Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๑.การรับประสิทธิ์คุณธรรม

๑.การรับประสิทธิ์คุณธรรม (พานบารมี)

การรับประสิทธิ์คุณธรรม
ภาคการรับประสิทธิ์คุณธรรม เรียกว่า “รับโปรด” ให้ครูบาอาจารย์บรรจุหลักธรรม ประสิทธิ์ประสาทอำนาจคุณธรรม ให้ทั้งในส่วนที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานและคุณธรรมระดับสูง แล้วแต่วิจารณญาณของผู้น้อมนำให้แก่ญาติต่างวาระกันไป ขั้นตอนการกระทำพิธีครูบาอาจารย์ ทำเป็นแบบแผนเดียวกันดังนี้
๑. ให้ญาติใหม่จัดเครื่องสักการะบูชา ให้ถูกต้องตามหลักธรรมาธิษฐาน ซึ่งแล้วแต่ความวิรัชเจตนาและความพร้อมด้วยกุศลจิตเจตนาอยากได้รับคุณธรรมอยากปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความพร้อม มือสิบนิ้วก็ขอรับประสิทธิ์ประสาทจากอาจารย์ผู้น้อมนำโปรดให้ได้ ทั้งนี้แล้วแต่โอกาสของญาติ จะจัดเครื่องบูชาสนองคุณธรรมภายหลังก็ได้ ขอให้จิตน้อมรับด้วยความปิติ พระบารมีก็จะรับรองคุณธรรม ไม่เลือกหน้า โดยเครื่องบูชาในการรับประสิทธิ์คุณธรรม ได้แก่ ผ้าขาว ธูป เทียน ดอกบัว ปัจจัย พวงมาลัยหรือดอกไม้สด น้ำหอมหรือแป้งหอม

๒. อาจารย์ผู้น้อมนำอำนาจคุณธรรม จุดธูปเทียนอาราธนาถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ต้นบรมครู และอำนาจพระบารมีองค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวง ขอให้ยั่งลงมาอำนวยการรับรอง การประสิทธิ์ประสาทคุณธรรมแก่ญาติ ขอให้ท่านสาธุการส่งเหตุส่งผลรับรองตามกุศลมูลเดิมแก่ญาติตามสัญญา

๓. อาจารย์ผู้น้อมนำให้ศิษย์ใหม่ จุดธูป เทียน พนมมือ แล้วนำกล่าวอาราธนาถวายสักการะบูชา ปักธูป ปักเทียนแล้วจึงยกพานหรือถาดเครื่องบูชาสนองคุณธรรมขึ้น แล้วจึงนำศิษย์ใหม่กล่าวตั้งสัญญาอธิษฐานต่อองค์พระประมุขแห่งธรรมะ องค์พระบารมี ทั้งเบื้องสูง เบื้องล่าง ขอให้มารับรองเป็นสักขีพยาน อันข้อความที่ควรเน้นในการนำญาติใหม่กล่าวสัญญาอธิษฐานให้ถูกทำนองครองธรรมของการสร้างบารมีในคุณธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนา คือ

  • ขออำนาจกุศลผลบุญบารมี ที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาแต่อดีตชาติมายั่งกายตนตามเดิมคืน ตามสัญญา
  • จะขอสร้างบุญญาบารมี เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไปในพระศาสนาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามสัญญา
  • จะไม่ขอลืมคุณ คุณธาตุคุณธรรม คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามสัญญา
  • ขอให้ได้ลุเวรลุกรรม เป็นผู้สว่างโลกสว่างธรรม จะได้ช่วยกู้สายญาติ สายกุศล บำรุงพระพุทธศาสนา ตามสัญญา

อื่นๆ แล้วแต่กรรมกรณีของญาติ เฉพาะรายซึ่งขอแก้ไขเหตุวิบากกรรมที่เผชิญอยู่ ทั้งนี้ แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะพิจารณากล่าวให้เหมาะสมกับญาติใหม่ ให้ถูกกาลเทศะและความตั้งใจของญาติในเจตนาของแต่ละบุคคลที่พึงเป็นไปได้

๔. อาจารย์นำกล่าวสัญญาอธิษฐานเสร็จแล้วรับถาดจากญาติตั้งรับรองพระบารมีไว้ แล้วน้อมบรรจุหลักธรรม และประสิทธิ์น้ำทิพย์มนต์รดให้เป็นครั้งแรก(บางโอกาสขึ้นอยู่กับญาติเฉพาะราย) บรรจุหลักธรรมตามสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตน อาจารย์ที่เป็นผู้น้อมนำคุณธรรมบรรจุควรให้ญาติปั่นกายหลายครั้งๆ จนแน่ใจว่าพระบารมี รับรองเต็มกำลังอย่างสมเหตุผล แล้วค่อยหยุดบรรจุหลักธรรม

๕. อาจารย์พาญาติใหม่กรวดน้ำ ให้ญาติได้กรวดน้ำส่วนตัว โดยนำกล่าวตามบทกรวดน้ำและกล่าวสาธุการให้พรอย่างถูกทำนองครองธรรม อาจารย์ไม่ควรกล่าวนำให้ญาติละเมอเพ้อฝันทะยานอยาก เหลือวิสัยเกินกว่ากุศลมูลเดิม พึงมีพึงได้ของญาติ


๖. ลงองค์พระธรรมให้ญาติเป็นรายบุคคล ลงแบบจอดไว้ก่อนวางหลักธรรมพอเป็นเหตุไว้ หรือจะแต่งองค์ธรรมให้เต็มจุน ขึ้นอยู่กับเจตนาของญาติหรือพิจารณาโปรดให้สมมูลค่าที่ญาติสนองคุณธรรมให้เกิดการสมเหตุสมผลแก่กัน จะได้ไม่ค้างคาเวรแก่ผู้น้อมนำโปรด

๗. ในโอกาสที่ญาติมีความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ อาจารย์ควรนัดศิษย์ใหม่และเตรียมอุปกรณ์เช่นแบบฝึกปฏิบัติสำหรับญาติใหม่ บทฝึกหัดบูชาบทภาวนาธาตุ บทดับล้าง บทกรวดน้ำ อาจารย์ต้องฝึกสอนขั้นตอนให้ถูกวิธี ทั้งนี้อาจให้ญาติที่ปฏิบัติก่อนช่วยแนะนำกันเองก็ได้ เมื่อฝึกหัดภาคการดับล้างเสร็จแล้ว อาจารย์ต้องแนะนำให้ศิษย์ฝึกหัดลงองค์พระธรรมใส่ตน เริ่มจากองค์พระธรรมองค์ง่ายๆก่อน จนชำนาญแล้วจึงลงองค์พระธรรมองค์ยากที่มีพยัญชนะหนุนบ้าง เทินบ้างหลายชั้น ก่อนลงองค์พระธรรมสร้างตน ควรจุดธูปเทียนบูชาก่อน หรืออาจจุดเทียนตั้งไว้ ๑ เล่มก็ได้ขณะลงตั้งจิตให้เที่ยง ภาวนาสายสัญญานะ (สูด) เข้ามายั่งเป็นระยะ ก่อนลงองค์พระธรรมควรยกมือพนมไหว้พระบารมีก่อน ให้เป็นศีลมัย นั่งในท่าสำรวมไม่ควรลงองค์พระในที่ประเจิดประเจ้อ เช่น ขณะนั่งอยู่ในที่สาธารณชน ขณะเดินทางบนยวดยานที่ปะปนกับคนทั่วไปฯลฯ การวางสมุดองค์พระธรรมต้องมีสิ่งรองรับให้สูงกว่าพื้นที่นั่งไม่ควรเปิดอ้าสมุดทิ้งไว้ แบบปล่อยละเลย อุปกรณ์ลงองค์พระธรรม ประกอบด้วยเหล็กจาร ลูกประคำ น้ำมัน ถือเป็นของสูงเก็บไว้ในที่อันควร

อนึ่งการรับประสิทธิ์ประสาทคุณธรรม กระทำได้ทุกวัน เวลาใดก็ได้ไม่ต้องกำหนดฤกษ์ยาม ไม่ต้องเลือกวัน เพราะพระบารมีมีไม่มีกลางวันกลางคืนพระบารมีไม่มีการพักผ่อนหลับนอน วันพระมีทุกวัน ครูบาอาจารย์น้อมนำคุณธรรมประสิทธิ์ให้ญาติได้ทุกสถานที่ทุกหนทุกแห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสวยงามใดๆ จะทำพิธีที่ใดก็ได้ เช่น ใต้ร่มไม้ในกระท่อมนา ในเคหะสถานบ้านเรือนทุกรูปแบบ หรือกลางสนามรบ การแต่งกายของครูบาอาจารย์แล้วแต่สถานภาพของแต่ละอาจารย์ที่พึงสำรวมเป็นศีลมัยในสำนักของตน และชุดเดินทางตามความเหมาะสมให้ถูกกาลเทศะ

การได้รับคุณธรรมในศิษย์ใหม่บางท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง สร้างองค์พระธรรมใส่ตนเองด้วยตนของตนควรเอาสังขารตนเข้าไปที่สำนักของครูบาอาจารย์พำนักอยู่ ให้ครูบาอาจารย์ช่วยลงองค์พระธรรม แบบแต่งให้เต็มจุน หรือ ศิษย์บางท่านอาจเรียนเชิญครูบาอาจารย์บางท่านไปพำนักอยู่ที่รับรองในเคหะสถานของตนเป็นเวลาหลายๆ วัน เพื่อแต่งคุณธรรมให้ทั้งครอบครัวก็ได้ 


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |