้นภูมินี้เป็นฝ่ายจัดการทั้งสิ้นตั้งแต่มีโลกเกิดขึ้น ใครจะสร้างบุญญาบารมีมากี่สิบกี่ร้อยชาติจะมีทะเบียนบันทึกไว้หมด ผลกำไรจะตอบสนองแก่ผู้ลงทุนทำความดี ชั้นภูมิเทวดาเป็นองค์กรเบื้องล่างให้การรับรองผู้ประกอบศาสนกิจได้ครบกระบวนการทางธรรมะ

 


Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |