Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๕.ภาคองค์ประกอบโครงสร้างสังขารวิญญาณมนุษย์แห่งโลกเวียนว่าย

ภาคองค์ประกอบโครงสร้างสังขารวิญญาณมนุษย์แห่งโลกเวียนว่าย

โครงสร้างสังขารวิญญาณมนุษย์
สังขารวิญญาณมนุษย์ กล่าวนามในทางธรรมะว่า “สังขตธรรม” เป็นโครงสร้างที่มีองค์ประกอบปรุงแต่งด้วยวิญญาณสูตรธาตุธรรมเกาะกลุ่มกันเป็นพลังชีวิต ชุดหนึ่งๆ สวมอยู่ในกองสังขาร ตัวตนหนึ่งๆ เป็นเอกเทศ สังขารหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบด้วยธรรมประจำกองสังขารหลายองค์ แยกหน้าที่กันทำงานหลายฝ่ายอยู่ในกายนคร เป็นการประสานงานด้วยระบบปฏิพัทธ์วิญญาณสูตรธาตุธรรมกับอากาศธาตุ นอกกองสังขาร เพื่อการดำรงชีวิตด้วยการปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยธรรมชาติ ธรรมประจำกองสังขาร เรียกว่า หมวดธรรมธาตุ มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัว มีคุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าสถิตอยู่ในสังขาร อิทธิฤทธิ์ของธาตุเป็นตัวควบคุมพลังจิต เป็นตัวกำหนดจิต ควบคุมกลไกการบริหารงานในกองสังขาร ถ้าพูดในระดับรากเหง้าของสังขารร่างกายเรียกว่า ธาตุพาพูด ธาตุพาเดิน ธาตุพานอน ธาตุพาทำดี ธาตุพาทำชั่ว ธาตุพาสู่สวรรค์ ธาตุพาตกนรก ธาตุทำให้เกิดสุข ธาตุทำให้ตกอยู่ในทุกข์ ธาตุพาโลภ โกรธ หลง ขึ้นอยู่กับกลุ่มวิญญาณสูตรธาตุธรรมในกองสังขารทั้งสิ้น

อนึ่งสังขารวิญญาณมนุษย์ทุกตัวตนเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยของโลกวิญญาณทิพย์ ย่อส่วนแต่งเป็นรูปกายนามกายเป็นสังขาร โลกด้วยปัจจัยธรรมชาติปรุงแต่งขึ้น วิญญาณมนุษย์จึงมีความเป็นพระอยู่ในตัวทุกคนทั้งชายหญิง มีระบบหมุนเวียนของธาตุธรรมในสังขารสัมพันธ์กับระบบสุริยะจักรวาลสังขารมนุษย์คนหนึ่งก็เท่ากับระบบสุริยะจักรวาลย่อยๆ ระบบหนึ่ง เพราะโครงสร้างของวิญญาณ เป็นโครงสร้างของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นสายโยงวาโยธาตุธรรมเชื่อมถึงโลกทิพย์ทุกๆ ชั้น องค์ประกอบของวิญญาณมนุษย์ประกอบด้วยสาริกธาตุธรรมทั้ง ๔ เข้าสูตรขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ ธรรมธาตุ ๗ เจตสิกธรรม ๑๖ และองค์ธรรมประจำกองสังขาร ตัวอย่างเช่น นะองค์การกายนคร นะนรชาตกายนคร นะบรรดิษฐานกายนครทวีป นะเกศาโลมา นะขาทันตากายนคร นะเกศกายนคร นะจุติกายนคร นะแก้วเกิดกำเนิดกายนคร ฯลฯ หมื่นโลกธาตุ ธาตุวนเวียนว่ายตายเกิด ธาตุอาการ ๓๒ ธาตุบดอาหาร ธาตุในครรภ์พระมารดาและอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวน้อมนำด้วยนำให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ อิเป็นพุทธคุณ มิเป็นยอดธรรมอันประเสริฐในตัวตน ทิเป็นกายนครรวบรวมกายมาเกิดสร้างตนนี้ด้วยคุณธรรม เรียกว่า “ธรรมปรุงแต่งองค์การกายนคร” มีสัญญาควบคุม การจัดระเบียบปรุงแต่งตามสัญญากุศลธรรมและอกุศลธรรมหลายสูตร คนทั้งโลกจึงเป็นคนดีมากน้อยต่างระดับกันแต่โครงสร้างปรุงแต่งรูปกายให้มีอาการ ๓๒ ทั้งเป็นสังขารร่างกายที่สมประกอบและไม่สมประกอบ อยู่ที่องค์ประกอบของธาตุอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแปร อิทธิพลของตัวแปรนี้มีสื่อสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งภายในสังขารและภายนอกกองสังขาร

อนึ่ง ตัวแปรที่เป็นตัวอุบัติการณ์ภายนอกกองสังขารนี้มีสายโยงวาโยธาตุธรรมดึงดูดถึงกัน โลกวิญญาณทิพย์ที่ปกครองมนุษย์ในโลกเวียนว่าย มีวิญญาณฝ่ายดีกับวิญญาณฝ่ายชั่วซ้อนโลกอยู่ แบ่งออกเป็นภูมิลำเนาวิญญาณเบื้องสูงเบื้องต่ำ มนุษย์ทุกตัวตนจึงมีวิญญาณแฝงเป็นเชื้อสายหลายอย่างปะปนมาเกิด เชื้อสายวิญญาณหลายประเภทที่มีอยู่ในโลกวิญญาณ แฝงอยู่ในวิญญาณมนุษย์ต่างสูตร ต่างวาระกันให้เกิดอิทธิฤทธิ์ในวิญญาณธาตุ ปั่นกระแสจิตให้วิปริตไปทั่วๆ เรียกว่าไม่เป็นกุศล มีผลทำให้เกิด เจ็บ ป่วย ทุกข์ทรมานในกองสังขาร บางสังขารก็เกิดบ้าใบ้วิกลจริต หรือครอบงำกมลจิตสันดาน บันดาลโลภะจริต โทสะจริต โมหะจริต บังเกิดความผิดศีลธรรมในมนุษย์โดยทั่วไป มนุษย์จึงเอาวิญญาณเข้าถึงคุณธรรมของศาสนาได้ยากที่สุดในเมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุอย่างนี้ พระองค์ต้นบรมครู จึงเน้นจุดการอัดแปร บัญญัติกองธาตุธรรมในวิญญาณของศิษย์แยกเอาตัวกุศลธรรม และตัวอกุศลธรรม บัญญัติหลักการดับล้างฟอกฝนวิญญาณในกองสังขาร เพื่อให้สูตรธาตุธรรมในวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วให้ภาวนาปั่นพลังธาตุดี ที่เป็นกุศลขึ้นแทน

  ภาคองค์ประกอบโครงสร้างสังขารวิญญาณมนุษย์แห่งโลกเวียนว่าย โครงสร้างสังขารวิญญาณมนุษย์ สังขารวิญญาณมนุษย์ กล่าวนามในทางธรรมะว่า “สังขตธรรม” เป็นโครงสร้างที่มีองค์ประกอบปรุงแต่งด้วยวิญญาณสูตรธาตุธรรมเกาะกลุ่มกันเป็นพลังชีวิต ชุดหนึ่งๆ สวมอยู่ในกองสังขาร ตัวตนหนึ่งๆ เป็นเอกเทศ สังขารหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบด้วยธรรมประจำกองสังขารหลายองค์ แยกหน้าที่กันทำงานหลายฝ่ายอยู่ในกายนคร เป็นการประสานงานด้วยระบบปฏิพัทธ์วิญญาณสูตรธาตุธรรมกับอากาศธาตุ นอกกองสังขาร เพื่อการดำรงชีวิตด้วยการปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยธรรมชาติ ธรรมประจำกองสังขาร เรียกว่า หมวดธรรมธาตุ มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัว มีคุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าสถิตอยู่ในสังขาร อิทธิฤทธิ์ของธาตุเป็นตัวควบคุมพลังจิต เป็นตัวกำหนดจิต ควบคุมกลไกการบริหารงานในกองสังขาร ถ้าพูดในระดับรากเหง้าของสังขารร่างกายเรียกว่า ธาตุพาพูด ธาตุพาเดิน ธาตุพานอน ธาตุพาทำดี ธาตุพาทำชั่ว ธาตุพาสู่สวรรค์ ธาตุพาตกนรก ธาตุทำให้เกิดสุข ธาตุทำให้ตกอยู่ในทุกข์ ธาตุพาโลภ โกรธ หลง ขึ้นอยู่กับกลุ่มวิญญาณสูตรธาตุธรรมในกองสังขารทั้งสิ้น อนึ่งสังขารวิญญาณมนุษย์ทุกตัวตนเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยของโลกวิญญาณทิพย์ ย่อส่วนแต่งเป็นรูปกายนามกายเป็นสังขาร โลกด้วยปัจจัยธรรมชาติปรุงแต่งขึ้น วิญญาณมนุษย์จึงมีความเป็นพระอยู่ในตัวทุกคนทั้งชายหญิง มีระบบหมุนเวียนของธาตุธรรมในสังขารสัมพันธ์กับระบบสุริยะจักรวาลสังขารมนุษย์คนหนึ่งก็เท่ากับระบบสุริยะจักรวาลย่อยๆ ระบบหนึ่ง เพราะโครงสร้างของวิญญาณ เป็นโครงสร้างของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นสายโยงวาโยธาตุธรรมเชื่อมถึงโลกทิพย์ทุกๆ ชั้น องค์ประกอบของวิญญาณมนุษย์ประกอบด้วยสาริกธาตุธรรมทั้ง ๔ เข้าสูตรขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ ธรรมธาตุ ๗ เจตสิกธรรม ๑๖ และองค์ธรรมประจำกองสังขาร ตัวอย่างเช่น นะองค์การกายนคร นะนรชาตกายนคร นะบรรดิษฐานกายนครทวีป นะเกศาโลมา นะขาทันตากายนคร นะเกศกายนคร นะจุติกายนคร นะแก้วเกิดกำเนิดกายนคร ฯลฯ หมื่นโลกธาตุ ธาตุวนเวียนว่ายตายเกิด ธาตุอาการ ๓๒ ธาตุบดอาหาร ธาตุในครรภ์พระมารดาและอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวน้อมนำด้วยนำให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ อิเป็นพุทธคุณ มิเป็นยอดธรรมอันประเสริฐในตัวตน ทิเป็นกายนครรวบรวมกายมาเกิดสร้างตนนี้ด้วยคุณธรรม เรียกว่า “ธรรมปรุงแต่งองค์การกายนคร” มีสัญญาควบคุม การจัดระเบียบปรุงแต่งตามสัญญากุศลธรรมและอกุศลธรรมหลายสูตร คนทั้งโลกจึงเป็นคนดีมากน้อยต่างระดับกันแต่โครงสร้างปรุงแต่งรูปกายให้มีอาการ ๓๒ ทั้งเป็นสังขารร่างกายที่สมประกอบและไม่สมประกอบ อยู่ที่องค์ประกอบของธาตุอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแปร อิทธิพลของตัวแปรนี้มีสื่อสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งภายในสังขารและภายนอกกองสังขาร อนึ่ง ตัวแปรที่เป็นตัวอุบัติการณ์ภายนอกกองสังขารนี้มีสายโยงวาโยธาตุธรรมดึงดูดถึงกัน โลกวิญญาณทิพย์ที่ปกครองมนุษย์ในโลกเวียนว่าย มีวิญญาณฝ่ายดีกับวิญญาณฝ่ายชั่วซ้อนโลกอยู่ แบ่งออกเป็นภูมิลำเนาวิญญาณเบื้องสูงเบื้องต่ำ มนุษย์ทุกตัวตนจึงมีวิญญาณแฝงเป็นเชื้อสายหลายอย่างปะปนมาเกิด เชื้อสายวิญญาณหลายประเภทที่มีอยู่ในโลกวิญญาณ แฝงอยู่ในวิญญาณมนุษย์ต่างสูตร ต่างวาระกันให้เกิดอิทธิฤทธิ์ในวิญญาณธาตุ ปั่นกระแสจิตให้วิปริตไปทั่วๆ เรียกว่าไม่เป็นกุศล มีผลทำให้เกิด เจ็บ ป่วย ทุกข์ทรมานในกองสังขาร บางสังขารก็เกิดบ้าใบ้วิกลจริต หรือครอบงำกมลจิตสันดาน บันดาลโลภะจริต โทสะจริต โมหะจริต บังเกิดความผิดศีลธรรมในมนุษย์โดยทั่วไป มนุษย์จึงเอาวิญญาณเข้าถึงคุณธรรมของศาสนาได้ยากที่สุดในเมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุอย่างนี้ พระองค์ต้นบรมครู จึงเน้นจุดการอัดแปร บัญญัติกองธาตุธรรมในวิญญาณของศิษย์แยกเอาตัวกุศลธรรม และตัวอกุศลธรรม บัญญัติหลักการดับล้างฟอกฝนวิญญาณในกองสังขาร เพื่อให้สูตรธาตุธรรมในวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วให้ภาวนาปั่นพลังธาตุดี ที่เป็นกุศลขึ้นแทน

 


Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |