Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๔.ภาคสถาบันทิพย์

ภาคสถาบันทิพย์

สถาบันทิพย์ ระบบธรรมะในโลกทิพย์แห่งเอกภพนี้ มีสถาบันของธรรมะในภาคพื้นเป็นทิพย์มองด้วยตาเปล่าธรรมดาไม่เห็น เป็นโครงสร้างของโลกวิญญาณ ที่ทำให้เกิดกฎปฏิพัทธ์ทางวิญญาณแล้วมีศาสนาเกิดขึ้นบนโลก ในภาควิญญาณมีระบบของสถาบันที่เป็นภาคทิพย์ เมื่อมีสถาบันทิพย์ก็จะมีองค์กรที่เป็นทิพย์สังกัดอยู่ องค์กรที่เป็นทิพย์นี้มีบทบาทสำคัญที่เป็นอิทธิพลต่อพลังชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ที่เป็นสังขารวิญญาณที่ปรุงแต่งด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ ทุกตัวตน องค์กรที่ครอบโลก ครอบจักรวาลอยู่ในขณะนี้แต่ละองค์กรเป็นกลุ่มธาตุ มีสัญญาบังคับการเข้าสูตรธาตุธรรมเฉพาะตำแหน่งมีคุณสมบัติเป็นอากาศธาตุธรรม มีรังสีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสัมพัทธ์กันอยู่ ในส่วนที่เป็นองค์กรเบื้องล่าง จะปฏิพัทธ์อยู่ในชั้นอากาศที่ครอบคลุมโลกมนุษย์นี้อยู่เป็นชั้นๆ จากระดับบรรยากาศสูงสุดลดหลั่นลงมาระดับต่ำ ใกล้มนุษย์ที่สุดจะเป็นรังสีคลื่นประจุไฟฟ้าในสังขารมนุษย์ สัตว์ พืช เลื่อนขึ้นไปชั้นสูงจะมีรังสีที่เป็นประจุไฟฟ้าพลังสูงมีรัศมีข่มกันเป็นชั้นๆ เป็นภาคของโลกที่เป็นทิพย์ชั้นภูมิ จะเล็งเห็นสถาบันทิพย์ด้วยจักษุทิพย์ บทบาทของสถาบันทิพย์ชั้นภูมิเทวดาที่อยู่ในชั้นอากาศนี้ มีความสำคัญแก่มนุษย์ทุกๆ ด้าน ที่เรียกว่า ธรรมชาติสร้างขึ้น รวมถึงอำนาจคุณธรรมทางศาสนาก็เกิดด้วยอานุภาพของโลกทิพย์ของภูมิเทวดา ๖ ชั้น เป็นองค์กรเบื้องล่างปกครองทุกๆ พลังชีวิตของระบบธรรมะแห่งเอกภพ ซึ่งมีองค์กรเบื้องสูงขึ้นไปอีกเป็นองค์สถาบันทิพย์ชั้นวิมานเทวโลกสูงขึ้นไปอีกเป็นองค์กรสถาบันทิพย์ชั้นพรหมโลก ดังนั้นระบบการปฏิบัติธรรมจึงมีอำนาจบารมีอำนวยการทางธรรมะแห่งเอกภพเป็น ๒ ภาค คือบารมีเบื้องล่างและพระบารมีเบื้องสูง อำนาจบารมีเบื้องล่างมีมากมายหลายระดับหลายฝ่ายสังกัดอยู่ฝ่ายแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ และอำนาจบารมีองค์สำเร็จประจำกระทรวงที่ขึ้นตรงต่อชั้นวิมานเทวโลกโดยตรง คำว่าพระบารมีเบื้องล่างเป็นคำบัญญัติโดยองค์จอมมุนีโลก ซึ่งเป็นองค์กรผู้โองการสัญญาเอกภพได้วางเจตจำนงให้องค์สำเร็จระดับต่ำให้บริหารงานในโลกทิพย์ชั้นภูมิเรียกองค์สำเร็จที่ปกครองโลกและรับรองผู้ปฏิบัติธรรมว่า บารมีเบื้องล่าง สำหรับพระบารมีเบื้องสูงนั้น จะควบคุมระบบของชั้นภูมิอีกทีหนึ่ง เป็นองค์พระผู้สำเร็จชั้นสูงซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาควบคุมของสถาบันทิพย์โองการสัญญาแห่งเอกภพ องค์พระผู้สำเร็จเบื้องบนโลกทิพย์จะเหมือนระบบบริหารราชการแผ่นดินในกระบวนการทางสังคมไทย ซึ่งมีสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในภาคธรรมะเบื้องบนโลกทิพย์เป็นอำนาจคุณธรรมหรืออำนาจบารมี อำนวยการตามสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนแก่มนุษย์ ผู้ซึ่งเป็นองค์กรสร้างบารมีในภาคพื้นมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมใดได้สร้างสมบุญญาบารมีเป็นมูลค่าอานิสงส์ระดับใด อำนาจบารมีบนสถาบันทิพย์ระดับนั้นๆ ก็รับรองตามสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนภายในขอบเขต จะเหมือนดั่งผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาการทางโลกซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในสัญญาบัตรนั้นๆ องค์กรทางสังคมก็รับรองบรรจุแต่งตั้งให้เข้าระบบตามกรรมสิทธิ์แห่งตนภายในขอบเขต โลกกับธรรมเป็นของคู่กัน กระบวนการทางสังคมจะคล้อยตามกระบวนการทางธรรมะ เพราะโลกสังขารอยู่ภายใต้การควบคุมของโลกวิญญาณ

ในการปฏิบัติธรรมของศิษยานุศิษย์ก่อนจะเข้าถึงคุณธรรมในชั้นวิมานเทวโลกนั้น จะต้องศึกษาให้เข้าถึงและรู้แจ้งถึงคุณธรรมเบื้องล่างชั้นประถมนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งประกอบด้วยอำนาจบารมีหลายฝ่ายหลายระดับให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบทั่วโลก ซึ่งอำนาจบารมีเบื้องล่างเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เกิดการเลื่อนระดับวิญญาณให้สูงขึ้น มนุษย์ผู้ใดจะได้มีอำนาจคุณธรรมชั้นสูงจะต้องเคยผ่านการสร้างสมบำเพ็ญตนมาแล้วหลายชาติจุติ ถ้าศิษย์ใดหรือนักบวชใด ได้บรรลุธรรมของภูมิเทวดา ๖ ชั้น จะได้ญาณโลกีย์จะสามารถตรวจสอบวิญญาณมนุษย์ได้ทั่วโลก ตรวจสอบวิญญาณต่างๆ ได้ ตรวจสอบศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ผู้หยั่งรู้จะมีอำนาจในทางธรรมะหลายด้านตามครรลองแห่งสิทธิ์ ได้หยั่งรู้ขอบเขตกรรมสิทธิ์แห่งตนอันจำกัดเฉพาะฌานห้องนี้ คุณธรรมเบื้องล่างภาวนาปฏิพัทธ์ธาตุธรรมภายในวิญญาณมนุษย์ได้ง่าย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในสายงานฝ่ายการต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านเมือง มีนามสืบเนื่องมาจากฝ่ายโลกวิญญาณที่ซ้อนโลกมนุษย์อยู่ทางธรรมะมีนามมาก่อนและเป็นผู้ปกครองควบคุมฝ่ายโลกสังขารอีกทีหนึ่ง โลกจึงได้นามเหล่านี้มาสร้างระบบการปกครองในสังคมมนุษย์ ดังนั้นคำเรียกผู้กระทำหน้าที่สายงานนั้นๆ ว่า “เจ้าหน้าที่” ซึ่งได้มาจาก “เจ้าที่” ของโลกวิญญาณนี่เอง ในระดับสูงเป็นศีลธรรมมาก ในระดับต่ำเป็นศีลธรรมน้อยและยังมีของฝ่ายพญามารระดับสูง ระดับต่ำอีกด้วย กระจายเขตไปทั่วภูมิของโลก ฝ่ายเป็นศีลธรรมทำหน้าที่องค์กรสถาบันทิพย์ควบคุมทุกวิญญาณ ทุกสังขารในโลกดวงนี้ให้เป็นไปตามโองการสัญญาของเอกภพให้เป็นไปตามเจตจำนงวิวัฒนาการ ดำเนินการปรุงแต่งเข้าสูตรธาตุธรรมองค์การกายนคร เลือกคัดจัดสรรให้สิทธิเสรีภาพทางวิญญาณ ทั้งระดับพื้นฐานและสิทธิพิเศษ มีอำนาจเพิ่ม ลด ชดใช้กรรมสิทธิ์ถือครองในมนุษย์สมบัติตามสัญญากฎแห่งกรรม มนุษย์ใดสามารถสร้างสิทธิใดในทางโลกวิญญาณได้กว้างขวาง มนุษย์นั้น สังคมนั้น ประชาชาตินั้น ย่อมมีสิทธิทุกด้านบนโลกดวงนี้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นสิทธิมนุษย์ชั้นสุดยอดจะได้มาจากสถาบันทิพย์ โลกจะต้องเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ มนุษย์ในโลกยุคใหม่จะได้สิทธิจากโลกทิพย์มากขึ้น อภิมหาอำนาจทางธรรมศาสตร์ย่อมได้สิทธิ์แห่งวิวัฒนาการโลกในยุคต่อไป

อำนาจพระบารมีเบื้องล่าง
อำนาจพระบารมีเบื้องล่างเป็นวิญญาณอิทธิฤทธิ์ เป็นระบบสายงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลรักษาสรรพสิ่งในภาคพื้นมนุษย์ มีอยู่หลายฝ่าย ได้แก่

๑) ภูมิเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นภูมิประจำบ้าน ประจำท้องที่ ประจำศาลเจ้า ภูมิหลักเมืองระดับต่างๆ จนถึงพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี และพระภูมิอื่นๆ ที่ปกครองท้องที่อยู่ทุกทวีปทั่วภูมิภาคของโลก เป็นเจ้าที่หลายระดับชั้น ถ้าเป็นพระภูมิชั้นสูง ก็จะได้ปกครองท้องที่ในแผ่นดินที่มีมนุษย์ชั้นสูงปกครองอยู่ จะมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนประจำท้องถิ่นคอยบันทึกกรรมกรณีของมนุษย์ สัตว์ รวบรวมกุศลธรรมและอกุศลกรรม ตั้งแต่พลังชีวิตหนึ่งเข้าสูตรปฏิพัทธ์ธาตุเป็นสังขารแต่ละชาติที่เกิดเป็นรูปสังขารเรื่อยมาแต่ปุเรนชาติดึกดำบรรพ์ จะถูกจารึกไว้โดยละเอียดเป็นกุศลมูลและอกุศลมูล เป็นคดีโลกคดีธรรม เป็นตราบุญ ตราบาป ติดวิญญาณ ไปกับทุกสังขาร ทุกชั้น ทุกประเภท ทั้งมนุษย์ทั่วไปและผู้ปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบจะมีบันทึกไว้เป็นทะเบียนบัญชีดำและบัญชีทอง นายทะเบียนมีบริวารมากมายเกลื่อนกลาดทั่วทุกท้องที่ปฐพี จากระดับสูงวิมานชั้นภูมิจนถึงระดับภูมิชั้นต่ำที่เป็นศีลธรรมและไม่เป็นศีลธรรม จะรู้เห็นการกระทำของมนุษย์ทุกสังขารวิญญาณ โดยกำหนดให้มีสื่อเป็นวิญญาณขององค์กรทิพย์ชั้นภูมินี้ติดตั้งอยู่ในกายนครให้เป็นโครงสร้างเชื่อมสายโยงวาโยถึงกัน เรียกว่า พระราชทูตประจำกองสังขาร มนุษย์ผู้ใดจะไปซุกซ่อนทำอะไร ไว้ที่ใดทั่วทุกมมุมโลกจะรู้เห็นหมด อำนาจบารมีเบื้องล่างฝ่ายนี้จะบันทึกกรรมกรณีของมนุษย์ทุกตัวตน แล้วจะเป็นผู้เปิดเผยเวรกรรมของมนุษย์ผู้อื่นให้ผู้ปฏิบัติที่บารมีเปิดให้ได้เล็งเห็นให้รู้ถึงวิธีแก้ไขกรรมกรณีเพื่อการชดใช้ตราบาปตามกฎแห่งกรรม ให้เป็นไปตามกระบวนการทางธรรมะ

๒) พระภูมิฝ่ายพิจารณาคดีธรรม กำหนดโทษทางสังขารและโทษทางวิญญาณประดุจดังฝ่ายตุลาการ ในโลกสังขารเป็นฝ่ายพิจารณาตัดสินกรรมกรณีตามทะเบียน บัญชีดำ กำหนดการชดใช้หนี้กรรมทางสังขารและใช้หนี้กรรมทางจิต อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิ เสรีภาพทางสังขารวิญญาณผู้อื่นและผิดกฎหมายของโลกทิพย์ด้วยการทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่สร้างสมกรรมชั่วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเรื่อยมาแต่ปางอดีตชาติ และปัจจุบันชาติที่ถูกบันทึกไว้ ลิขิตการใช้หนี้กรรมลักษณะต่างๆ ตามเวรกรรมที่ก่อไว้ โดยวางสัญญาจำกัดสิทธิเสรีภาพทางสังขาร จำกัดเวลาเสพผลบุญในวรรคหนึ่งๆ วางสัญญาให้ทรัพย์สมบัติอันตรธานในวาระที่มาถึง วางสัญญากรรมสิทธิ์มนุษย์สมบัติทุกๆ ด้านในวาระที่มาถึง พระภูมิชั้นสูงฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายกำหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับการไถ่โทษทัณฑ์ แก้เวรกรรมด้วยกองการกุศลสังฆทานในแต่ละวรรคหนึ่งๆ ตามคดีธรรมที่บัญชีดำตราไว้ แล้วยังกำหนดผลสะท้อนของกรรมส่วนบุคคลหนึ่งๆ ให้จำกัดสิทธิเสรีภาพทางสังคมมนุษย์อีกด้วยเรียกว่าให้ใช้เวรภาคสังขารอีกส่วนหนึ่ง ถ้ามนุษย์ผู้ใดไม่มีกระบวนการทางธรรมะเข้าแก้ไขทางวิญญาณวิกฤตการณ์ต้องอุบัติขึ้น เพื่อชดเชยแก่สังขารอื่นอย่างแน่นอน

๓) พระภูมิฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของโลก เป็นฝ่ายเข้าสูตรวิญญาณ เข้าสูตรปฏิพัทธ์ธาตุเชิงซ้อน กฎปฏิพัทธ์ในทฤษฎีอะตอมของปรมาณู ในอินทรีย์วัตถุ อนินทรีย์วัตถุ ฝ่ายนี้จะควบคุมการเข้าสูตรปรุงแต่งส่วนท้องถิ่น ให้จัดระเบียบปฏิพัทธ์ธาตุในองค์การกายนครเผ่าพันธุ์ต่างๆ กำหนดรูปพรรณสัณฐานตามเจตจำนงสถาบันทิพย์ชั้นสูง ควบคุมกฎหมายปฏิรูปสังขารควบคุมสัญญาประจำกองสังขารมนุษย์ให้สัมพันธ์กับระบบสุริยะจักรวาล ปรุงแต่งตามรูปธรรมนามธรรม กำหนดสิทธิเข้าปฏิสนธิในครรภ์สังขารต่างๆ เพศเผ่าพันธุ์ต่างชนิด ฝ่ายปรุงแต่งเรียกเป็นนามธรรมว่า ป้อปั้นปุงลิงค์ หรือแม่สื่อ แม่กำเนิด ประกอบด้วยนะน้อมนำองค์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสถาบันทิพย์ชั้นภูมิเทวดาเป็นที่เข้าสูตรธาตุธรรมวิญญาณประเภทต่างๆ ค่าของเจตสิกจะเพิ่มหรือลดพลังประจุไฟฟ้าในวิญญาณ ขึ้นอยู่กับองค์กรสถาบันทิพย์จะเข้าสูตรธาตุเอกพันธ์ ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เข้าสูตรสาริกธาตุธรรมทั้ง ๔ ซึ่งประกอบด้วยวิญญาณ ยักษ์อสูร วิญญาณลิงลม และวิญญาณธาตุ เป็นสัดส่วนของธาตุเวียนว่ายติดอยู่ในแรงดึงดูดของโลก ดังนั้นวิญญาณมนุษย์ สัตว์ จึงมีสัดส่วนของวิญญาณยักษ์กับลิงอยู่ในตัวในสัดส่วนที่ต่างกัน สังขารเกิดตายหลายต่อหลายชาติ พลังไฟฟ้าในเจตสิกอ่อน เมื่อปฏิสนธิเข้าเกิดเป็นสังขารใหม่จึงมืดมนจำชาติอดีตไม่ได้ เรียกว่า หนาด้วยกรรมกิเลส พฤติกรรมสัญชาตญาณ อารมณ์ ของมนุษย์จึงแตกต่างกันตามมูลค่าทางวิญญาณในส่วนของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พระภูมิเทวดาชั้นนี้ จะควบคุมกฎปฏิพัทธ์ทางชีววิทยา เข้าสูตรวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา ปรุงแต่งพลังชีวิตเข้ารูปสังขารและปฏิรูปสังขารสัตว์ชั้นสูง สัตว์ชั้นต่ำ พืชชั้นสูง พืชชั้นต่ำ ตลอดจนควบคุมการทำลายสังขารให้เน่าเปื่อยผุพังด้วยเชื้อไวรัสและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคระบาดทั่วไป อำนาจบารมีฝ่ายนี้สามารถอำนายการทางน้ำทิพย์มนต์ เปลี่ยนค่าอิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอนในนิวเคลียสของเซลล์ในสิ่งที่มีชีวิตได้ แต่ต้องเป็นสิทธิพิเศษของสังขารหนึ่งๆ มนุษย์จะดีหรือชั่วอยู่ที่การเข้าสูตรสาริกธาตุทั้งสี่ของบารมีฝ่ายนี้ จึงบ่อเกิดคำดับล้างขึ้น ซึ่งพระบารมีได้เปิดเผยแก่พระองค์ต้นบรมครู ได้เปิดคำดับล้างแก่ศิษยานุศิษย์ในส่วนวิญญาณ แต่ละบุคคล และคำดับล้างทั่วไปที่เป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปฏิรูปสังขารวิญญาณ โดยการแยกธาตุทางวิญญาณระหว่างองค์กรภาคพื้นมนุษย์ และองค์กรสถาบันทิพย์ให้สัมพันธ์กัน การวิวัฒน์โลกของสิ่งมีชีวิตในอนาคตจะเป็นอิทธิพลของภูมิเทวดาฝ่ายนี้ เมื่อถึงวาระแห่งจุดที่หมายพระบารมีจะเปิดเผยผู้ปฏิบัติธรรมจะรอบรู้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทุกทฤษฎียิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์โลก เพราะทุกสรรพสิ่งเกิดจากธรรมปรุงแต่ง ผู้ปฎิบัติธรรมจะสร้างพลังต้านทานอาวุธมหาประลัยทางวิญญาณได้ การเข้าสูตรธาตุธรรมวิญญาณ มนุษย์จะสอดคล้องสัมพันธ์กันกับโลกทิพย์ ซึ่งมีหลายระดับ ตามค่าวิญญาณของมนุษย์ที่เข้าสูตรธาตุเอกพันธ์ และกลุ่มวิญญาณธาตุยักษ์อสูร กลุ่มวิญญาณธาตุลิงลม กลุ่มวิญญาณธาตุเมืองสลิง จึงเรียกมนุษย์ทั่วโลกตามค่าวิญญาณว่า มนุสเทโว มนุสเดรัจฉาโน มนุสเปรโต แล้วกำหนดให้ไปใช้สิทธิเข้าปฏิสนธิในครรภ์ของผู้มีวิญญาณธาตุกลุ่มต่างๆ ตามภูมิภาคถือกำเนิดของชนชาติหนึ่งๆ แล้วกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม ตามตำราพรหมชาติ และนรลักษณ์ศาสตร์ทางโหราศาสตร์ การปรุงแต่งเป็นไปตามบุพกรรมเพื่อจำกัดสิทธิ์มิให้รู้เห็นโลกทิพย์มิให้รู้เท่าในบาปบุญของตน มิให้แบ่งเป็นประเทศบุญประเทศบาป ให้อยู่คละกันทั้งผู้มีบุญและผู้มีบาป ผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นสตรีที่ครองเรือนอยู่ร่วมกับสามีปฏิบัติธรรม จะสามารถจำกัดสิทธิแก่วิญญาณที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์ได้ จะไม่เป็นสังขารสาธารณะที่วิญญาณใดๆ ชั้นต่ำยื้อแย่งมาเกิดได้โดยง่าย ยิ่งมีบารมีสูงยิ่งจำกัดสิทธิ์แก่วิญญาณที่จะมาเกิดร่วมสร้างบารมีได้ มาก จะต้องเป็นวิญญาณของผู้มีบุญจริงๆ จึงจะมีสิทธิได้เข้าปฏิสนธิในครรภ์ได้ ดังนั้นผู้มีบุญจึงได้มาจุติในพระราชอาณาจักรนี้เป็นส่วนมาก คือ อาณาจักรของพระราชา ซึ่งถูกต้องทางธรรมะอย่างที่สุดในโลก มนุษย์ชาติทั่วไปจะไม่สามารถจำกัดสิทธิแก่วิญญาณสัตว์ป่าได้ ภูมิเทวดาฝ่ายนี้ก็จะปรุงแต่งและกำหนดจุติตามยถากรรมตามกลุ่มธาตุเผ่าพันธุ์เป็นสังขารสาธารณะเมื่อไม่มีผู้มีบุญมาช่วยแก้ไขวิญญาณให้เป็นพระสูงขึ้นมนุษย์ทำอะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูง จึงไม่เชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงปล่อยให้มนุษย์โค่นล้มกันได้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนครึ่งค่อนโลก กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งการโค่นล้ม จึงผิดครรลองครองธรรมของมนุษย์ผู้ประเสริฐ ดังนั้นมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้ปรับคุณค่าของวิญญาณจนเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์อภิสิทธิ์ทางวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลรับรองในชาติจุติปัจจุบันนี้ สังขารผู้ปฏิบัติธรรมจะมีอำนาจบารมีคุ้มครอง จะไม่เป็นสังขารสาธารณะนอกศาสนา

๔) พระภูมิเทวดาฝ่ายผลักดันให้เกิดการใช้เวรเสพผลกรรม และผลักดันให้เกิดการจองเวรต่อคู่กรณีลักษณะต่างๆ ตามคดีธรรมที่บัญชีดำบันทึกไว้ ฝ่ายนี้มีอิทธิฤทธิ์ระดับต่างกันลดหลั่นลงไป ทำหน้าที่คุ้มครองผู้มีบุญและคอยปราบปรามสังขาร และวิญญาณที่ไม่เป็นศีลธรรม ถ้าวิญญาณมนุษย์ผู้ใด มีเวรกรรมตามวาระที่มาถึง กฎปฏิพัทธ์ทางวิญญาณ จะเกิดกับวิญญาณผู้นั้นให้มีเหตุเป็นไป จะผลักดันให้เกิดการจองเวร ชดใช้กรรมชั่วในอดีตชาติ ถ้าหากผู้ใดไม่ได้รับการแก้ไขตามกระบวนการทางธรรมะหมวดชดใช้ตราบาป ตามกฎแห่งกรรมก็จะต้องรับกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะร้ายแรงหรือเบาก็สุดแท้แต่กรรมลิขิตไว้ ทั้งผลักดันให้เกิดการรื้อสังขารทิ้งและผลักดันให้เกิดทรัพย์อันตรธานล้มละลายในลักษณะต่างๆ พระภูมิเทวดาฝ่ายนี้จะคอยเป็นบารมีให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรับค่าทางวิญญาณได้สูงขึ้นไป ผู้ปฏิบัติธรรมใดสามารถสร้างคุณธรรมทางวิญญาณสูง ภูมิเจ้าที่ฝ่ายโลกวิญญาณจะรู้เวลาเดินทางไป ณ ที่แห่งหนตำบลใด จะมีวิญญาณเจ้าที่มาอารักขาอย่างมากมาย ตามรายทางจะมีวิญญาณต่างๆ หมอบกราบขอส่วนบุญอยู่ห่างๆ แต่ไม่กล้าเข้าใกล้ สำหรับมนุษย์ใดเคยสร้างคุณงามความดีมาแต่ปุเรนชาติพระภูมิเจ้าที่จะรู้เห็น เมื่อมีมารผจญจะคอยปกป้องคุ้มภัย ให้คลาดแคล้วจากศัตรูหมู่มารเรียกว่า “คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” เทพชั้นภูมิจะช่วยมนุษย์ผู้ใดนั้นจะดูที่วิญญาณบุคคลนั้นๆ ถ้ามนุษย์ใดบุญน้อยภูมิชั้นต่ำก็จะขอค่าคุ้มครองต้องเซ่นอยู่เรื่อย ส่วนภูมิที่ไม่เป็นศีลธรรมเป็นฝ่ายพญามารก็มีอยู่ปะปนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มนุษย์ที่มีภูมิวิญญาณต่ำ และมิได้ปฏิบัติธรรมจะถูกอิทธิฤทธิ์ของมารครอบงำอยู่อย่างไม่รู้ตัว มักทำให้เดือดร้อนมีอันเป็นไป มนุษย์ผู้มีบุญน้อยจึงติดอยู่ภายใต้การปกครองของวิญญาณอุบาทว์ ในสมัยพุทธกาลมนุษย์ที่ถืออิทธิฤทธิ์พญามาร เรียกว่า เดียรถีย์ ปัจจุบันวิญญาณพญามารมีอยู่มากมายทั่วทุกภูมิภาคของโลกในส่วนที่มีฤทธิ์ระดับสูงนั้น พระองค์ต้นบรมครูลงหลักสัญญาปราบเป็นเวลาสี่สิบกว่าปี เสื่อมสูญไปมากมายอำนาจอิทธิฤทธิ์ของเทวดาชั้นภูมิฝ่ายนี้ระดับสูงเป็นองค์กรของศาสนา มีอิทธิฤทธิ์ออกเหตุช่วยญาติผู้ปฏิบัติธรรมอย่างมากมาย และส่งผลแก่ผู้ได้รับประสิทธิ์ประสาทตามเจตจำนงพื้นฐานของสถาบันทิพย์ชั้นภูมิ เปิดเผยเหตุทางธรรมะแก่ผู้บรรลุฌานโลกีย์และฌานสมาบัติ องค์กรสถาบันทิพย์ชั้นภูมิระดับสูงนี้ พระองค์ต้นบรมครูได้บัญญัติอักขระวิญญาณธรรมเป็นองค์โมคคัลลีธรรม ให้ศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายสร้างตน ในวิญญาณของตน วิมานในสวรรค์ชั้นภูมิ ๖ ชั้นมีอยู่แล้ว ศิษย์มิต้องตั้งศาล เพียงปฏิบัติตนให้เป็นพระด้วยวิญญาณ มีกาย วาจา จิตให้ยุติธรรม เที่ยงธรรม ก็เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเลิศโลกพอแล้ว และวิญญาณของผู้ปฏิบัติธรรมมีบัญชีทองจารึกไว้ในโลกทิพย์เบื้องบนอีกด้วย

๕) พระภูมิเทวดาฝ่ายราชทัณฑ์ เป็นองค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายลงโทษในโลกวิญญาณ มีองค์กรหลายระดับชั้น เรียกว่า แดนนรกภูมิหรืออบายภูมิ ภาษาของบารมีเรียกว่า “เมืองสลิง” ในภูมิภาคนี้จะมีทะเบียนของผู้ผิดบาปเป็นทะเบียนวิญญาณเมืองสลิง จะมีการประสานงานกับพระภูมิเจ้าที่ฝ่ายต่างๆ จอมเทพชั้นภูมิราชทัณฑ์นี้เรียกว่า พญายมราช มีเทพชั้นรับรองประจำแดนนรกขุมต่างๆ เป็นนรกบริกวาร มีนายนิรบาลเป็นเจ้าหน้าที่คอยลงโทษสัตว์นรก เปรียบเสมือนดังผู้คุมเรือนจำที่คุมนักโทษในเรือนจำของภพมนุษย์ แล้วยังมีวิญญาณที่คอยจับวิญญาณมนุษย์บาปใส่เครื่องพันธนาการไปสู่เมืองอเวจี เรียกว่า ยมทูตจะกระจายอยู่ทุกท้องที่ทั่วภูมิภาคของภพมนุษย์ มีฤทธิ์ปฏิพัทธ์วิญญาณผู้มีกลุ่มธาตุสลิงอยู่ในตัวมากให้เกิดแรงดูดลง พระองค์ต้นบรมครูเล็งแลเห็นกลุ่มวิญญาณธาตุเมืองสลิงมีปฏิกิริยาปฏิพัทธ์กลุ่มวิญญาณธาตุองค์การกายนคร มนุษย์ที่เป็นสาริกธาตุธรรมมลทินแฝงอยู่เมืองสลิงมีแรงดึงดูดวิญญาณให้จมลงในพื้นปฐพีโดยกฎปฏิพัทธ์ทางวิญญาณรุนแรงมาก เมื่อวิญญาณผู้ใดเคยถูกดูดลงแล้วพ้นโทษหลุดออกมา อณูธาตุในวิญญาณจะเปลี่ยนค่าไป อุปนิสัยใจคอของมนุษย์จึงต่างกัน มวลภาวะวิญญาณจึงมีมลทินติดมาแต่อดีตชาติต่างสถานะกันเป็นตราบาปติดตัวมา คุณค่าของความเป็นพระในวิญญาณจึงเหลือน้อยมาก เมื่อฝ่ายนรกภูมิส่งมาเกิดถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพทางวิญญาณ ไปใช้สิทธิเป็นสังขารสัตว์บ้าง เป็นมนุษย์ไม่สมประกอบ บ้าง เรียกว่า “มนุสเปรโต” จะไม่เต็มคน มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วโลก เช่น ปัญญาอ่อนวิกลจริต ไม่ครบอาการ ๓๒ มีบุคลิกเสื่อมลาภเสื่อมยศ มีสมรรถภาพทางกายและจิตต่ำ มิใช่เป็นตามกรรมพันธุ์ต่อเนื่อง บางลักษณะกำหนดให้ใช้เวร โดยเข้ากลุ่มญาติวงศ์พงศ์พันธุ์ พระบารมีจะเปิดเผยให้แลเล็งเห็นกลุ่มวิญญาณสัตว์นรกจะดำ วิญญาณชั้นสูงจะขาว มนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะมีกลุ่มวิญญาณธาตุสลิงแฝงอยู่ทุกตัวตน เพราะโลกทิพย์มีอย่างไร ส่วนประกอบในวิญญาณจะมีอย่างนั้น แล้วแต่ผู้ใดจะสะสมมาตั้งแต่สี่ร้อยห้าร้อยชาติกำเนิดมาก จึงมีมนุษย์ที่ถูกจองจำทางวิญญาณผู้มีเวรถูกจำคุกทุกข์ทรมานเกลื่อนโลกเช่นนี้ ก็จำต้องมีศาสดามาเป็นผู้พิพากษาแก้คดีวิญญาณเป็นศาลสถิตยุติธรรมแห่งโลกทิพย์ และได้สร้างสรรค์วิญญาณศิษย์ ให้เป็นองค์กรศาลยุติธรรม ภาคพื้นภพมนุษย์เพื่อไว้แก้คดีวิญญาณแก่มนุษยชาติทั่วโลก เทพชั้นภูมิฝ่ายราชทัณฑ์นี้เรียกว่า “เจ้ากรรมนายเวร” จะทำหน้าที่ตามเจตจำนง ซึ่งมีสัญญาวางไว้ในสถาบันทิพย์โดยไม่เลือกหน้า จะเป็นบารมีรับรองอำนาจทางคุณธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่สำเร็จธรรมชั้นสูง จัดการแก้ไขเวรกรรมให้แก่มนุษย์ผู้มาขอพึ่งบุญญาบารมี ส่วนมากมนุษย์ทั่วไปจะไม่มีสิทธิได้รู้เท่าในอกุศลกรรมของตนในอดีตชาติรอเวลาให้เวรมาถึงตัวจึงพากันวิ่งหา บางรายจนสายเกินแก้ หรือหมดสิ้นเนื้อประดาตัวมาจากที่อื่นจึงได้มาพบพระองค์ท่าน มนุษยชาติควรได้รับการแก้ไขเวรกรรม มนุษย์ที่มีชีวิตราบรื่นเป็นปกติดีอยู่จึงมิควรตั้งอยู่ในความประมาท โลกนี้จึงต้องมีการตรวจเช็ควิญญาณเหมือนดั่งมีนายแพทย์ตรวจร่างกายมนุษย์สัตว์เป็นประจำ โดยมิต้องรอให้มีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นกับสังขารแล้วแก้ปัญหาปลายเหตุ โลกจึงรกรุงรังด้วยวิญญาณที่มีกรรมชั่วตกอยู่ในกองทุกข์ โลกจึงเต็มไปด้วยระบบจองเวร มีที่จับกุมคุมขังกักกันไม่มีที่สิ้นสุด จึงต้องมีกระบวนการทางธรรมะแก้ไขมวลภาวะวิญญาณมนุษย์ เมื่อวิญญาณผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟอกล้างธาตุมลทินในวิญญาณแล้วแรงปฏิพัทธ์ธาตุอบายภูมิจะมีค่าน้อยจิตจึงไม่ใฝ่ต่ำ  ภาคสถาบันทิพย์ สถาบันทิพย์ ระบบธรรมะในโลกทิพย์แห่งเอกภพนี้ มีสถาบันของธรรมะในภาคพื้นเป็นทิพย์มองด้วยตาเปล่าธรรมดาไม่เห็น เป็นโครงสร้างของโลกวิญญาณ ที่ทำให้เกิดกฎปฏิพัทธ์ทางวิญญาณแล้วมีศาสนาเกิดขึ้นบนโลก ในภาควิญญาณมีระบบของสถาบันที่เป็นภาคทิพย์ เมื่อมีสถาบันทิพย์ก็จะมีองค์กรที่เป็นทิพย์สังกัดอยู่ องค์กรที่เป็นทิพย์นี้มีบทบาทสำคัญที่เป็นอิทธิพลต่อพลังชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ที่เป็นสังขารวิญญาณที่ปรุงแต่งด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ ทุกตัวตน องค์กรที่ครอบโลก ครอบจักรวาลอยู่ในขณะนี้แต่ละองค์กรเป็นกลุ่มธาตุ มีสัญญาบังคับการเข้าสูตรธาตุธรรมเฉพาะตำแหน่งมีคุณสมบัติเป็นอากาศธาตุธรรม มีรังสีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสัมพัทธ์กันอยู่ ในส่วนที่เป็นองค์กรเบื้องล่าง จะปฏิพัทธ์อยู่ในชั้นอากาศที่ครอบคลุมโลกมนุษย์นี้อยู่เป็นชั้นๆ จากระดับบรรยากาศสูงสุดลดหลั่นลงมาระดับต่ำ ใกล้มนุษย์ที่สุดจะเป็นรังสีคลื่นประจุไฟฟ้าในสังขารมนุษย์ สัตว์ พืช เลื่อนขึ้นไปชั้นสูงจะมีรังสีที่เป็นประจุไฟฟ้าพลังสูงมีรัศมีข่มกันเป็นชั้นๆ เป็นภาคของโลกที่เป็นทิพย์ชั้นภูมิ จะเล็งเห็นสถาบันทิพย์ด้วยจักษุทิพย์ บทบาทของสถาบันทิพย์ชั้นภูมิเทวดาที่อยู่ในชั้นอากาศนี้ มีความสำคัญแก่มนุษย์ทุกๆ ด้าน ที่เรียกว่า ธรรมชาติสร้างขึ้น รวมถึงอำนาจคุณธรรมทางศาสนาก็เกิดด้วยอานุภาพของโลกทิพย์ของภูมิเทวดา ๖ ชั้น เป็นองค์กรเบื้องล่างปกครองทุกๆ พลังชีวิตของระบบธรรมะแห่งเอกภพ ซึ่งมีองค์กรเบื้องสูงขึ้นไปอีกเป็นองค์สถาบันทิพย์ชั้นวิมานเทวโลกสูงขึ้นไปอีกเป็นองค์กรสถาบันทิพย์ชั้นพรหมโลก ดังนั้นระบบการปฏิบัติธรรมจึงมีอำนาจบารมีอำนวยการทางธรรมะแห่งเอกภพเป็น ๒ ภาค คือบารมีเบื้องล่างและพระบารมีเบื้องสูง อำนาจบารมีเบื้องล่างมีมากมายหลายระดับหลายฝ่ายสังกัดอยู่ฝ่ายแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ และอำนาจบารมีองค์สำเร็จประจำกระทรวงที่ขึ้นตรงต่อชั้นวิมานเทวโลกโดยตรง คำว่าพระบารมีเบื้องล่างเป็นคำบัญญัติโดยองค์จอมมุนีโลก ซึ่งเป็นองค์กรผู้โองการสัญญาเอกภพได้วางเจตจำนงให้องค์สำเร็จระดับต่ำให้บริหารงานในโลกทิพย์ชั้นภูมิเรียกองค์สำเร็จที่ปกครองโลกและรับรองผู้ปฏิบัติธรรมว่า บารมีเบื้องล่าง สำหรับพระบารมีเบื้องสูงนั้น จะควบคุมระบบของชั้นภูมิอีกทีหนึ่ง เป็นองค์พระผู้สำเร็จชั้นสูงซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาควบคุมของสถาบันทิพย์โองการสัญญาแห่งเอกภพ องค์พระผู้สำเร็จเบื้องบนโลกทิพย์จะเหมือนระบบบริหารราชการแผ่นดินในกระบวนการทางสังคมไทย ซึ่งมีสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในภาคธรรมะเบื้องบนโลกทิพย์เป็นอำนาจคุณธรรมหรืออำนาจบารมี อำนวยการตามสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนแก่มนุษย์ ผู้ซึ่งเป็นองค์กรสร้างบารมีในภาคพื้นมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมใดได้สร้างสมบุญญาบารมีเป็นมูลค่าอานิสงส์ระดับใด อำนาจบารมีบนสถาบันทิพย์ระดับนั้นๆ ก็รับรองตามสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนภายในขอบเขต จะเหมือนดั่งผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาการทางโลกซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในสัญญาบัตรนั้นๆ องค์กรทางสังคมก็รับรองบรรจุแต่งตั้งให้เข้าระบบตามกรรมสิทธิ์แห่งตนภายในขอบเขต โลกกับธรรมเป็นของคู่กัน กระบวนการทางสังคมจะคล้อยตามกระบวนการทางธรรมะ เพราะโลกสังขารอยู่ภายใต้การควบคุมของโลกวิญญาณ ในการปฏิบัติธรรมของศิษยานุศิษย์ก่อนจะเข้าถึงคุณธรรมในชั้นวิมานเทวโลกนั้น จะต้องศึกษาให้เข้าถึงและรู้แจ้งถึงคุณธรรมเบื้องล่างชั้นประถมนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งประกอบด้วยอำนาจบารมีหลายฝ่ายหลายระดับให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบทั่วโลก ซึ่งอำนาจบารมีเบื้องล่างเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เกิดการเลื่อนระดับวิญญาณให้สูงขึ้น มนุษย์ผู้ใดจะได้มีอำนาจคุณธรรมชั้นสูงจะต้องเคยผ่านการสร้างสมบำเพ็ญตนมาแล้วหลายชาติจุติ ถ้าศิษย์ใดหรือนักบวชใด ได้บรรลุธรรมของภูมิเทวดา ๖ ชั้น จะได้ญาณโลกีย์จะสามารถตรวจสอบวิญญาณมนุษย์ได้ทั่วโลก ตรวจสอบวิญญาณต่างๆ ได้ ตรวจสอบศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ผู้หยั่งรู้จะมีอำนาจในทางธรรมะหลายด้านตามครรลองแห่งสิทธิ์ ได้หยั่งรู้ขอบเขตกรรมสิทธิ์แห่งตนอันจำกัดเฉพาะฌานห้องนี้ คุณธรรมเบื้องล่างภาวนาปฏิพัทธ์ธาตุธรรมภายในวิญญาณมนุษย์ได้ง่าย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในสายงานฝ่ายการต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านเมือง มีนามสืบเนื่องมาจากฝ่ายโลกวิญญาณที่ซ้อนโลกมนุษย์อยู่ทางธรรมะมีนามมาก่อนและเป็นผู้ปกครองควบคุมฝ่ายโลกสังขารอีกทีหนึ่ง โลกจึงได้นามเหล่านี้มาสร้างระบบการปกครองในสังคมมนุษย์ ดังนั้นคำเรียกผู้กระทำหน้าที่สายงานนั้นๆ ว่า “เจ้าหน้าที่” ซึ่งได้มาจาก “เจ้าที่” ของโลกวิญญาณนี่เอง ในระดับสูงเป็นศีลธรรมมาก ในระดับต่ำเป็นศีลธรรมน้อยและยังมีของฝ่ายพญามารระดับสูง ระดับต่ำอีกด้วย กระจายเขตไปทั่วภูมิของโลก ฝ่ายเป็นศีลธรรมทำหน้าที่องค์กรสถาบันทิพย์ควบคุมทุกวิญญาณ ทุกสังขารในโลกดวงนี้ให้เป็นไปตามโองการสัญญาของเอกภพให้เป็นไปตามเจตจำนงวิวัฒนาการ ดำเนินการปรุงแต่งเข้าสูตรธาตุธรรมองค์การกายนคร เลือกคัดจัดสรรให้สิทธิเสรีภาพทางวิญญาณ ทั้งระดับพื้นฐานและสิทธิพิเศษ มีอำนาจเพิ่ม ลด ชดใช้กรรมสิทธิ์ถือครองในมนุษย์สมบัติตามสัญญากฎแห่งกรรม มนุษย์ใดสามารถสร้างสิทธิใดในทางโลกวิญญาณได้กว้างขวาง มนุษย์นั้น สังคมนั้น ประชาชาตินั้น ย่อมมีสิทธิทุกด้านบนโลกดวงนี้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นสิทธิมนุษย์ชั้นสุดยอดจะได้มาจากสถาบันทิพย์ โลกจะต้องเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ มนุษย์ในโลกยุคใหม่จะได้สิทธิจากโลกทิพย์มากขึ้น อภิมหาอำนาจทางธรรมศาสตร์ย่อมได้สิทธิ์แห่งวิวัฒนาการโลกในยุคต่อไป อำนาจพระบารมีเบื้องล่าง อำนาจพระบารมีเบื้องล่างเป็นวิญญาณอิทธิฤทธิ์ เป็นระบบสายงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลรักษาสรรพสิ่งในภาคพื้นมนุษย์ มีอยู่หลายฝ่าย ได้แก่ ๑) ภูมิเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นภูมิประจำบ้าน ประจำท้องที่ ประจำศาลเจ้า ภูมิหลักเมืองระดับต่างๆ จนถึงพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี และพระภูมิอื่นๆ ที่ปกครองท้องที่อยู่ทุกทวีปทั่วภูมิภาคของโลก เป็นเจ้าที่หลายระดับชั้น ถ้าเป็นพระภูมิชั้นสูง ก็จะได้ปกครองท้องที่ในแผ่นดินที่มีมนุษย์ชั้นสูงปกครองอยู่ จะมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนประจำท้องถิ่นคอยบันทึกกรรมกรณีของมนุษย์ สัตว์ รวบรวมกุศลธรรมและอกุศลกรรม ตั้งแต่พลังชีวิตหนึ่งเข้าสูตรปฏิพัทธ์ธาตุเป็นสังขารแต่ละชาติที่เกิดเป็นรูปสังขารเรื่อยมาแต่ปุเรนชาติดึกดำบรรพ์ จะถูกจารึกไว้โดยละเอียดเป็นกุศลมูลและอกุศลมูล เป็นคดีโลกคดีธรรม เป็นตราบุญ ตราบาป ติดวิญญาณ ไปกับทุกสังขาร ทุกชั้น ทุกประเภท ทั้งมนุษย์ทั่วไปและผู้ปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบจะมีบันทึกไว้เป็นทะเบียนบัญชีดำและบัญชีทอง นายทะเบียนมีบริวารมากมายเกลื่อนกลาดทั่วทุกท้องที่ปฐพี จากระดับสูงวิมานชั้นภูมิจนถึงระดับภูมิชั้นต่ำที่เป็นศีลธรรมและไม่เป็นศีลธรรม จะรู้เห็นการกระทำของมนุษย์ทุกสังขารวิญญาณ โดยกำหนดให้มีสื่อเป็นวิญญาณขององค์กรทิพย์ชั้นภูมินี้ติดตั้งอยู่ในกายนครให้เป็นโครงสร้างเชื่อมสายโยงวาโยถึงกัน เรียกว่า พระราชทูตประจำกองสังขาร มนุษย์ผู้ใดจะไปซุกซ่อนทำอะไร ไว้ที่ใดทั่วทุกมมุมโลกจะรู้เห็นหมด อำนาจบารมีเบื้องล่างฝ่ายนี้จะบันทึกกรรมกรณีของมนุษย์ทุกตัวตน แล้วจะเป็นผู้เปิดเผยเวรกรรมของมนุษย์ผู้อื่นให้ผู้ปฏิบัติที่บารมีเปิดให้ได้เล็งเห็นให้รู้ถึงวิธีแก้ไขกรรมกรณีเพื่อการชดใช้ตราบาปตามกฎแห่งกรรม ให้เป็นไปตามกระบวนการทางธรรมะ ๒) พระภูมิฝ่ายพิจารณาคดีธรรม กำหนดโทษทางสังขารและโทษทางวิญญาณประดุจดังฝ่ายตุลาการ ในโลกสังขารเป็นฝ่ายพิจารณาตัดสินกรรมกรณีตามทะเบียน บัญชีดำ กำหนดการชดใช้หนี้กรรมทางสังขารและใช้หนี้กรรมทางจิต อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิ เสรีภาพทางสังขารวิญญาณผู้อื่นและผิดกฎหมายของโลกทิพย์ด้วยการทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่สร้างสมกรรมชั่วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเรื่อยมาแต่ปางอดีตชาติ และปัจจุบันชาติที่ถูกบันทึกไว้ ลิขิตการใช้หนี้กรรมลักษณะต่างๆ ตามเวรกรรมที่ก่อไว้ โดยวางสัญญาจำกัดสิทธิเสรีภาพทางสังขาร จำกัดเวลาเสพผลบุญในวรรคหนึ่งๆ วางสัญญาให้ทรัพย์สมบัติอันตรธานในวาระที่มาถึง วางสัญญากรรมสิทธิ์มนุษย์สมบัติทุกๆ ด้านในวาระที่มาถึง พระภูมิชั้นสูงฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายกำหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับการไถ่โทษทัณฑ์ แก้เวรกรรมด้วยกองการกุศลสังฆทานในแต่ละวรรคหนึ่งๆ ตามคดีธรรมที่บัญชีดำตราไว้ แล้วยังกำหนดผลสะท้อนของกรรมส่วนบุคคลหนึ่งๆ ให้จำกัดสิทธิเสรีภาพทางสังคมมนุษย์อีกด้วยเรียกว่าให้ใช้เวรภาคสังขารอีกส่วนหนึ่ง ถ้ามนุษย์ผู้ใดไม่มีกระบวนการทางธรรมะเข้าแก้ไขทางวิญญาณวิกฤตการณ์ต้องอุบัติขึ้น เพื่อชดเชยแก่สังขารอื่นอย่างแน่นอน ๓) พระภูมิฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของโลก เป็นฝ่ายเข้าสูตรวิญญาณ เข้าสูตรปฏิพัทธ์ธาตุเชิงซ้อน กฎปฏิพัทธ์ในทฤษฎีอะตอมของปรมาณู ในอินทรีย์วัตถุ อนินทรีย์วัตถุ ฝ่ายนี้จะควบคุมการเข้าสูตรปรุงแต่งส่วนท้องถิ่น ให้จัดระเบียบปฏิพัทธ์ธาตุในองค์การกายนครเผ่าพันธุ์ต่างๆ กำหนดรูปพรรณสัณฐานตามเจตจำนงสถาบันทิพย์ชั้นสูง ควบคุมกฎหมายปฏิรูปสังขารควบคุมสัญญาประจำกองสังขารมนุษย์ให้สัมพันธ์กับระบบสุริยะจักรวาล ปรุงแต่งตามรูปธรรมนามธรรม กำหนดสิทธิเข้าปฏิสนธิในครรภ์สังขารต่างๆ เพศเผ่าพันธุ์ต่างชนิด ฝ่ายปรุงแต่งเรียกเป็นนามธรรมว่า ป้อปั้นปุงลิงค์ หรือแม่สื่อ แม่กำเนิด ประกอบด้วยนะน้อมนำองค์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสถาบันทิพย์ชั้นภูมิเทวดาเป็นที่เข้าสูตรธาตุธรรมวิญญาณประเภทต่างๆ ค่าของเจตสิกจะเพิ่มหรือลดพลังประจุไฟฟ้าในวิญญาณ ขึ้นอยู่กับองค์กรสถาบันทิพย์จะเข้าสูตรธาตุเอกพันธ์ ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เข้าสูตรสาริกธาตุธรรมทั้ง ๔ ซึ่งประกอบด้วยวิญญาณ ยักษ์อสูร วิญญาณลิงลม และวิญญาณธาตุ เป็นสัดส่วนของธาตุเวียนว่ายติดอยู่ในแรงดึงดูดของโลก ดังนั้นวิญญาณมนุษย์ สัตว์ จึงมีสัดส่วนของวิญญาณยักษ์กับลิงอยู่ในตัวในสัดส่วนที่ต่างกัน สังขารเกิดตายหลายต่อหลายชาติ พลังไฟฟ้าในเจตสิกอ่อน เมื่อปฏิสนธิเข้าเกิดเป็นสังขารใหม่จึงมืดมนจำชาติอดีตไม่ได้ เรียกว่า หนาด้วยกรรมกิเลส พฤติกรรมสัญชาตญาณ อารมณ์ ของมนุษย์จึงแตกต่างกันตามมูลค่าทางวิญญาณในส่วนของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พระภูมิเทวดาชั้นนี้ จะควบคุมกฎปฏิพัทธ์ทางชีววิทยา เข้าสูตรวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา ปรุงแต่งพลังชีวิตเข้ารูปสังขารและปฏิรูปสังขารสัตว์ชั้นสูง สัตว์ชั้นต่ำ พืชชั้นสูง พืชชั้นต่ำ ตลอดจนควบคุมการทำลายสังขารให้เน่าเปื่อยผุพังด้วยเชื้อไวรัสและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคระบาดทั่วไป อำนาจบารมีฝ่ายนี้สามารถอำนายการทางน้ำทิพย์มนต์ เปลี่ยนค่าอิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอนในนิวเคลียสของเซลล์ในสิ่งที่มีชีวิตได้ แต่ต้องเป็นสิทธิพิเศษของสังขารหนึ่งๆ มนุษย์จะดีหรือชั่วอยู่ที่การเข้าสูตรสาริกธาตุทั้งสี่ของบารมีฝ่ายนี้ จึงบ่อเกิดคำดับล้างขึ้น ซึ่งพระบารมีได้เปิดเผยแก่พระองค์ต้นบรมครู ได้เปิดคำดับล้างแก่ศิษยานุศิษย์ในส่วนวิญญาณ แต่ละบุคคล และคำดับล้างทั่วไปที่เป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปฏิรูปสังขารวิญญาณ โดยการแยกธาตุทางวิญญาณระหว่างองค์กรภาคพื้นมนุษย์ และองค์กรสถาบันทิพย์ให้สัมพันธ์กัน การวิวัฒน์โลกของสิ่งมีชีวิตในอนาคตจะเป็นอิทธิพลของภูมิเทวดาฝ่ายนี้ เมื่อถึงวาระแห่งจุดที่หมายพระบารมีจะเปิดเผยผู้ปฏิบัติธรรมจะรอบรู้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทุกทฤษฎียิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์โลก เพราะทุกสรรพสิ่งเกิดจากธรรมปรุงแต่ง ผู้ปฎิบัติธรรมจะสร้างพลังต้านทานอาวุธมหาประลัยทางวิญญาณได้ การเข้าสูตรธาตุธรรมวิญญาณ มนุษย์จะสอดคล้องสัมพันธ์กันกับโลกทิพย์ ซึ่งมีหลายระดับ ตามค่าวิญญาณของมนุษย์ที่เข้าสูตรธาตุเอกพันธ์ และกลุ่มวิญญาณธาตุยักษ์อสูร กลุ่มวิญญาณธาตุลิงลม กลุ่มวิญญาณธาตุเมืองสลิง จึงเรียกมนุษย์ทั่วโลกตามค่าวิญญาณว่า มนุสเทโว มนุสเดรัจฉาโน มนุสเปรโต แล้วกำหนดให้ไปใช้สิทธิเข้าปฏิสนธิในครรภ์ของผู้มีวิญญาณธาตุกลุ่มต่างๆ ตามภูมิภาคถือกำเนิดของชนชาติหนึ่งๆ แล้วกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม ตามตำราพรหมชาติ และนรลักษณ์ศาสตร์ทางโหราศาสตร์ การปรุงแต่งเป็นไปตามบุพกรรมเพื่อจำกัดสิทธิ์มิให้รู้เห็นโลกทิพย์มิให้รู้เท่าในบาปบุญของตน มิให้แบ่งเป็นประเทศบุญประเทศบาป ให้อยู่คละกันทั้งผู้มีบุญและผู้มีบาป ผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นสตรีที่ครองเรือนอยู่ร่วมกับสามีปฏิบัติธรรม จะสามารถจำกัดสิทธิแก่วิญญาณที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์ได้ จะไม่เป็นสังขารสาธารณะที่วิญญาณใดๆ ชั้นต่ำยื้อแย่งมาเกิดได้โดยง่าย ยิ่งมีบารมีสูงยิ่งจำกัดสิทธิ์แก่วิญญาณที่จะมาเกิดร่วมสร้างบารมีได้ มาก จะต้องเป็นวิญญาณของผู้มีบุญจริงๆ จึงจะมีสิทธิได้เข้าปฏิสนธิในครรภ์ได้ ดังนั้นผู้มีบุญจึงได้มาจุติในพระราชอาณาจักรนี้เป็นส่วนมาก คือ อาณาจักรของพระราชา ซึ่งถูกต้องทางธรรมะอย่างที่สุดในโลก มนุษย์ชาติทั่วไปจะไม่สามารถจำกัดสิทธิแก่วิญญาณสัตว์ป่าได้ ภูมิเทวดาฝ่ายนี้ก็จะปรุงแต่งและกำหนดจุติตามยถากรรมตามกลุ่มธาตุเผ่าพันธุ์เป็นสังขารสาธารณะเมื่อไม่มีผู้มีบุญมาช่วยแก้ไขวิญญาณให้เป็นพระสูงขึ้นมนุษย์ทำอะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูง จึงไม่เชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงปล่อยให้มนุษย์โค่นล้มกันได้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนครึ่งค่อนโลก กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งการโค่นล้ม จึงผิดครรลองครองธรรมของมนุษย์ผู้ประเสริฐ ดังนั้นมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้ปรับคุณค่าของวิญญาณจนเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์อภิสิทธิ์ทางวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลรับรองในชาติจุติปัจจุบันนี้ สังขารผู้ปฏิบัติธรรมจะมีอำนาจบารมีคุ้มครอง จะไม่เป็นสังขารสาธารณะนอกศาสนา ๔) พระภูมิเทวดาฝ่ายผลักดันให้เกิดการใช้เวรเสพผลกรรม และผลักดันให้เกิดการจองเวรต่อคู่กรณีลักษณะต่างๆ ตามคดีธรรมที่บัญชีดำบันทึกไว้ ฝ่ายนี้มีอิทธิฤทธิ์ระดับต่างกันลดหลั่นลงไป ทำหน้าที่คุ้มครองผู้มีบุญและคอยปราบปรามสังขาร และวิญญาณที่ไม่เป็นศีลธรรม ถ้าวิญญาณมนุษย์ผู้ใด มีเวรกรรมตามวาระที่มาถึง กฎปฏิพัทธ์ทางวิญญาณ จะเกิดกับวิญญาณผู้นั้นให้มีเหตุเป็นไป จะผลักดันให้เกิดการจองเวร ชดใช้กรรมชั่วในอดีตชาติ ถ้าหากผู้ใดไม่ได้รับการแก้ไขตามกระบวนการทางธรรมะหมวดชดใช้ตราบาป ตามกฎแห่งกรรมก็จะต้องรับกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะร้ายแรงหรือเบาก็สุดแท้แต่กรรมลิขิตไว้ ทั้งผลักดันให้เกิดการรื้อสังขารทิ้งและผลักดันให้เกิดทรัพย์อันตรธานล้มละลายในลักษณะต่างๆ พระภูมิเทวดาฝ่ายนี้จะคอยเป็นบารมีให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรับค่าทางวิญญาณได้สูงขึ้นไป ผู้ปฏิบัติธรรมใดสามารถสร้างคุณธรรมทางวิญญาณสูง ภูมิเจ้าที่ฝ่ายโลกวิญญาณจะรู้เวลาเดินทางไป ณ ที่แห่งหนตำบลใด จะมีวิญญาณเจ้าที่มาอารักขาอย่างมากมาย ตามรายทางจะมีวิญญาณต่างๆ หมอบกราบขอส่วนบุญอยู่ห่างๆ แต่ไม่กล้าเข้าใกล้ สำหรับมนุษย์ใดเคยสร้างคุณงามความดีมาแต่ปุเรนชาติพระภูมิเจ้าที่จะรู้เห็น เมื่อมีมารผจญจะคอยปกป้องคุ้มภัย ให้คลาดแคล้วจากศัตรูหมู่มารเรียกว่า “คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” เทพชั้นภูมิจะช่วยมนุษย์ผู้ใดนั้นจะดูที่วิญญาณบุคคลนั้นๆ ถ้ามนุษย์ใดบุญน้อยภูมิชั้นต่ำก็จะขอค่าคุ้มครองต้องเซ่นอยู่เรื่อย ส่วนภูมิที่ไม่เป็นศีลธรรมเป็นฝ่ายพญามารก็มีอยู่ปะปนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มนุษย์ที่มีภูมิวิญญาณต่ำ และมิได้ปฏิบัติธรรมจะถูกอิทธิฤทธิ์ของมารครอบงำอยู่อย่างไม่รู้ตัว มักทำให้เดือดร้อนมีอันเป็นไป มนุษย์ผู้มีบุญน้อยจึงติดอยู่ภายใต้การปกครองของวิญญาณอุบาทว์ ในสมัยพุทธกาลมนุษย์ที่ถืออิทธิฤทธิ์พญามาร เรียกว่า เดียรถีย์ ปัจจุบันวิญญาณพญามารมีอยู่มากมายทั่วทุกภูมิภาคของโลกในส่วนที่มีฤทธิ์ระดับสูงนั้น พระองค์ต้นบรมครูลงหลักสัญญาปราบเป็นเวลาสี่สิบกว่าปี เสื่อมสูญไปมากมายอำนาจอิทธิฤทธิ์ของเทวดาชั้นภูมิฝ่ายนี้ระดับสูงเป็นองค์กรของศาสนา มีอิทธิฤทธิ์ออกเหตุช่วยญาติผู้ปฏิบัติธรรมอย่างมากมาย และส่งผลแก่ผู้ได้รับประสิทธิ์ประสาทตามเจตจำนงพื้นฐานของสถาบันทิพย์ชั้นภูมิ เปิดเผยเหตุทางธรรมะแก่ผู้บรรลุฌานโลกีย์และฌานสมาบัติ องค์กรสถาบันทิพย์ชั้นภูมิระดับสูงนี้ พระองค์ต้นบรมครูได้บัญญัติอักขระวิญญาณธรรมเป็นองค์โมคคัลลีธรรม ให้ศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายสร้างตน ในวิญญาณของตน วิมานในสวรรค์ชั้นภูมิ ๖ ชั้นมีอยู่แล้ว ศิษย์มิต้องตั้งศาล เพียงปฏิบัติตนให้เป็นพระด้วยวิญญาณ มีกาย วาจา จิตให้ยุติธรรม เที่ยงธรรม ก็เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเลิศโลกพอแล้ว และวิญญาณของผู้ปฏิบัติธรรมมีบัญชีทองจารึกไว้ในโลกทิพย์เบื้องบนอีกด้วย ๕) พระภูมิเทวดาฝ่ายราชทัณฑ์ เป็นองค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายลงโทษในโลกวิญญาณ มีองค์กรหลายระดับชั้น เรียกว่า แดนนรกภูมิหรืออบายภูมิ ภาษาของบารมีเรียกว่า “เมืองสลิง” ในภูมิภาคนี้จะมีทะเบียนของผู้ผิดบาปเป็นทะเบียนวิญญาณเมืองสลิง จะมีการประสานงานกับพระภูมิเจ้าที่ฝ่ายต่างๆ จอมเทพชั้นภูมิราชทัณฑ์นี้เรียกว่า พญายมราช มีเทพชั้นรับรองประจำแดนนรกขุมต่างๆ เป็นนรกบริกวาร มีนายนิรบาลเป็นเจ้าหน้าที่คอยลงโทษสัตว์นรก เปรียบเสมือนดังผู้คุมเรือนจำที่คุมนักโทษในเรือนจำของภพมนุษย์ แล้วยังมีวิญญาณที่คอยจับวิญญาณมนุษย์บาปใส่เครื่องพันธนาการไปสู่เมืองอเวจี เรียกว่า ยมทูตจะกระจายอยู่ทุกท้องที่ทั่วภูมิภาคของภพมนุษย์ มีฤทธิ์ปฏิพัทธ์วิญญาณผู้มีกลุ่มธาตุสลิงอยู่ในตัวมากให้เกิดแรงดูดลง พระองค์ต้นบรมครูเล็งแลเห็นกลุ่มวิญญาณธาตุเมืองสลิงมีปฏิกิริยาปฏิพัทธ์กลุ่มวิญญาณธาตุองค์การกายนคร มนุษย์ที่เป็นสาริกธาตุธรรมมลทินแฝงอยู่เมืองสลิงมีแรงดึงดูดวิญญาณให้จมลงในพื้นปฐพีโดยกฎปฏิพัทธ์ทางวิญญาณรุนแรงมาก เมื่อวิญญาณผู้ใดเคยถูกดูดลงแล้วพ้นโทษหลุดออกมา อณูธาตุในวิญญาณจะเปลี่ยนค่าไป อุปนิสัยใจคอของมนุษย์จึงต่างกัน มวลภาวะวิญญาณจึงมีมลทินติดมาแต่อดีตชาติต่างสถานะกันเป็นตราบาปติดตัวมา คุณค่าของความเป็นพระในวิญญาณจึงเหลือน้อยมาก เมื่อฝ่ายนรกภูมิส่งมาเกิดถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพทางวิญญาณ ไปใช้สิทธิเป็นสังขารสัตว์บ้าง เป็นมนุษย์ไม่สมประกอบ บ้าง เรียกว่า “มนุสเปรโต” จะไม่เต็มคน มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วโลก เช่น ปัญญาอ่อนวิกลจริต ไม่ครบอาการ ๓๒ มีบุคลิกเสื่อมลาภเสื่อมยศ มีสมรรถภาพทางกายและจิตต่ำ มิใช่เป็นตามกรรมพันธุ์ต่อเนื่อง บางลักษณะกำหนดให้ใช้เวร โดยเข้ากลุ่มญาติวงศ์พงศ์พันธุ์ พระบารมีจะเปิดเผยให้แลเล็งเห็นกลุ่มวิญญาณสัตว์นรกจะดำ วิญญาณชั้นสูงจะขาว มนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะมีกลุ่มวิญญาณธาตุสลิงแฝงอยู่ทุกตัวตน เพราะโลกทิพย์มีอย่างไร ส่วนประกอบในวิญญาณจะมีอย่างนั้น แล้วแต่ผู้ใดจะสะสมมาตั้งแต่สี่ร้อยห้าร้อยชาติกำเนิดมาก จึงมีมนุษย์ที่ถูกจองจำทางวิญญาณผู้มีเวรถูกจำคุกทุกข์ทรมานเกลื่อนโลกเช่นนี้ ก็จำต้องมีศาสดามาเป็นผู้พิพากษาแก้คดีวิญญาณเป็นศาลสถิตยุติธรรมแห่งโลกทิพย์ และได้สร้างสรรค์วิญญาณศิษย์ ให้เป็นองค์กรศาลยุติธรรม ภาคพื้นภพมนุษย์เพื่อไว้แก้คดีวิญญาณแก่มนุษยชาติทั่วโลก เทพชั้นภูมิฝ่ายราชทัณฑ์นี้เรียกว่า “เจ้ากรรมนายเวร” จะทำหน้าที่ตามเจตจำนง ซึ่งมีสัญญาวางไว้ในสถาบันทิพย์โดยไม่เลือกหน้า จะเป็นบารมีรับรองอำนาจทางคุณธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่สำเร็จธรรมชั้นสูง จัดการแก้ไขเวรกรรมให้แก่มนุษย์ผู้มาขอพึ่งบุญญาบารมี ส่วนมากมนุษย์ทั่วไปจะไม่มีสิทธิได้รู้เท่าในอกุศลกรรมของตนในอดีตชาติรอเวลาให้เวรมาถึงตัวจึงพากันวิ่งหา บางรายจนสายเกินแก้ หรือหมดสิ้นเนื้อประดาตัวมาจากที่อื่นจึงได้มาพบพระองค์ท่าน มนุษยชาติควรได้รับการแก้ไขเวรกรรม มนุษย์ที่มีชีวิตราบรื่นเป็นปกติดีอยู่จึงมิควรตั้งอยู่ในความประมาท โลกนี้จึงต้องมีการตรวจเช็ควิญญาณเหมือนดั่งมีนายแพทย์ตรวจร่างกายมนุษย์สัตว์เป็นประจำ โดยมิต้องรอให้มีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นกับสังขารแล้วแก้ปัญหาปลายเหตุ โลกจึงรกรุงรังด้วยวิญญาณที่มีกรรมชั่วตกอยู่ในกองทุกข์ โลกจึงเต็มไปด้วยระบบจองเวร มีที่จับกุมคุมขังกักกันไม่มีที่สิ้นสุด จึงต้องมีกระบวนการทางธรรมะแก้ไขมวลภาวะวิญญาณมนุษย์ เมื่อวิญญาณผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟอกล้างธาตุมลทินในวิญญาณแล้วแรงปฏิพัทธ์ธาตุอบายภูมิจะมีค่าน้อยจิตจึงไม่ใฝ่ต่ำ

๖) ภูมิเทวดาฝ่ายรักษาขุมทรัพย์ เป็นภูมิชั้นต่ำเจ้าที่รักษาทรัพย์ในดิน ซึ่งผู้มีบุญในอดีตชาติฝากฝังไว้ในดินวางสัญญาฝากไว้แต่โบราณกาล กำหนดให้วิญญาณที่มีฤทธิ์ที่ฝ่ายแม่พระธรณีเป็นเจ้าหน้าฝ่ายโลกวิญญาณรับสัญญาดูแลรักษาไว้ให้ผู้มีบุญไว้ประดับบารมีเมื่อถึงเวลาที่โลกเป็นศีลธรรมดีแล้ว พระบารมีจึงจะเปิดเผยและออกรับรอง ภูมิเทวดาฝ่ายดูแลรักษาทรัพย์เป็นองค์กรสถาบันทิพย์ที่มีเจตจำนงเชื่อมโยงถึงการเวียนว่ายของผู้สร้างบุญบารมีหลายยุคหลายชาติ เป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์แห่งวิวัฒนาการ โลกกับธรรมจึงต้องมีเจตจำนงที่สัมพันธ์กัน ความมีอยู่ของโลกทิพย์ย่อมเกี่ยวพันกับวิญญาณมนุษย์โดยวัตถุประสงค์ สร้างสรรค์ของธรรมวิวัฒนาการโลก พระองค์ต้นบรมครู ได้บัญญัติองค์พระธรรมมาวางสัญญายั่งไว้กับวิญญาณศิษย์ผู้มีกุศลมูลเดิมมากมายได้สร้างองค์พระธรรมฝ่ายนี้ รออำนวยการตามสัญญาเมื่อถึงเวลา ศิษย์ผู้ใดบารมีเปิดส่งให้เห็นจะขอดูทรัพย์ของตนได้ บารมีจะส่งภาพให้เห็น ภูมิเทวดาฝ่ายรักษาขุมทรัพย์จะมีอิทธิฤทธิ์ระดับสูง ป้องกันมิให้มนุษย์อื่นๆ มาละเมิดสิทธิผู้ฝากโดยการขุดค้น ฝ่ายนี้พึงได้รับกุศลจากการกรวดน้ำ จากผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นเจ้าของทรัพย์ และรับสัญญาร่วมศาสนาองค์ ๕ ด้วย

๗) ภูมิเทวดาดูแลพื้นที่ดิน เป็นเทพารักษ์ประจำบ้านและโบราณสถาน เป็นภูมิบริวารของฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง บันทึกกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ และส่งเสริมความเป็นสิริมงคลในการประกอบกิจการหลายด้านตามกุศลมูลเดิมของผู้สร้างสมมาแต่อดีตชาติ พระภูมิฝ่ายนี้จะมาสถิตอยู่ในบริเวณเคหสถานผู้ใดนั้นขึ้นอยู่กับภูมิวิญญาณของบุคคลซึ่งมีบุญสร้างสมมาต่างระดับกัน และความเป็นผู้มีศีลธรรมมากน้อยต่างระดับกันไป เทพชั้นภูมิระดับสูงจะมีวิมานอยู่ในชั้นอากาศอยู่แล้ว เป็นบารมีให้มนุษย์มีวาสนาในมนุษย์สมบัติ ซึ่งเป็นผู้มีกุศลมูลเดิมมีมาเสวยสุขในสังขาร โลกเป็นชนชั้นสูงสำหรับพระภูมิชั้นรองลงมาก็จะมาคอยเป็นบารมีให้มนุษย์ที่มีกุศลมูลเดิมชั้นรองลงไป คนดีจึงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ พระภูมิจะช่วยมนุษย์ผู้ใดนั้นจะดูจากภูมิลำเนาวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้น ดังนั้น นักบุญ นักบวช นักปฏิบัติธรรม จึงมีบารมีกว้างขวางมาก ถ้าสำเร็จธรรมจนวิญญาณเป็นผู้สำเร็จจะไปได้ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก จะมีบารมีอำนวยการช่วยเหลือแผ่กว้างหลายโยชน์ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้มีบารมีชั้นภูมิเทวดาระดับสูงนี้ด้วย จึงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ เหตุที่มนุษย์และนักบุญได้รับนั้นจึงเกิดจากแรงบันดาลภายนอกสังขารด้วยทั้งสิ้น สำหรับภูมิประจำบ้านเป็นภูมิชั้นต่ำยังไม่เป็นองค์กรอำนวยการทางศาสนาแก่องค์กรปฏิบัติธรรม ไม่มีอำนาจส่งผลสัมฤทธิ์ในการสำเร็จวิญญาณใดๆ วิญญาณผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีคุณธรรมสูงกว่า ภูมิประจำบ้านจะได้รับกุศลจากการกรวดน้ำของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงจึงมิต้องติดสินบนด้วยการ เซ่น บวงสรวง ภูมิประจำบ้านและเทพชั้นภูมิเทวดาทั้งหลาย

๘) เทพชั้นภูมิเทวดาเจ้าป่าพนาเวศน์ เป็นวิญญาณอิทธิฤทธิ์ของรุกขเทวาทั้งหลาย มีหลายระดับ มีอิทธิฤทธิ์ระดับสูง ถึงภูมิเทวดาชั้น ๖ และมีบริวารลดหลั่นลงไปกระจายอยู่ทั่วโลก ประกอบด้วยนางไม้มะลิงขวัญ จะเป็นบารมีให้บรรดา ฤษี นักพรต ชีไพร โยคาจารย์ ทั้งหลายที่บำเพ็ญเพียรและทรมานตนที่สร้างบารมีในห้องญาณโลกีย์ เจ้าป่าพนาเวศน์แยกเป็นองค์กรหลายฝ่าย เช่น องค์กรปกครองดูแลสัตว์ป่า กำหนดให้สัตว์แต่ละเผ่าพันธุ์มีจ่าฝูง องค์กรฝ่ายทะเบียนสัตว์ป่าให้สิทธิเสรีภาพแก่วิญญาณที่ถือกรรมสิทธิ์ถือครองรูปสังขารสัตว์แต่ละชนิด และบันทึกการละเมิดสิทธิ์ทางสังขารเพื่อให้สิทธิเลื่อนระดับรูปสังขารชั้นสูงขึ้น องค์กรกำหนดอายุถือครองรูปสังขาร องค์กรกำหนดภาษาสัตว์น้อยใหญ่ ทำให้สัตว์มีกฎเกณฑ์ในการมีชีวิตเป็นกลุ่ม องค์กรกำหนดสิทธิในการสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ เป็นช่วงเวลา องค์กรปฏิรูปสังขารตามสภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรพิจารณาคดีวิญญาณสำหรับมนุษย์ที่มาเสพผลกรรมเป็นสังขารสัตว์มีคุณที่มาอาศัยอยู่กับมนุษย์ ภูมิเทวดาฝ่ายเจ้าป่าพนาเวศน์นี้ เคยเป็นสังขารมนุษย์ที่บำเพ็ญพรตเข้าฌานหลายร้อยหลายพันปีมาแล้ว เป็นเจ้าถ้ำเจ้าเขาได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นองค์กรสถาบันทิพย์เป็นพี่เลี้ยง ให้นักบุญรุ่นหลังต่อไป ที่สถิตอยู่ในชั้นวิมานอากาศชั้นสูงมีฤทธาศักดานุภาพสูงเป็นศีลธรรมมาก เป็นองค์กรอำนวยการทางศาสนาต่างๆ ด้วย บางองค์อยากได้รับโปรดจากพระองค์ต้นบรมครูแล้วลงสรวมสังขารศิษย์ไปเข้าเฝ้า เพื่อขอรับกุศลให้โปรดนะกุศลให้แล้วถอยกลับวิมานดังเดิม ส่วนที่อยู่เป็นคุณธรรมจะมีอักขระโมคคัลลีธรรมวางไว้เป็นหมวดๆ พระบารมี องค์นำสร้างได้ส่งอักขระวิญญาณองค์สำเร็จฝ่ายนี้แก่พระองค์ต้นบรมครู บัญญัติหลักธรรมโปรดญาติมากมายหลายพระองค์ แล้วได้วางหลักโองการสัญญาตราตั้งเป็นองค์กรสถาบันทิพย์อำนวยการกู้ญาติสายกุศลแก่องค์กรปฏิบัติธรรมภาคพื้นภพมนุษย์ตามเจตจำนงวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นองค์กรระบบเชื่อมโยงต่อเนื่องโลกทิพย์กับโลกสังขาร ชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่กับองค์กรทิพย์เหล่านี้ด้วยทั้งสิ้น พระองค์ต้นบรมครูนำคุณธรรมเหล่านี้โปรดให้ศิษย์เมื่อโปรดหลักธรรมบั้นต้นใช้คำบรรจุเริ่มแรกว่า “สายทุมโม รุกโข สิทธิ์สัญญา” การบรรลุเข้าถึงฌานระดับพื้นฐานของเจตจำนงธรรมศาสตร์ชั้นประถม จึงมีกิจกรรมในกระบวนการทางธรรมะเป็นหลักสูตรวงแคบ โดยการสวดภาวนาบำเพ็ญสมาธิ และทรมานกาย ที่ปรากฏในหลักของลัทธิศาสนานิกายต่างๆ แล้วทำให้นักบุญต่างๆ มีสิทธิทางวิญญาณเรียกว่ากายสิทธิ์ระดับพื้นฐาน การเข้าถึงอำนาจอิทธิฤทธิ์ระดับพื้นฐานมิใช่ว่าวิญญาณผู้เข้าถึงนั้นจะสำเร็จวิญญาณ โดยเบ็ดเสร็จโดยง่าย เป็นเพียงมีบารมีมาส่งเหตุให้ตามสิทธิโดยจำกัดขอบเขตตามเจตจำนงพื้นฐาน ซึ่งมิได้สำเร็จวิญญาณภายในของตน ผู้สร้างบุญบารมีในอดีตชาติจึงยังคงเวียนว่ายมาสร้างบารมีบนโลกดวงนี้อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้พบคุณธรรมชั้นสูง และสร้างบารมีได้ครบกระบวนการทางธรรมะแห่งเอกภพ พระบารมีเป็นองค์สำเร็จแต่วิญญาณผู้ปฏิบัติธรรมยังมิได้สำเร็จ ยังมิได้มีสิทธิเท่าเทียมองค์สำเร็จได้ เทพภูมิเทวดาเจ้าป่าพนาเวศน์นี้ มีองค์กรบอกยาสมุนไพรแก่นักบำเพ็ญพรตด้วย จึงมียาฤษีช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ มนุษย์สำคัญผิดว่ายาผีบอก แต่แท้จริงแล้วเป็นยาของเทวดาชั้นภูมิมาบอกให้ มนุษย์ทั่วไปรู้จักแต่ผีไม่รู้จักวิญญาณพระบารมีจึงเหมาเอาว่าเป็นผีไปเสียหมด เมื่อศิษยานุศิษย์ทูลขอเปิดยาบารมี พระบารมีจะเปิดบอกพระองค์ต้นบรมครูให้ทราบถึงพันธุ์ไม้ยาประเภทต่างๆ บอกคำภาวนา บอกจำนวนหม้อ เพื่อต้มกินรักษากองสังขารหนึ่งๆ บารมีฝ่ายบอกยาจะรู้อาการบกพร่องของอวัยวะภายในของแต่ละบุคคลที่มาขอเปิดบารมี แต่ละสังขารจึงได้ยาแก้อย่างถูกต้องกับโรคในส่วนที่เป็นกองสังขารปรุงแต่งด้วยธาตุ เมื่อธาตุแปรปรวนสังขารจะทรงอยู่ไม่ได้ จึงต้องใช้ยาบารมีสร้างเสริมพลังธาตุทั้ง ๔ เพราะการปฏิบัติธรรมมีเจตจำนงเพื่อให้สำเร็จวิญญาณสถานเดียว วิญญาณมีสัญญาเช่าสังขารสร้างบารมีเป็นการชั่วคราวถึงวาระก็ต้องทิ้งสังขารธาตุแตกดับอันตรธาน แตกเป็นอณูธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ดังเดิม วิญญาณก็เคลื่อนออกไป ดังนั้นพระบารมีฝ่ายนี้จึงช่วยจรรโลงสังขารเอาไว้ ให้สังขารพาวิญญาณส่วนบุคคลสร้างบารมีได้ยืนยาวให้สร้างเสริมพลังธาตุทั้งผู้ที่เจ็บป่วย และผู้ปฏิบัติธรรมที่สังขารปกติ เพราะพลังธาตุย่อมแปรปรวนเป็นธรรมดาของสังขารที่กินวัตถุธาตุซึ่งเป็นธาตุเวียนว่ายอยู่ อิทธิพลของเทพชั้นภูมิเทวดาเจ้าป่าพนาเวศน์หลายชั้น ทำให้นักบุญค้นพบอิทธิฤทธิ์หลายระดับจึงเกิดมีคัมภีร์พระเวทมากมายหลายบท ทั้งนี้แล้วแต่สิทธิทางวิญญาณของมนุษย์แต่ละบุคคลจะมีสิทธิ์ได้รับการรับรองจากอิทธิฤทธิ์ชั้นใด สำหรับบุคคลธรรมดาและนักบวชที่มีอิทธิฤทธิ์ระดับต่ำ จะได้พบอิทธิฤทธิ์ที่มีพลังประจุไฟฟ้าของวิญญาณที่มีกระแสคลื่นรังสีอิเล็กตรอน โปรตรอน นิวตรอน ที่มีดุลยภาพระดับใกล้เคียงกับพลังธาตุที่เป็นวัตถุและพลังธาตุในสังขารบุคคลธรรมดาทั่วไป จึงเกิดมีการเป่าเสก ลงยันต์ ทำเครื่องรางของขลัง และรูปเคารพ วัตถุมงคลชนิดต่างๆ ขึ้น เพื่อป้องกันมนุษย์ที่ไม่เป็นศีลธรรม ศัตรู หมู่มาร และเดียรัจฉานวิชาที่มนุสเดรัจฉาโนเดียรถีย์ทั้งหลายที่ทำให้มนุษย์เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้เท่าอิทธิฤทธิ์หรือนักบวชใดไม่รู้เท่าธรรม อาจพบของฝ่ายพญามารก็ได้ เช่น อิทธิฤทธิ์พญายักษ์หลายระดับชั้น และอิทธิฤทธิ์เทพฝ่ายเจ้าแม่กาลี (ฝ่ายเทพแห่งความพินาศ) เป็นพลังอธรรมที่ชอบต่อสู้ซึ่งเป็นของไม่เป็นศีลธรรมที่ทำให้เกิดกลียุค สำหรับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงต้องมีพระบารมีองค์นะกำจัดมารเบื้องล่าง นะกำจัดมารเบื้องสูง เพราะโลกวิญญาณก็มีพลังต่อสู้กันโดยธรรมชาติดังในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ และอิทธิฤทธิ์ชั้นเซียนในยุทธภพของจีน ดังนั้นผู้นำประเทศต่างๆ อิทธิฤทธิ์ระดับสูงของฝ่ายไม่เป็นศีลธรรมจึงเข้าสิงได้ เมื่อมารเข้าสิงผู้นำประเทศต่างๆ แล้วจะบงการรุกรบแบบสายฟ้าแลบได้ แล้ว วิญญาณยักษ์ปีศาจบริวารจะเข้าดูดเลือดจากซากศพที่มีมนุษย์ก่อสงครามซึ่งเป็นพิธีพลีกรรม บูชายัญแผนใหม่ของเทพอสูรทั้งหลาย ดังนั้นนักบุญจึงต้องศึกษาธรรมศาสตร์อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางครอบโลกครอบจักรวาลไว้แก้ไขวิกฤตการณ์โลก และช่วยชาติบ้านเมืองการวิวัฒน์โลกวิญญาณในชั้นภูมิเทวดาจึงลงหลักปราบ และดับล้างแบบถอนรากถอนโคน ตัวอุบัติการณ์ภายนอกภายในสังขารให้ดับสูญจมอเวจีให้หมด ยักษ์ที่เป็นศีลธรรมก็มีหน้าที่เป็นนายประตูทั้งสี่ทิศ แปดทิศอยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยแก่วิญญาณมนุษย์ที่ไปเสวยสุขเมืองสวรรค์ เหตุมาจากภูมิวิญญาณมนุษย์ไม่เสมอภาคด้วยกุศลมูลเดิม สถาบันทิพย์จึงกำหนดให้มีอำนาจกายสิทธิ์ต่างระดับกันและแยกออกเป็นสาขาตามภูมิภาคมูลเดิม ตามโลกวิญญาณที่เป็นทิพย์ พระองค์ต้นบรมครูจึงบัญญัติองค์พระธรรมฝ่ายกุศลศีลธรรมเป็นกายสิทธิ์หลายอย่างศึกษาได้ในคัมภีร์องค์พระธรรม

๙) ภูมิเจ้าที่ดูแลเส้นทางสัญจร เป็นภูมิอิทธิฤทธิ์ฝ่ายแม่พระธรณี มีหน้าที่บันทึกกรรมกรณีบนเส้นทางสัญจรและคอยผลักดันวิญญาณมนุษย์ให้เกิดการใช้เวรเสพผลกรรมด้วยการชนกระทบกระแทกตามกฎแห่งกรรม และคอยช่วยมนุษย์ผู้มีบุญญาบารมีให้พ้นภัยต่างๆ บนเส้นทาง ภูมิฝ่ายนี้จะส่งเสริมเทพสารถีที่ทำความดีสร้างสรรค์มนุษยชาติทางด้านการขนส่งทุกประเภท จะให้สิทธิแก่มนุษย์ที่สร้างกุศลกรรมด้านผู้เป็นสารถีมีความเชี่ยวชาญ ปลอดภัย ได้มีทรัพย์รับรองในมนุษย์สมบัติ เทพภูมิชั้นต่ำที่เป็นบริวารรองลงไปจะกระจายกำลังอยู่ตามรถ บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่ดวงดีถือ โชคลาภจึงมีการเจิมรถ และนำดอกไม้ธูปเทียน จุดบูชาหน้ารถ แต่ทั้งนี้เรื่องโชคลาภวาสนานั้นขึ้นอยู่กับภูมิวิญญาณสัญชาตญาณของผู้ประกอบการขนส่งด้วย เมื่อมีภูมิประจำเส้นทางต่างๆ ในภพมนุษย์แล้ว มนุษย์ผู้ไม่มีเวรและเป็นศีลธรรมพอเพียง ก็จะตลอดปลอดภัยคลาดแคล้วบนเส้นทางด้วย

๑๐) ภูมิฝ่ายรื้อสังขาร เป็นวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์ทำให้สังขารมนุษย์ สัตว์ พืช เกิดโรคภัยและทำลายให้เน่าเปื่อยผุพัง เป็นบริวารชั้นต่ำของภูมิชั้นสูงแฝงอยู่ทุกหนทุกแห่งซึ่งกำหนดให้มีขึ้นบนโลกทั้งสองอย่าง คือ ช่างก่อสร้างและช่างรื้อถอน มีบริวารเล็กมากเป็นเชื้อโรค เช่น เชื้อไข้ป่า เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เชื้อไวรัส พยาธิ มีเชื้อกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดทั่วพื้นปฐพี และในอากาศระดับต่ำ ถ้าเกิดขึ้นที่ใดเรียกว่า ผีห่าลงกินมนุษย์และสัตว์จึงเกิดมีโรคระบาดหลายโรค สัตว์เป็นห่า ภูมิฝ่ายนี้จะทำหน้าที่ให้ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ในสังขารเกิดแยกแตกสลายกลับสภาพเป็นดินตามเดิม บางพวกเป็นวิญญาณพวกอสูรแฝงอยู่เกาะกินสังขารทีละน้อย มนุษย์ไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานในสังขารได้ วินิจฉัยหาสาเหตุของโรคไม่ได้เพราะเกี่ยวกับวิญญาณภูมิฝ่ายนี้ทำให้เกิด ให้มนุษย์สัตว์ได้ใช้เวรกรรมทางทรมานสังขาร ดังนั้นพระองค์ต้นบรมครูจึงได้บัญญัติองค์ธรรมอิทธิฤทธิ์ปราบโรคภายในไว้แก้ไขสังขารผู้ปฏิบัติธรรม และช่วยมนุษย์ผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิด แผ่เชื้อโรคทำให้น้ำเป็นพิษ อาหารเป็นพิษ โดยใช้อิทธิฤทธิ์ทางวิญญาณที่มีพลังรังสีเหนือกว่าเข้าขจัด กลุ่มธาตุอสูรในทางโลกสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยยา ผู้ปฏิบัติธรรมจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคทางวิญญาณยาสำเร็จ แต่ขึ้นอยู่กับสิทธิของวิญญาณแต่ละบุคคลที่จะมีอำนาจในการใช้ด้วย

๑๑) ภูมิดูแลพื้นน้ำน้อยใหญ่ เจ้าห้วย เจ้าบึง เจ้าลำธาร เจ้าน้ำ เจ้าท่า เจ้าทะเล เจ้าสมุทร เป็นองค์กรฝ่ายแม่พระคงคา เป็นภูมิเทวดาปกครองพื้นน้ำและมีบริวารปกครองสัตว์น้ำน้อยใหญ่ มีองค์กรหลายฝ่ายเหมือนฝ่ายแม่พระธรณีระดับสูงจะมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งและเป็นธรรมมาก น้ำเป็นโครงสร้างสำคัญทางศาสนาเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ องค์กรสถาบันทิพย์ชั้นภูมิเทวดารักษาพื้นน้ำนี้เป็นองค์กรอำนวยการทางพระศาสนาด้วย พระองค์ต้นบรมครู ได้บัญญัติหลักธรรมห้องอิทธิฤทธิ์ โดยคัดเลือกเอาเฉพาะระดับเจ้าทะเลเจ้าสมุทร ซึ่งมีฤทธาศักดานุภาพมากมาย จึงมีองค์พระธรรมที่มีคำบรรจุโปรดศิษย์ว่า สายสมุทรสาครคงคาลิงค์ ให้ศิษย์ทั้งหลายได้สร้างตนเมื่อหัวหน้ารับรองแล้ว ลูกน้องที่เป็นบริวารทั้งหลายทั่วโลกก็จะรับรองความปลอดภัยทั้งหมด อิทธิฤทธิ์ฝ่ายนี้มีมากมายจะนำมาพรรณนาเป็นที่เพ้อเจ้อมิได้ ในระดับบริวารมีองค์กรกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยมนุษย์ที่ประกอบกรรมดีทางน้ำ ปกป้องคุ้มครองคนดีมีศีลธรรม องค์กรทำลายสังขารมนุษย์สัตว์ให้ชดใช้ตราบาปทางน้ำมนุษย์ที่ก่อเวรด้วยน้ำก็จะมีอันเป็นไปด้วยน้ำ เวทมนต์ของเทพเจ้าฝ่ายรักษาน้ำเป็นคุณธรรมของพราหมณ์ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา หรือโองการแช่งน้ำ ภูมิดูแลรักษาปกครองชีวิตในน้ำมีอิทธิฤทธิ์สองฝ่าย คือ ฝ่ายเป็นศีลธรรมและฝ่ายไม่เป็นศีลธรรมเหมือนกับเทพชั้นภูมิเจ้าป่าพนาเวศน์บนพื้นปฐพีทั้งหลาย ฝ่ายที่ไม่เป็นศีลธรรมเป็นอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณผีเสื้อสมุทรและบริวาร มีกายทิพย์ดั่งเช่นนางยักษ์สมุทรในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี เป็นเวทมนต์คาถาเรียกปลา ของที่ไม่เป็นศีลธรรมพระองค์ต้นบรมครู ได้บัญญัติให้ศิษย์เขียนวิญญาณลงหลักตีปราบและเอาหลักเผาไฟ วางมาตรการให้บารมีเบื้องสูงปราบปรามให้ดับสูญจมอเวจีไปตามสัญญา แล้วเปิดคำดับล้างวิญญาณอุบาทว์พวกอธรรมที่เป็นเจ้าน้ำฝ่ายเทพอสูร ให้ศิษย์ช่วยกันดับล้างด้วยไฟ เทพอิทธิฤทธิ์ชั้นภูมิเทวดาฝ่ายเจ้าน้ำบางองค์สิงสถิตอยู่กับพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงบางองค์ของไทยที่ทำให้มีผู้คนไปบนบานศาลกล่าวขอมีบุตรก็ให้แล้วผู้ใดได้รับผลก็ไปแก้บน สำหรับอิทธิฤทธิ์ชั้นสูงเป็นองค์กรอำนวยการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ส่งเหตุรับรองตามกุศลมูลเดิมและช่วยคุ้มครองศิษย์ผู้ปฏิบัติใหม่ให้ตลอดปลอดภัยจากฝ่ายอธรรม พระบารมีองค์นำสร้างได้เลือกคัดจัดสรรอักขระวิญญาณระดับหัวหน้าส่งลงมาให้พระองค์ต้น

๑๒) เทพชั้นภูมิเทวดาฝ่ายแม่พระโพสพ เป็นเทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารระดับสูงลดหลั่นกันลงไปหลายระดับชั้นถึงภูมิเจ้าที่ระดับต่ำ เป็นผู้สร้างคุณอันยิ่งใหญ่แก่พลังชีวิตที่มีสังขารอยู่บนโลกดวงนี้ เป็นโครงสร้างกระบวนการทางธรรมะแห่งเอกภพนี้ด้วย จึงเป็นองค์กรมีคุณต่อมวลมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้การรับรองสิทธิ์ในการเสพธัญญาหารของสังขาร และจำกัดสิทธิ์ในการเสพแก่พลังชีวิตต่างๆ ให้การคุ้มครองสิทธิแก่มนุษย์ฝ่ายเทพธัญญาหารมีกรรมสิทธิ์ถือครองพื้นที่เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพลโลก เป็นองค์กรปรุงแต่งพืชที่ผลิตอาหารทางธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เป็นอาหารธาตุสำเร็จระดับหนึ่งรับรองสังขารมนุษย์ในระดับมนุษย์ชั้นสูงที่อยู่บนโลกนี้ก็จะปรับปรุงให้เป็นอาหารสำเร็จรูปต่างๆ รับรองสิทธิทางสังขารในโลกเวียนว่าย เบื้องบนโลกทิพย์มีวิญญาณธรรมที่เป็นเทพอาหารสำเร็จ หรือเรียกว่า องค์อาหารธรรม ซึ่งพระองค์ต้นบรมครูได้บัญญัติหลักธรรมโปรดญาติเป็นพระธรรมอำนวยการในศาสนาองค์ ๕ และรับรองสิทธิทางวิญญาณของผู้ปฏิบัติธรรมระดับสูงในยุคปัจจุบันด้วย ถ้าหากผู้ปฏิบัติธรรมใดสำเร็จวิญญาณจะรู้สึกอิ่มทิพย์ พระองค์ต้นจึงอดอาหารได้ทีละหลายวันและจะไม่รู้สึกหิว มีองค์อาหารทิพย์ไว้รับรองมนุษย์เทวดาภาคพื้นภพมนุษย์ โลกกับธรรมจึงได้วิวัฒนาการไปไกลมากจนกว่าโลกนี้จะถึงยุคพระศรีอาริยเมตไตรยที่มนุษย์เป็นเทวดาภาคพื้นดินร้อยเปอร์เซ็นต์ เทพชั้นภูมิเทวดาเป็นเทพควบคุมดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์ในทางเกษตรกรรม พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จึงทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมลคลแก่เทพธัญญาหารที่เป็นชาวกสิกรไทยทุกวันนี้เป็นการบูชาคุณแก่เทวดาฝ่ายนี้ให้ช่วยอำนวยการผลิตผลแก่พืชพันธุ์ที่ปลูกไว้ คนในสมัยโบราณจึงทำพิธีบูชาตามท้องไร่ท้องนา ชาวบ้านเรียกว่า “เรียกขวัญข้าว” ยังคงเป็นประเพณีสืบทอดมาถึงกาลปัจจุบัน นับว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายมหาศาล เป็นองค์กรอำนวยการทางธรรมะโดยช่วยบำรุงกองสังขารนักบุญผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ที่มุ่งสำเร็จวิญญาณของตนเข้าสู่การสำเร็จธรรมชั้นสูง นักบุญจึงต้องกรวดน้ำส่งคุณแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารด้วย เป็นเพราะเอาสังขารของเขามารับประทาน มาบำรุงสังขารของตนแล้ววิญญาณจะหนีเขาไปสวรรค์นิพพาน โดยไม่คิดเห็นบุญคุณเขาบ้าง ดังนั้นจึงต้องมีกฎการสนองคุณในการปฏิบัติธรรมด้วยการกรวดน้ำ ปัจจุบันนี้มนุษย์มิได้พากันกรวดน้ำเหมือนอย่างคนในสมัยโบราณ มนุษย์ทั้งหลายจึงมืดมนอนธกาลถูกจำกัดสิทธิทางโลกวิญญาณ พากันเป็นผู้ลืมคุณโดยไม่รู้ตัวตั้งครึ่งค่อนโลก การสนองคุณชั้นสูงเป็นการกรวดน้ำของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะทวยเทพชั้นสูง จะไม่ยินดีคำสรรเสริญเยินยอ หากแต่ต้องการให้มนุษย์เป็นศีลเป็นธรรมแบบโลกเจริญธรรมเจริญ รู้คุณอย่างกว้างขวางรู้สนองคุณแก่ผู้มีพระคุณจึงพ้นโลกเวียนว่ายได้ ประเทศไทยเป็นประเทศธรรมะจึงมีมนุสเทโวฝ่ายเทพกสิกรรมอย่างมากมาย การกสิกรรมนี้ธรรมะเป็นฝ่ายช่วยสร้างจึงเหมาะสมกับประเทศธรรมะมากเหมาะแก่การปฏิบัติศีลธรรม ผลิตอาหารเลี้ยงพลโลกจึงเป็นการสร้างบุญกุศลไปในตัวทุกชาติไป ดังนั้นเทพชั้นภูมิเทวดาฝ่ายแม่พระโพสพนี้จึงมีความสัมพันธ์ในการสร้างบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ต้นบรมครูได้วางอักขระโมคคัลลีธรรมที่เป็นวิญญาณเทพรำลึกองค์ต่างๆ เช่น วิญญาณข้าวเจ้า วิญญาณข้าวเหนียว วิญญาณข้าวสาลี และอื่นๆ อีกมากจะศึกษาได้ในคัมภีร์องค์พระธรรม วิญญาณดังกล่าวนี้มีอยู่ในโลกทิพย์ชั้นภูมิเบื้องล่างไว้รับรองตามภูมิลำเนา วิญญาณมนุษย์ในโลกเวียนว่ายต่างระดับ แล้วโลกทิพย์จะวิวัฒนาการรับรองอภิสิทธิ์ทางวิญญาณในโลกอภิสิทธิ์ยุคต่อไป

๑๓) ภูมิเทวดาถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่ภพมนุษย์ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของโลกทิพย์เปรียบเสมือนครู อาจารย์น้อยใหญ่ทั้งมวลในเมืองมนุษย์นี้ ที่เรียกว่า แม่พิมพ์ของชาติ ภูมิเทวดาฝ่ายนี้เป็นองค์กรสถาบันทิพย์สังกัดวิมานเทวโลกส่วนกลางในสรวงสวรรค์ชั้นสูง ในส่วนที่ต่ำลงมาจะเนื่องอยู่ชั้นภูมิเทวดาเบื้องล่างฝ่ายต่างๆ กระจายไปเหนือน่านฟ้า และขุนเขาทั่วทุกภูมิภาคของภพมนุษย์นี้ มิได้สังกัดอยู่กับแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ ทำหน้าที่สร้างวัฒนธรรมตามมูลค่าภูมิลำเนาวิญญาณของมนุษย์แต่ละกลุ่มชนชาติเผ่าพันธุ์ ให้เกิดมีวัฒนธรรมคล้อยตามโลกทิพย์ชั้นสูงและลดหลั่นลงไปถึงวัฒนธรรมชั้นต่ำของมนุสเดรัจฉานโนที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงสัตว์เดรัจฉาน ที่อยู่ในซีกโลกต่างๆ ซึ่งไม่มีการเคารพนับถือกราบไหว้บูชาสิ่งใด องค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้วางค่าวัฒนธรรมหลายระดับ จึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทั้ง ๖ แขนงของชาวโลกแตกต่างกันตามภูมิวิญญาณและสัญชาตญาณของแต่ละชนชาติ เทพชั้นภูมิเทวดาสร้างวัฒนธรรมชั้นสูง จะบอกความเป็นไปของโลกทิพย์บนสรวงสวรรค์ กำหนดรูปแบบการสักการะ กำหนดพิธีไหว้ครู ยกครู กำหนดชั้นของเครื่องสักการะบูชาแต่ละระดับชั้น ถ่ายทอดลงมาสู่มนุสเทโวผู้มีพรสวรรค์ตามกุศลมูลเดิม แล้วสร้างผลงานตอบสนองตามภูมิลำเนาวิญญาณชั้นต่างๆ เหล่าเทพยดาระดับเบื้องล่างนี้เป็นฝ่ายสร้างพรสวรรค์ประจำตัวมนุษย์ให้เป็นเทพหลายฝ่ายกระจายอยู่ทั่วโลก และหลายฝ่ายหลายระดับในสถาบันชั้นสูงของไทยมีพรสวรรค์ด้านวัฒนธรรมสร้างความรุ่งเรืองทางวัตถุวิสัยและมีองค์กรทางศาสนาสร้างวัฒนธรรม ด้านสุนทรียศาสตร์ทางจิตวิสัย กุศลมูลเดิมมนุสเทโวผู้ใดได้สร้างสมมาทางด้านเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมชั้นสูง นับว่าเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในภาคพื้นภพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชาวไทย พระองค์ต้นบรมครูได้บัญญัติคุณธรรมพื้นฐานไว้รับรองวิญญาณมนุสเทโวตามกุศลมูลเดิมระดับต่างๆ ทุกสาขา เพื่อให้คล้อยกับโลกทิพย์เบื้องบนเพื่อวิวัฒนาการโลกทีละขั้นเทพชั้นภูมิเทวดาถ่ายทอดวัฒนธรรม จะอำนวยการตามมูลเดิมแต่ละสาขาให้บ่งบอกถึงโครงสร้างของสถาบันทิพย์ และองค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายต่างๆ ตลอดจนสวรรค์สมบัติลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ของโลกทิพย์เพื่อให้ถ่ายทอดความเป็นมาของโลกยุคต้นในอดีตเป็นภาษาสัญลักษณ์ จึงได้เกิดวรรณคดีไทยขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องโลกวิญญาณเป็นวรรคหนึ่งๆ ของการสร้างบุญญาบารมีของผู้มีบุญ ในแต่ละยุคเหล่าเทวดาชั้นภูมิบันทึกภาพไว้ บรรดาสัตว์ที่อยู่ในวรรณคดีนั้นมีจริง เป็นตัวตนภาควิญญาณ คือเป็นกายทิพย์ เทพถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นองค์กรเทศนาสั่งสอนทั้งในส่วนที่มีเป็นพระธรรมคัมภีร์ศาสนาต่างๆ และเป็นบทพระธรรมร้อยกรองคำในภาษาไทยชั้นสูง ที่พระบารมีลงสรวมศิษย์เอื้อนเอ่ยออกมาเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อย่างไพเราะที่สุด ยากจะหาเปรียบได้

ดังนั้นวัฒนธรรมทางภาษาและศาสนาของมนุษยชาติได้รับอิทธิพลมาจากสถาบันทิพย์ให้มีสิทธิ์ได้รับตามมูลค่าวิญญาณต่างระดับกัน ในระดับชั้นต่ำลงไปอีกแยกไปเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของไทยทั่วทุกภาค เทพถ่ายทอดวัฒนธรรมของชั้นภูมิเทวดาจะทำหน้าที่ดลวิถีจิตให้มนุษย์ทั้งโลกมีความรู้สึกนึกคิดสร้างมโนภาพ สร้างจินตนาการเบนเข็มชีวิตให้มีความตั้งใจจดจ่อในหน้าที่การงานตามความถนัด ตามมูลเดิมที่วิญญาณเวียนเกิดเวียนตายสร้างสมมาหลายยุคหลายชาติ จึงทำให้มีการทำนายทายทัก ชันษาโชค วาสนา ชะตาราศีได้ถูกต้อง มนุษย์ทั้งโลกจึงมีอาชีพหลายสาขา เพื่อสร้างประโยชน์เอื้ออำยวยชีวิตแก่กัน สำหรับศิษยานุศิษย์ปฏิบัติธรรมก็จะมีกุศลเดิมเป็นมนุนเทโว ภาคพื้นภพมนุษย์หลายสาขาอาชีพ โดยมีพระบารมีชั้นสูงกว่าพลโลกทั่วไป ลงมาอำนวยการรับรองเป็นบารมีให้ซึ่งเป็นพระบารมีผู้สำเร็จทุกกระทรวงระดับสูง ตามบุญญาบารมีของการสร้างตนได้ครบกระบวนการทางธรรมะของแต่ละบุคคล จึงมีพระบารมีชั้นสูงอำนวยการรับรองต่างระดับกัน พระบารมีอำนวยการถ่ายทอดวัฒนธรรมชั้นสูงแก่ศิษยานุศิษย์นั้น เป็นองค์สำเร็จบริวารขององค์พระธรรม ซึ่งพระองค์ต้นบรมครูคัดเฉพาะหัวหน้ามาให้ศิษย์สร้างตน ฝ่ายอำนวยการส่งเหตุรับรองจึงเป็นองค์กรบริวารหลายระดับให้สิทธิทางวิญญาณต่างชั้นกัน ขอบข่ายอำนวยการก็ต่างระดับกัน จะเรียกร้องสิทธิเกินบุญญาบารมีของตนมีมา ย่อมไม่ถูกครรลองครองธรรมศิษยานุศิษย์ผู้มีกุศลมูลเดิมทางเทพถ่ายทอดวัฒนธรรม และเทพวิจิตรศิลป์ทั้ง ๖ แขนง พระบารมีเบื้องสูงจะสรวมเปิดบอกความเป็นไปของโลกทิพย์ตามสายงานแต่ละฝ่าย ให้สัมพันธ์กันแต่ละระดับตามข่ายอำนาจขององค์กรต่างๆ ในสถาบันทิพย์ ศิษยานุศิษย์จึงได้เห็นเหตุผลจากพระบารมีส่งเหตุให้มากมายหลายประการ ตามกุศลมูลเดิม เพื่อเอื้ออำนวยสร้างสรรค์มนุษยชาติ ศิษย์ทั้งหลายจึงมิได้เก่งไปหมดทุกอย่างเพียงผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะมิใช่เป็นต้นบ่อเกิดธรรมบรมศาสดาจอมมุนีโลก การลงสรวมแสดงเหตุของพระบารมีเบื้องล่างที่เกิดขึ้นกับศิษย์นั้น เป็นเพียงเพื่อให้รู้พิจารณาในคุณธรรมแต่ละฝ่ายเท่านั้น แล้วพระบารมีจะปิดไว้ให้สร้างตนกันไปก่อน เพราะวิญญาณของศิษย์สร้างบารมียังไม่เพียงพอ ยังไม่สำเร็จธรรมชั้นสูง และยังไม่ถึงเวลาที่พระบารมี จะเปิดให้สว่างโลกสว่างธรรมพร้อมกัน ถึงเวลานั้นศิษย์ทั้งหลายจะบรรลุแจ้งอย่างลึกแลบแล้วได้ช่วยกันกู้ญาติสายกุศล อดีตชาติไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกปัจจุบันยังไม่ถึงเวลา ศิษย์บางท่านสร้างบารมีพอเพียงถึงพร้อมที่จะสว่างโลกสว่างธรรมครอบโลกครอบจักรวาล มีบารมีแผ่กว้างไพศาล พระบารมีจะต้องปิดไว้ก่อน เพราะญาณหยั่งรู้ของชาวโลกทั้งหลายตามไม่ทัน พระบารมีย่อมฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วโลก ย่อมขึ้นอยู่กับกาลเวลาขั้นตอนของวิวัฒนาการโลกด้วย จะยังคงจำกัดสิทธิทางอำนาจคุณธรรมของศิษยานุศิษย์ในขอบเขตจำกัดอยู่มิให้แสดงอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ กายสิทธิ์ ปาฏิหาริย์ให้ก้องโลกในปัจจุบันนี้ ขณะนี้ศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมสายสัญญาทุกท่านยังต้องถูกจำกัดสิทธิ์ทางโลกทิพย์อยู่โดยองค์กรสถาบันทิพย์เบื้องบนจำกัดสิทธิทางวิญญาณเรียกว่า “พระบารมีปิดไว้” เพื่อการคัดเซ็นมนุษย์และเป็นวรรคเฉพาะกาลเวลาอันสั้นในปัจจุบัน ซึ่งจะพิจารณาเหตุได้จากวิกฤตการณ์นานาชาติ การพัฒนาวิญญาณมนุษย์ให้บรรลุทางจิตวิสัยถึงโลกทิพย์ระดับต่างๆ นั้น พระองค์ต้นบรมครูจึงได้พัฒนาวิญญาณศิษย์ที่เป็นตัวองค์กรปฏิบัติธรรมที่เป็นมนุษย์ทุกชนชั้นให้เป็นองค์กรถ่ายทอดภาคพื้นภพมนุษย์ผู้มีกุศลทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตามกลไกของวิวัฒนาการอันยาวนาน มนุษยชาติถูกปกครองด้วยโลกวิญญาณหลายชั้น มนุษย์จะขวางกั้นวิวัฒนาการ มิได้มาตรการที่มองไม่เห็นเกิดจากโลกวิญญาณเอง ศิษย์ทั้งหลายเป็นผู้พยายามปรับค่าวิญญาณตามวิวัฒนาการนั้นๆ ในภาวะอมฤตภาพของวิญญาณ คือ วิญญาณไม่รู้จักตาย จะวนเวียนว่ายตามเจตจำนงของวิวัฒนาการวัตถุประสงค์สร้างสรรค์โดยความควบคุมขององค์กรสถาบันทิพย์ โองการสัญญาแห่งเอกภพ และวิญญาณสูตรธาตุธรรมผู้สำเร็จทุกกระทรวงหลายระดับ

พระองค์ต้นบรมครูวางสัญญา ให้อำนาจบารมีเบื้องล่าง อำนวยการจัดงานกู้ญาติประกาศพระศาสนาระดับโลกให้ส่งเหตุผลรับรองแก่ศิษย์ โดยได้วางโองการสัญญาตราครั้งด้วยหลักไม้ ซึ่งตั้งลงพื้นธรณีเป็นสัญญาวางไว้ต่อองค์สำเร็จทุกกระทรวงเบื้องสูงรับรองการอำนวยการสร้างบารมีให้พระบารมีเบื้องล่างรับรองสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตนของศิษย์ทั้งหลาย มีกรรมสิทธิ์ถือครองอำนาจคุณธรรมระดับต่างๆ ศิษย์ที่สร้างบุญญาบารมีได้สูง เทพทั้ง ๘ ทิศรับรองเทพเทวาทั้งหลายรับรองเป็นบารมีให้เป็นการสำเร็จธรรมเบื้องล่างเรียกว่า สำเร็จภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการสำเร็จวิญญาณด้วยตนของตนมีกรรมสิทธิ์แห่งตน ได้รับการอำนวยการจากเทพชั้นภูมิเทวดา ๖ ชั้น ทั่วทุกภาคกะโรทวีปนานา จะได้ญาณหยั่งรู้ถึงบ่อเกิดของวิชชาแปด ที่พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลได้บรรลุ คือ
๑) วิปัสสนาญาณ
๒) มโนอิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)
๓) อิทธิวิธี(แสดงฤทธิ์ได้)
๔) ทิพยโสต (หูทิพย์)
๕) เจโตปริยญาณ (รู้จักกำหนดใจผู้อื่น)
๖) บุพเพนิวาสานุสติญาณ (รู้จักระลึกชาติได้)
๗) ทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
๘) อาสวักขญาณ (รู้จักทำให้กรรมกิเลสให้สิ้น)

ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปที่มีกุศลมูลเดิมมากย่อมได้เห็นเหตุผลในวิชชา ๘ ดังกล่าวนี้โดยการอำนวยการของพระบารมีเบื้องล่างเปิดส่งให้และเมื่อถึงเวลาอำนาจบารมีเปิดให้ศิษย์ทั้งหลายสว่างโลกสว่างธรรม จะอำนวยการให้

 • แลเล็งเห็นด้วยตาทิพย์
 • ได้ยินกระแสเสียงทางหูทิพย์
 • ได้ญาณตามกุศลมูลเดิมสาขาต่างๆ ทุกระดับ
 • จะพูดจาภาษามนุษย์ได้ทุกภาษา จะรอบรู้ทางโหรโลก
 • จะพูดติดต่อกับโลกวิญญาณได้ทุกชั้นทุกภาษา
 • จะแปลภาษาสัตว์ออก
 • ตรวจสอบวิญญาณมนุษย์ วิญญาณสัตว์ วิญญาณฝ่ายกุศลธรรม ได้อย่างลึกแลบ
 • อ่านพระธรรมคัมภีร์ทองในโลกทิพย์
 • อ่านหนังสือที่พระบารมีเปิดส่งลงมาในอากาศ
 • ตรวจสอบวิวัฒนาการของพลังชีวิตบนโลกดวงนี้ตั้งแต่ปฐมกัป
 • ตรวจสอบวิญญาณนักบุญทุกรูปแบบ
 • ตรวจสอบคัมภีร์ทุกศาสนาทั่วโลก
 • ตรวจสอบกุศลมูลเดิมและพรสวรรค์ของมนุษย์แต่ละบุคคล
 • ตรวจสอบวิญญาณฝ่ายแก้วเทพรำลึกชั้นภูมิ
 • ตรวจสอบประวัติศาสตร์โลกทุกยุคทุกสมัย
 • ตรวจสอบประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกสมัย
 • ตรวจสอบวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีตและบุคคลสำคัญของไทยถึงปัจจุบัน
 • ตรวจสอบการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
 • ตรวจสอบศาสนาของศาสดาพยากรณ์
 • ตรวจสอบทฤษฎีอภิปรัชญา
 • ตรวจสอบวัฒนธรรมประจำชาติต่างๆ
 • ตรวจสอบอายุของลัทธิการเมืองทั่วโลกได้ เป็นต้น

  โลกทิพย์จะให้สิทธิเสรีภาพในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ แก่มนุษย์ผู้สร้างสิทธิทางโลกวิญญาณได้ มนุษย์ที่นอนหลับทับสิทธิ์อยู่ขณะนี้ ซึ่งไม่แสวงหาอำนาจ คุณธรรม ธรรมชาติจะลิดรอนสิทธิในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ ผู้นอนหลับทับสิทธิ์ให้เคลื่อนคล้อยตามค่าวิญญาณของแต่ละบุคคล ผู้ปฏิบัติธรรมที่สำเร็จภูมิศาสตร์ของโลกทิพย์จะมีค่าประมาณมิได้ จะมีค่าต่อชาวโลกยิ่งกว่าดาวเทียมทุกดวงที่โคจรรอบโลกอยู่ขณะนี้ อำนาจบารมีเบื้องล่างมีอำนาจน้อมนำเฉพาะกิจแต่ละองค์ในขอบเขตจำกัดเหมือนข้าราชการชั้นกลางและชั้นผู้น้อยที่เป็นองค์กรของรัฐ ในสถาบันทิพย์ชั้นวิมานอากาศจึงมีอำนาจอำนวยการไม่กว้างขวาง น้อมนำวิญญาณไปได้ไม่สูงนัก พระองค์ต้นบรมครูจึงบัญญัติหลักธรรมพื้นฐานนี้ให้ตอบสนองสิทธิทางวิญญาณขั้นมูลฐานรับรองมนุษย์เพื่อไต่อันดับทางอริยทรัพย์ภายในทีละขั้นแล้วแต่มนุษย์ผู้ใดจะติดสายกุศลในยุคคัดเซ็น คนจนจะได้ดีคนมีจะติดโลกตะแกรงทองคำร่อนหาผู้มีกุศล ช้างจะลอดไรจะติด ศิษยานุศิษย์จึงมุ่งมั่นสร้างอริยทรัพย์ภายในอย่างกว้างขวางให้หนุนนำวิญญาณสร้างเสริมกุศลมูลเดิม และสร้างจุนคุณธรรมต่อเนื่องไปสู่การสำเร็จวิญญาณด้วยตนของตนในหลักธรรมศาสตร์ชั้นสูงห้องอริยเจ้า พยายามปรับค่าวิญญาณให้เป็นพระมากขึ้น สร้างอานิสงส์ปฏิบัติบูชาในบุญกริยาวัตถุ ๓ อย่าง ศีลมัย ภาวนามัย ทานมัย จึงเรียกว่า ห้องอริยเจ้า คือ ศีลบารมีได้ด้วยตน เจริญภาวนาปฏิบัติบูชาได้ด้วยตน ทานบารมีได้ด้วยตน วิญญาณเป็นพระภายในตัวตนของตน

 


Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |