Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๒.ญาณหยั่งรู้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างวัฒนธรรมสูงที่สุดในโลกในประเทศไทย

ญาณหยั่งรู้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างวัฒนธรรมสูงที่สุดในโลกในประเทศไทย

อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างวัฒนธรรมสูงที่สุดในโลก
พระองค์ต้นบรมครูเล็งญาณเห็นกาลของโลกแต่ดึกดำบรรพ์ที่เป็นดินแดนสุวรรณภูมิเป็นที่ตั้งประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ เป็นดินแดนที่ต้นบวรพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑ องค์ที่ ๒ องค์ที่ ๓ องค์ที่ ๔ได้ลงมาตรัสรู้ จึงได้มีตราประทับไว้ที่จังหวัดสระบุรี เรียกว่า “พระพุทธบาท” เป็นที่มาดหมายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโลก ในยุคโบราณทุกยุคเป็นดินแดนของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมสูงที่สุดในโลก กลุ่มมนุสเทโวที่ลงมาจุติสร้างบารมีในเมืองมนุษย์ ในดินแดนสุวรรณภูมินี้เรื่อยมา ได้พิจารณาดินแดนสุวรรณภูมิยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคขอมโบราณวิญญาณชนชาติไทยส่วนใหญ่ เวียนว่ายตายเกิดในบริเวณดินแดนสุวรรณภูมินี้ เพียงเปลี่ยนรูปร่างผิวพรรณตามวิวัฒนาการของเหล่าวงศ์พงศ์พันธุ์ในแต่ละยุคเท่านั้น ได้พบว่าสิ่งก่อสร้างภาษาหนังสือมนุษย์โบราณได้มาจากอักขระวิญญาณระดับต่างๆ ที่มีอำนาจฤทธาศักดานุภาพดั่งเช่นหนังสือขอมเป็นอักขระที่มีอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณ อิทธิฤทธิ์ภูมิเบื้องล่าง ที่เป็นพลังประจุไฟฟ้าที่มีดุลยภาพใกล้เคียงกับประจุไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ เมื่อนำไปสักรูปอักขระลงที่ร่างกายหรือท่องบ่นภาวนาเป็นคาถา จะมีความอยู่ยงคงกระพัน วาจาสิทธิ์ บดบังตาหรือหายตัวได้

ดังนั้นคำพูดจึงมีอำนาจเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ขอมโบราณมีความรุ่งเรือง เป็นมหาอำนาจแห่งโลกยุคนั้น กษัตริย์ขอมโบราณได้เวียนว่ายมาเกิดเป็นกษัตริย์ชาติเชื้อไทย ในยุคทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย ศรีอยุธยา รัตนโกสินทร์ เหล่าวิญญาณผู้มีบุญทั้งหลายเวียนว่ายสร้างบารมีเรื่อยมา มนุษย์โบราณก่อนตายจะตั้งจิตอธิษฐานและฝังทรัพย์สมบัติมหาศาลฝากฝังแม่พระธรณีให้ทวยเทพ เทพารักษ์ ชั้นภูมิรักษา ไว้รับรองในยุคต้นโพธิ์ศรี แห่งธรรมมิคราชาตอนปลาย ดินแดนสุวรรณภูมิจึงมีคุณค่ามหาศาลของโลก อารยะธรรมสูงที่สุดในโลกอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ ในยุคขอมโบราณเริ่มเสื่อมอำนาจลงมนุษย์ผู้มีบุญที่เคยปกครองบ้านเมืองในยุคโบราณเริ่มเสื่อมอำนาจลงมนุษย์ผู้มีบุญที่เคยปกครองบ้านเมืองในยุคนั้นกลับชาติเวียนว่ายไปเกิดในภูมิภาคแห่งใหม่ของดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นผู้มีบุญญาบารมีก่อตั้งบ้านเมืองเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองหลายพระองค์เรื่อยมา เป็นผลมาจากฝ่ายโลกวิญญาณเคลื่อนคล้อยตามผู้มีบุญ บุญญาธิการมากมาย ทวยเทพชั้นสูงก็คุ้มครองป้องกันตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย บรรดาผู้มีบุญที่ได้เคยปกครองบ้านเมืองยุคขอมโบราณเรื่อยมา ก็ได้มาเกิดสร้างบ้านเมืองในยุคสุโขทัย จึงเป็นเหตุได้บ่อเกิดวัฒนธรรมอันมีคุณค่าสูงส่งด้วยคุณธรรมเป็นมรดกตกทอดวนเวียนอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ เมื่อพระมหากษัตริย์ไทยโบราณเป็นผู้มีบุญญาบารมีสูง จึงมีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้เกิดจินตนาการอันสูงส่งได้ประดิษฐ์ลายสือไทยเป็นรูปแบบใกล้เคียงอักขระขอมโบราณที่มีฤทธิ์ เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นวิญญาณผู้มีบุญระดับสูง ลายสือไทยที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงได้มาจากอักขระวิญญาณธรรมระดับสูง จึงเริ่มวางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี กระบวนการการปกครองสังคมมนุษย์คล้อยตามโลกวิญญาณชั้นสูง เป็นเพราะโลกวิญญาณจากสรวงสวรรค์จะกำหนดให้ผืนแผ่นดินไทยในดินแดนสุวรรณภูมินี้เป็นสนามสร้างบารมีของผู้มีบุญจากสรวงสวรรค์ จึงบันดาลให้เกิดมีอาณาจักรของมนุสเทโว เป็นจุดที่หมายในดินแดนแห่งนี้ด้วย วิญญาณของผู้มีพรสวรรค์ต่างๆ ช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม คติธรรม สหธรรม เนติธรรม วัตถุธรรม รูปธรรม นามธรรม และวัฒนธรรมทางสัญลักษณ์ขึ้นเป็นตราสัญญามาดหมายสุดยอดของโลก ดังนั้นอักษรไทยจึงเป็นอักขระภาควิญญาณที่มีศักดานุภาพสูงกว่าอักขระขอมโบราณ เพราะเกิดเป็นด้วยบุญญาบารมีชั้นสูงของผู้บัญญัติเพื่อรับรองค่าระดับวิญญาณมนุษย์ชั้นสูงจะพิจารณาได้อย่างเด่นชัด ก่อนเรียนจะต้องทำพิธีจุดธูปเทียนกราบไหว้วันทาจัดเครื่องยกครู ไหว้ครู มีบทไหว้ครู กล่าวถึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สืบทอดมาถึงปัจจุบัน พระองค์ต้นบรมครูได้เล็งแลเห็นอักขระในโลกทิพย์มีอยู่หลายชั้นหลายระดับ หลายหมวด เรียกว่า อักษรธรรมบางหมวดเป็นยันต์ประเภทต่างๆ มากมาย ในชั้นภูมิเทวดา ๖ ชั้น มนุษย์ผู้ใดที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมเพียงกล่าวภาวนาก็จะมีอำนาจอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เพราะมนุษย์สมัยก่อนเป็นศีลเป็นธรรมมาก อักษรไทย ๔๔ ตัว เป็นอักขระจากโลกทิพย์ เกี่ยวโยงถึงองค์กรสถาบันทิพย์ทุกฝ่าย จากชั้นภูมิเทวดา ชั้นวิมานเทวโลก ชั้นพรหมโลก ทุกระดับชั้นจะสัมพันธ์กับวิญญาณมนุษย์ ดังเช่นคำภาวนาคำไทยง่ายๆ ก็มีความหมายต่อโลกวิญญาณ คือ นะ มะ ทะ นะ ทิ นะ หรือ นะ มะ พะ ทะ นะโมพุทธายะ ก็ทำให้เกิดอานุภาพทางวิญญาณได้ ภาษาชั้นสูงจึงได้รับรองการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากเบื้องบนสวรรค์สู่ภาคพื้นมนุษย์ชั้นสูง ในยุคสุโขทัยเป็นต้นมา

พระองค์ต้นบรมครูได้หยั่งรู้ถึงศิลปกรรมไทยทั้ง ๖ แขนงมีบ่อเกิดมาจากโลกทิพย์บนสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของเหล่ามนุสเทโว ซึ่งวิญญาณมนุษย์ที่จิตวิสัยสัมผัสวิญญาณในโลกทิพย์ได้ วิญญาณมนุษย์เหล่านี้เคยเวียนว่ายสร้างผลงานแต่ละแขนงเป็นมูลเดิมมีมา จึงเกิดมโนภาพในเชิงสุนทรียศาสตร์เกิดขึ้น เรียกมนุษย์ผู้สร้างผลงานตามความสามารถหนึ่งๆ ว่าผู้มีพรสวรรค์ หรือสวรรค์ส่งมาจึงได้ชื่อว่าทิพยมานุษ ศิลปกรรมไทย ได้รับการถ่ายทอดจากองค์กรสถาบันทิพย์ของเทพทางศิลปะบนสรวงสวรรค์ชั้นวิมานสู่องค์กรภาคพื้นมนุษย์ที่เป็นมนุสเทโว ผู้มีกุศลมูลเดิม ๖ แขนงคือ สถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรีไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ไทย ในด้านศิลปเกี่ยวกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยมีอยู่ในสรวงสวรรค์ เช่น ปราสาท โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ปรางค์ บุษบก บรรณศาลา ในโลกทิพย์จะมีอยู่ในวิมานชั้นภูมิถึงวิมานชั้นสูงของเทวโลก พรหมโลก ผู้ปฏิบัติธรรมที่สำเร็จธรรมชั้นสูง และพระบารมีเปิดให้จึงจะเล็งเห็นทางจักษุทิพย์ได้ จะมีอยู่หลายชั้นหลายระดับมีโครงสร้างประกอบด้วยตัวช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง ฯลฯ มีลวดลายไทยประดับประดา มีประกายระยิบระยับเป็นที่สถิตขององค์กร สถาบันทิพย์สองฝ่ายในภาคพื้นมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรับรององค์กรปฏิบัติธรรมที่อยู่บนพื้นโลก เป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพศาสนา เทพปกป้องบัลลังก์พระศาสนา เทพปกครองเทพถ่ายทอดวัฒนธรรมทุกแขนง เทพทูตลิ้นทอง เทพโหรโลก เทพทรัพย์รับรอง เทพธัญญาหาร เทพวิจิตรศิลป์ เทพสารถี เทพยาสำเร็จ เทพสื่อสาร เทพวิษณุกรรม (นักวิทยาศาสตร์และช่างประดิษฐ์) มีอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก และชนต่างชาติกระจายอยู่ทั่วโลก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยใช้สำหรับรับรองมนุษย์ผู้มีวิญญาณเคยได้ไปเสวยสุขบนสรวงสวรรค์ถึงสัญญาแต่ละวิญญาณเวียนกลับลงมาจุติสร้างบารมีให้สูงขึ้นอีก ดังเช่นนักบวชในอดีตถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน ผู้ปกครองบ้านเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน และเทพระดับสูงอื่นๆ ในอดีตถึงปัจจุบัน จะเป็นตามเจตจำนงขององค์กรสถาบันทิพย์ผู้สำเร็จทุกกระทรวง ในด้านจิตรกรรมเป็นศิลปะเกี่ยวกับการวาดมโนภาพด้วยจิตวิสัยทางด้านสุนทรียศาสตร์ โดยมีองค์กรสถาบันทิพย์หลายระดับชั้นบันดาลให้ผู้มีพรสวรรค์สร้างจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวบนโลกทิพย์ เรื่องเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมชั้นสูงให้คล้อยตามเรื่องราวในสวรรค์ชั้นต่างๆ สะท้อนให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ในสถาบันทิพย์ และภาพการสร้างสมบุญญาบารมีของผู้มีบุญแต่ครั้งปุเรนชาติ

ในด้านปฏิมากรรมเป็นศิลปะเกี่ยวกับการปั้นแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆ การแสดงลีลาของพระพุทธรูปนั้นเป็นท่าแสดงเหตุขององค์พระธรรมฝ่ายแก้วเทพรำลึกแต่ละองค์เป็นระดับต่างๆ ที่เป็นองค์ธรรมสำเร็จอยู่บนโลกทิพย์ที่พระพุทธองค์ได้พบ และพระองค์ต้นบรมครูได้ให้ศิษย์ที่สร้างบารมีสูงแสดงลีลาออกเป็นท่าต่างๆ ตามที่ปรากฏเป็นรูปธรรมมีขึ้น ให้เป็นประติมากรรมแบบแผนชั้นสูง ศิษย์ผู้เล็งเห็นด้วยจักษุทิพย์พระบารมีจะส่งภาพให้เห็นองค์สีทองปางต่างๆ เป็นภาคๆ ไป

ในด้านศิลปะการดนตรีไทย ก็เกิดจากผู้มีพรสวรรค์เป็นเทพฝ่ายประโคมดนตรี ให้มาถ่ายทอดวัฒนธรรมชั้นสูงรับรองเทพสาขาต่างๆ โดยการอำนวยการขององค์กรสถาบันทิพย์ฝ่ายประโคมวิเวกวังเวงเพลงสวรรค์ในแต่ละชั้นจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณมีการยกไหว้ครู เช่นเพลงประโคมพิธี โหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงมหาฤกษ์ มหาชัย ฯลฯ เป็นแบบฉบับมาจากวิญญาณชั้นสูงบนสรวงสวรรค์กำหนดเจตจำนงให้มีขึ้นเมืองมนุษย์แห่งนี้ ก่อนฝึกหัดเล่าเรียนจะต้องจุดธูปเทียนบูชา มีบทไหว้ครู ผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้อภิสิทธิ์ทางโสตทิพย์ระดับหนึ่งๆ จะได้ยินกระแสเสียงวิเวกวังเวงเพลงสวรรค์ต่างระดับกัน จะเป็นเสียงบรรเลงดนตรีไทยไม่มีที่ใดในโลกจะมาไพเราะเท่า มีไว้รับรองมนุษย์ชั้นสูงในด้านวรรณคดีไทย ศิลปกรรมแขนงนี้เป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ก็เกิดจากมนุษย์ผู้มีพรสวรรค์ มีมูลเดิมทางเทพศาสนา อภิปรัชญาธรรมศาสตร์ จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์เกี่ยวพันกับวิจิตรศิลป์ทั้ง ๖ แขนง ได้มาสร้างวัฒนธรรม ภาษา สัญลักษณ์ชั้นสูงสร้างสรรค์มนุษย์ชาติเป็นเรื่องราวภาพโลกวิญญาณบรรยายถึงเรื่องการสร้างบารมีของผู้มีบุญในปุเรนชาติ ยุคต้นของโลกยุคอดีตเรื่อยมา ฝ่ายโลกวิญญาณในชั้นภูมิจะรู้เห็นการกระทำของผู้ลงมาสร้างบารมีทุกยุคทุกสมัย วรรณคดีไทยมีโครงเรื่องเกี่ยวพันระหว่างมนุษย์กับโลกวิญญาณ ในสถาบันทิพย์มีหมวดพระธรรมร้อยกรองอำนวยการ โดยตรงสู่เทพองค์กรภาคพื้นมนุษย์เรื่องระดับต่ำก็มาจากชั้นภูมิ เรื่องระดับสูงก็มาจากทวยเทพชั้นสูง เกิดแรงบันดาลใจให้สร้างวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ บางเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เขียนที่เกี่ยวพันกับผู้มีบุญ สร้างบารมีในอดีตชาติ จึงเกิดแรงบันดาลให้สร้างวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ขึ้นดังเช่นวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีต้นฉบับมาจากคัมภีร์รามายณะของฤๅษีที่เล็งแลเห็น โลกวิญญาณโครงเรื่องจะมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติธรรมสายสัญญาอย่างมากมายเป็นเจตจำนงของโลกยุคต้น ต่อเนื่องมาถึงมนุษย์ผู้สร้างบารมียุคปัจจุบัน กษัตริย์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้ชื่อว่าราชวงศ์จักรีหมายถึงราชวงศ์ของผู้มีจักร คือพระราม องค์พระบารมีได้เปิดเผยให้พระองค์ต้นบรมครูแลเล็งเห็นเหล่าวิญญาณที่เป็นตัวประกอบในเรื่องรามเกียรติ์นั้นมีจริงเช่น วิญญาณหนุมาน อิทธิฤทธิ์กายสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นนามกล่าวไว้จะมีอักขระองค์พระธรรมบัญญัติโปรดศิษยานุศิษย์ไว้หมด โดยคัดมาวางไว้เฉพาะฝ่ายกุศลจะมีอิทธิฤทธิ์ของฝ่ายยักษ์อยู่ในโลกวิญญาณ ซึ่งได้ลงหลักศรทิพย์ตีปราบแล้ว และวรรณคดีไทยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณเกิดขึ้นก่อนประวัติศาสตร์โลก เช่น พระสังข์ทอง พระสุธน นางมโนราห์ พระรถเมรี พระอภัยมณี และเรื่องอื่นๆ อีกมากที่มีเค้าเรื่องพงศาวดารของมนุษย์ผู้สร้างบารมีในอดีต จะขอเปิดบารมีพิจารณาได้กับผู้ปฏิบัติที่แลเล็งเห็นจักษุทิพย์ องค์กรสถาบันทิพย์บันดาลให้มีขึ้นเพื่อให้มีนามวางไว้ให้มนุษย์ยุคหลังได้พิจารณา ไว้เป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมของชนชั้นสูง ศิลปกรรมไทยในด้านนาฏศิลป์ เป็นศิลปะเกี่ยวกับการฟ้อนรำ ละคร โขน ก็เกิดจากมนุษย์ผู้มีพรสวรรค์มีมูลเดิมเป็นเทพวิจิตรศิลป์สาขานาฏศิลป์ ได้ลงมาจุติเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม จากโลกทิพย์เบื้องสูงสู่มนุษย์ผู้มีภูมิวิญญาณชั้นสูง การแสดงลีลาร่ายรำของทวยเทพชั้นภูมิ จะมีลีลาเป็นแบบทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย เครื่องแต่งกายจะเป็นแบบวิญญาณเทพชั้นสูง มงกุฎไม่มียอดสูง ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา วัฒนธรรมชั้นสูงจากสรวงสวรรค์ชั้นวิมานเริ่มถ่ายทอดลงมา มีผู้มีบุญลงมาจุติเป็นพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ บรรดามนุษย์ผู้มีมูลเดิมส่งมาก็จะมีบทบาทสร้างสรรค์จนเจริญสูงสุด แล้วค่อยเสื่อมลงเพราะบุคคลในปลายยุคส่วนใหญ่ไม่มีกระบวนการทางธรรมะเป็นแกนกลางของการดำรงชีวิต โลกวิญญาณจะค่อยเพิกถอนกรรมสิทธิ์ทางวิญญาณ ลิดรอนอภิสิทธิ์ทางวิญญาณ จนไม่มีทวยเทพใดๆ มาคุ้มครองปกป้องเมือง มารจึงเข้าทำลายได้ แล้วเริ่มมาสร้างสรรค์ขึ้นในยุคกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ วิญญาณของเหล่ามนุสเทโวชั้นสูงที่มาเกิดสร้างบารมีด้านถ่ายทอดวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ก็ได้รับการอำนวยการจากองค์กรสถาบันทิพย์ ฝ่ายฟ้อนรำประโคมดนตรีชั้นต่างๆ จึงได้เกิดนาฏศิลป์ประจำชาติ มีการฟ้อนรำ ละครโขน แบบฉบับมาจากวิญญาณชั้นสูง เป็นเจตจำนงของโลกทิพย์มาวางค่าไว้ ดังนั้นผืนแผ่นดินไทยปัจจุบันจึงเป็นแดนเนรมิตไว้เป็นสถานที่รับรองวิญญาณผู้มีบุญทั้งหลายลงมาจุติ สร้างบุญบารมีในเมืองพุทธศาสนา พระองค์ต้นบรมครูได้วางองค์พระธรรมให้ศิษย์ไปปฏิบัติตน สร้างเสริมคุณธรรมต่อเนื่อง เป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นกับศิษยานุศิษย์ได้รับเหตุผลทางบารมีส่งให้เห็นเหตุ

 


Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |