Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๒.การลงองค์พระธรรม

๒.การลงองค์พระธรรม

องค์พระธรรม
องค์พระธรรม คือ วิญญาณธาตุธรรม วิญญาณสูตรธาตุธรรมของพระผู้สำเร็จกระทรวงต่างๆ อยู่ในหมวดหมู่ของพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เป็นพระบารมีขั้นสูงแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีกุศลมูลเดิมจะถึงขั้นบรรลุมรรคผลสำเร็จ น้อมนำสังขารมาให้ได้รับองค์สำเร็จเพื่อส่งผลให้ลุเวรลุกรรม บรรลุมรรคผลสำเร็จสูงสุดในทางธรรมะ บังเกิดมีวิญญาณธาตุสำเร็จมาเชื่อมภายในกองสังขาร

องค์พระธรรมทั้งหลายนี้ จะหยั่งลงมาเป็นบารมี อำนวยการรับรองแก่ผู้ปฏิบัติธรรมะ น้อมนำกุศลมูลเดิมส่งผลรับรอง ควบคุมวาโยธาตุในกองสังขารให้เป็นกุศลต้านทานและปราบมารภายนอก มารภายในกองสังขาร ส่งผลให้วิญญาณเป็นพระ ได้มีอำนาจกายสิทธิ์ วาจาสิทธิ์ บรรลุแจ้งภายในจิต จะสำเร็จจักษุทิพย์ โสตทิพย์ นาสิกทิพย์ สำเร็จไวยากรณ์ บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตัว สร้างตน สร้างกุศลผลบุญบารมี ให้ลุเวรลุกรรม เพิ่มพูนอานิสงค์ด้วยการสร้างทานบารมี สังฆทาน บุคลิกทาน สหายทาน จะมีบารมีแก่กล้า จะเป็นผู้สำเร็จสว่างโลก สว่างธรรม ด้วยอำนาจพระบารมีส่งผลรับรองในปัจจุบันกาลนี้ จะน้อมนำกายสังขาร วิญญาณของผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่พระพุทธศาสนาขององค์ ๕ องค์พระศรีอาริยเมตไตรในภายภาคหน้า

องค์พระธรรมแยกประเภทตามคุณสมบัติและ อำนาจหน้าที่ได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ

๑) ลักษณะที่เป็นฝ่ายคอยส่งเหตุส่งผลอำนวยการรับรองแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่า “อำนาจพระบารมีเป็นองค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวง”
๒) ลักษณะที่เป็นฝ่ายคุณธรรมของศาสนาเกี่ยวกับอานิสงค์ระดับต่างๆ และดวงแก้วทุกประการ เรียกว่า “อริยทรัพย์ภายใน”

กระทรวงต่างๆ ขององค์พระธรรม
องค์พระธรรมแต่ละองค์นั้น จะมีสังกัดอยู่ตามกระทรวงต่างๆ ของโลกวิญญาณทิพย์ต่างๆ กันไป ตามคุณสมบัติขององค์พระธรรมนั้นๆ ประเภทคุณธรรมวิญญาณสูตรธาตุธรรมองค์พระผู้สำเร็จกระทรวงต่างๆ พิจารณาตามหมวดหมู่องค์พระธรรมเป็นหลายกระทรวง ยกตัวอย่างเช่น

 • กระทรวงธรณีศาลโลก
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงกลาโหม
 • กระทรวงโหรโลก
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงจุมพรโลก
 • กระทรวงวิมานแก้ว

กระทรวงธรรมวิเวกวังเวงเพลงสวรรค์ เป็นต้น ส่วนยาสำเร็จประเภทคุณธรรมที่เป็นอริยทรัพย์ในหลักศาสนา จะสัมพันธ์อยู่กับองค์พระธรรมกระทรวงต่างๆ ทุกกระทรวง

หมวดหมู่ขององค์พระธรรมและหน้าที่ขององค์พระธรรมแต่ละหมวด
องค์พระธรรมแต่ละกระทรวง จะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ กันไป จะมีกายสิทธิ์สรรพคุณไม่เหมือนกัน ซึ่งเมื่อรวมหมวดหมู่ขององค์พระธรรมทั้งหมดจะมีครบตามบัญญัติพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ กล่าวโดยรวมจะมีหมวดขององค์พระธรรมถึงแปดหมื่นสี่พันหมวดหมู่เลยทีเดียว โดยในแต่ละหมวดหมู่นั้น ก็จะมีองค์พระธรรมอีกมากมายหลายต่อหลายองค์จนนับไม่ถ้วน อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆอีกทีหนึ่ง ดังนั้นจะขอกล่าวหมวดหมู่องค์พระธรรมพอให้เห็นเป็นตัวอย่างดังนี้
 

 • หมวดยั่งสังขาร องค์พระธรรมหมวดนี้มีหน้าที่ช่วยสังขารผู้ปฏิบัติให้เกิดพลังต่างๆ
 • หมวดลิ้นทอง องค์พระธรรมหมวดนี้มีสรรพคุณในทางเจรจาติดต่อสังสรรค์ มีวาจาสิทธิ์ พูดอันใดเป็นอันนั้น
 • หมวดทรัพย์รับรอง องค์พระธรรมหมวดนี้มีสรรพคุณในการเปิดเอาทรัพย์ เรียกเอาทรัพย์ นำเอาทรัพย์ศฤงคาร ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในมารับรอง ตามกุศลผลบุญ ทั้งบุญเก่าที่ตามมา และบุญใหม่ที่เพิ่งจะสั่งสม จะพ้นจากความลำบากยากจน
 • หมวดยศฐาบรรดาศักดิ์ องค์พระธรรมหมวดนี้มีสรรพคุณช่วยให้ได้รับยศฐาบรรดาศักดิ์สูงส่ง ตามบุญกุศลฐานะครอบครัวนับวันจะเจริญรุ่งเรืองมีฐานะ มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆ
 • หมวดกำจัดมาร องค์พระธรรมหมวดนี้จะช่วยปราบมารภายนอก มารภายใน มารสังขาร มารวิญญาณ ให้พ่ายแพ้ไปตามสัญญา
 • หมวดแก้วเทพรำลึก แก้วปัญญาเลิศ องค์พระธรรมหมวดนี้จะช่วยให้ได้ปัญญาบารมี เลิศโลก เลิศธรรม จะช่วยท่านและญาติของท่านให้พ้นเสนียดจัญไร พ้นศัตรูหมู่มาร พ้นภัยอันตรายทั้งปัจจุบันและอนาคต
 • หมวดองค์มโหสถ องค์พระธรรมหมวดนี้จะช่วยในทางรักษาโรคภัย พยาธิโรคา โรคกรรม โรคเวร โรคเหลือหมอ
 • หมวดอรหันต์ องค์พระธรรมหมวดนี้เมื่อสร้างสนองถูก สร้างตัวถึง พร้อมกุศลผลบุญเก่าถึงสัญญา จะได้ตาทิพย์ หูทิพย์ จิตทิพย์และอื่นๆที่เป็นฌานต่างๆ
 • หมวดครูบาอาจารย์ องค์พระธรรมหมวดนี้จะช่วยนำโปรดญาติ ให้ได้เห็นเหตุ ได้เห็นผล ไม่เลือกทั้งหญิงชาย ทั้งยากดีมีจน เจ้าขุนมูลนาย ให้ได้เหตุโปรดญาติขยายกว้างออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • หมวดบรรจุ องค์พระธรรมหมวดนี้ จะถือตามกุศลผลบุญเก่าให้บรรจุโลก คือรู้สิ่งที่อยู่ในโลกทั้งหมด ตลอดดิน น้ำ ลม ไฟ สังขารมนุษย์ สัตว์ พืช ซึ่งเรียกว่าปัจจุบันและในอนาคต
 • หมวดบรรลุธรรม องค์พระธรรมหมวดนี้จะช่วยให้รู้ในรูปธรรม นามธรรม อักขระธรรม อักษรธรรม รู้แนวทางปฏิบัติธรรม รู้กิเลสของสังขารของวิญญาณ รู้วิธีช่วยแก้ไขความทุกข์ กรรมเวรของตนและของผู้อื่นได้ บางคนบรรลุในทางเทศนาธรรม จากที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยกล่าว ไม่เคยแสดง และไม่เคยบรรยายธรรมะ พอเข้ามาปฏิบัติก็เปิดให้แสดงธรรม บรรยายธรรม โปรดทั้งสังขารและวิญญาณได้
 • หมวดวินัย องค์พระธรรมหมวดนี้จะบังเกิดผลให้เกิดวินัยขึ้นในตัว เคยดื่มเหล้าก็งดดื่ม เคยสูบบุหรี่ก็งดสูบ เคยสร้างกรรมสร้างเวรก็งด เป็นต้น

ถ้าพิจารณาระดับค่าขององค์พระธรรมที่สถิตอยู่ต่างระดับกัน ตั้งแต่โลกวิญญาณเบื้องต่ำชั้นภูมิศาสตร์สูงขึ้น ไปถึงชั้นวิมานอากาศ วิมานเทวโลก ถึงชั้นพรหมโลกนั้นคุณธรรมในระดับขั้นต้นชั้นภูมิศาสตร์และวิมานอากาศเรียกว่า “ฌานโลกีย์และฌานสมาบัติ” ส่วนในระดับวิมานเทวโลกขึ้นไป สู่ชั้นพรหมโลกและห้องพระนิพพานเรียกคุณธรรมเหล่านั้นว่า “คุณธรรมห้องอริยเจ้า” องค์พระธรรมระดับภูมิศาสตร์ ตั้งแต่เบื้องต่ำใกล้มนุษย์และชั้นอากาศเป็นชั้นๆ แห่งโลกเวียนว่าย มีรูปอักขระวิญญาณธรรมยังไม่เป็นรูปพยัญชนะแล้วเลื่อนระดับสูงขึ้นไป จึงมีรูปอักขระเป็นพยัญชนะมีองค์ประกอบของสูตรธาตุธรรมหนุนบ้าง เทินบนบ้างต่างคุณสมบัติกันไป รูปอักขระธรรมเริ่มจากไม่มีการขมวดหัวและเริ่มขมวดหัวรอบเดียว เลื่อนระดับห้องคุณธรรมสูงขึ้นเป็นขมวดหัวอักขระธรรมเป็น ๓ รอบ ๔ รอบ ๘ รอบ ๑๒ รอบ ๑๔ รอบ ในรูปอักขระวิญญาณธรรมระดับนี้มักเป็นภาคบุญฤทธิ์ และอิทธิฤทธิ์นานาประการของคุณธรรมห้องฌานโลกีย์และฌานสมาบัติองค์พระธรรมทุกหมวดหมู่ซึ่งอยู่ในระดับนี้เรียกรวมว่า “องค์โมคคัลลีธรรม”

องค์พระธรรมโมคคัลลีธรรมทุกระดับนี้มีหมวดวิญญาณสูตรธาตุธรรมองค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวง และหมวดคุณธรรมของศาสนาเหล่าองค์โมคคัลลีธรรมเหล่านี้แหละ คือ ตัวบ่อเกิดคัมภีร์ศาสนาบ่อเกิดศีล พระคาถาธรรม บทสวดมนต์ สวดยัด บวชพระ ทำให้เกิดมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา และส่งผลให้พระพุทธรูปที่สำคัญของไทยมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้น เหล่าองค์โมคคัลลีธรรมทั้งหลายมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทำให้เกิดการสร้างสรรค์วิญญาณบุคคล ไปสู่ชีวิตที่ดี พระองค์ต้นบรมครูนำมาบรรจุโปรดให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหมดและบัญญัติหลักธรรมห้องนี้ไว้ช่วยผู้มีบุญทั้งหลาย
อนึ่ง สำหรับองค์พระธรรมที่มีรูปอักขระธรรมเป็นพยัญชนะที่ขมวดหัวหลายรอบตั้งแต่ ๑๕ รอบ, ๑๗ รอบ, ๑๙ รอบ, ๒๑ รอบ, ๒๕ รอบ, ๒๗ รอบ, ๒๙ รอบ, ๕๔ รอบ และอื่นๆ เป็นคุณธรรมระดับสูง เรียกว่า “ห้องอริยเจ้า” เป็นวิญญาณสูตรธาตุธรรมฝ่ายองค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวง และคุณธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนา คุณธรรมระดับนี้จะเป็นบารมีให้และส่งเหตุส่งผล อำนวยการรับรองเฉพาะผู้ที่สร้างบารมีปฏิบัติธรรม ได้อานิสงส์สูงสุดขั้นโสดาผล เรียกว่าผู้นั้นมีบุญญาบารมีแก่กล้าแผ่รัศมีกว้างไพศาลหลายโยชน์ ผู้ใดสร้างอานิสงส์ยังไม่ส่งผลรับรอง เป็นเพียงสร้างตนวางสัญญาไว้ เผื่อว่าอาจจะสร้างถึง ส่วนใหญ่พระองค์ต้นบรมครูบรรจุหลักธรรมระดับสูงนี้เป็นการวางสัญญาไว้ให้สร้างรอคอยเสวยสุขในพระศาสนาองค์ ๕ ศิษย์ได้รับบรรจุก็ลงองค์พระธรรมสร้างใส่ตน แบบวางโครงการไว้ให้ส่งผลตามวาระที่ตนสร้างบุญสะสม ถึงในอนาคตผู้ที่สร้างแบบวางโครงการไว้ จึงเรียกว่า “สร้างยังไม่ได้มูลค่าเป็นสัญญากรรมสิทธิ์แห่งตน” 


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |