Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๔.การจัดกองการกุศลสังฆทาน (การทำสังฆทาน)

๔.การจัดกองการกุศลสังฆทาน

การจัดกองการกุศลสังฆทาน
การจัดกองการกุศลสังฆทาน มีสองประเด็น เพื่อให้ถูกจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมตัวตนหนึ่งๆ ซึ่งเป็นเรื่องของวิญญาณส่วนบุคคล มีพันธะทางศีลธรรมกับโลกวิญญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมกรณีทางวิญญาณของตนต่างกรรมต่างวาระกันไป

สังฆทานประเด็นแรก มุ่งประเด็นสนองแก่เจ้ากรรมนายเวร เรียกว่า “สังฆทานแก้เวร” เพื่อเป็นการไถ่ถอนโทษทัณฑ์ตามบัญชีบาปในคดีธรรมซึ่งเจ้ากรรมนายเวรได้บันทึกไว้ ในศาลสถิตยุติธรรมของโลกวิญญาณ ด้วยเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะกู้เอาวิญญาณของตนข้ามพ้นโลกเวียนว่าย จะต้องแก้ไขกรรมกรณีแต่ละด่านปราการที่เป็นคดีธรรมผูกมัดไว้เป็นวรรคๆ เรียกว่าจะเดินไปหน้าต้องแก้พันธะกรณีข้างหลังให้หมดจึงจะไปได้

สังฆทานประเด็นหลัง เป็นสังฆทานเพื่อเพิ่มมูลค่ากุศลมูลเดิม เสริมจุนต่อเนื่องให้มีอานิสงส์สูงขึ้นเปรียบประดุจดังฝากเงินไว้ในธนาคารเพื่อสะสมทรัพย์แบบฝากประจำเรียกสังฆทานประเด็นหลังนี้ว่า “สังฆทานเสริมจุนต่อไปในพระศาสนา” เป็นการเสริมบุญญาบารมีให้ตนมีอำนาจคุณธรรม และมีบารมีอำนวยการแผ่รัศมีไปในโลกกว้างหลายโยชน์

อนึ่งการได้ทำสังฆทานสนองแก่เจ้ากรรมนายเวรของเหล่าศิษย์ทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับสัญญาตราบาปส่วนบุคคลที่มีบันทึกไว้ในโลกวิญญาณเป็นตัวเหตุให้ได้มาแก้บางท่านเวรกรรมมาก บางท่านเวรกรรมน้อย บางท่านกรรมนำซัดให้เจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานสังขาร บางท่านต้องคดีโลกถูกจับกุมคุมขัง บางท่านถูกวิญญาณพญามารเข้าสิงสู่ครอบงำอย่างทนทุกข์ทรมาน บางท่านถูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจากศัตรู บางท่านประสบเคราะห์กรรม มีปัญหาชีวิตครอบครัวบ้านแตกสาแหรกขาด บางท่านถูกทรยศคดโกง บางท่านทำกิจการกำลังจะล้มละลาย สาเหตุต่างๆ เหล่านี้มีต้นเหตุมาจากกรรมอดีตชาตินำซัดให้เป็นไป เมื่อได้มาทำสังฆทานแก้เวรหลายวรรคหลายจุนในเวลาต่อๆ มา ภาพชีวิตก็ค่อยๆ ดีขึ้น

เครื่องบูชาคุณธรรมในกองการกุศลสังฆทาน ๑) ผ้าขาว ๒) ธูป ๓) เทียน ๔) ดอกบัว ๕) ปัจจัย ๖) พวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด ๗) น้ำหอม หรือ แป้งหอม เครื่องบูชาคุณธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้จัดเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับการขอรับประสิทธิ์คุณธรรม (ยกพานบารมี)

บทกล่าวในการทำสังฆทาน
“เดช เดชะ พระองค์ต้นบรมครู ต้นบวรพระพุทธศาสนา จอมมุนีโลก ตลอดอำนาจพระบารมี องค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวง ขอให้ยั่งมาอำนวยการรับรองกองการกุศลสังฆทาน ซึ่งข้าพระพุทธเจ้ามีวิรัชเจตนาตั้งเครื่องสักการบูชาเครื่องโภชนาหาร เพื่อเป็นการขอไถ่ถอนโทษทัณฑ์ สนองเวรสนองกรรมต่อวิญญาณสังขารมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีเวรกันมา ขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมแก้ไขคดีธรรม สัญญาตราบาปในวรรคนี้ตามสัญญา(สูด) ขอให้พ้นเวรพ้นกรรมตามสัญญา(สูด) ฝ่ายมารทั้งหลายที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรขอให้ท่านปราบให้ดับสูญวอดวายจมอเวจีไปตามสัญญา(สูด) ขออำนาจอานิสงส์สังฆทานยั่งลงมารับรองยั่งกายตนตามสัญญา(สูด) สาธุสัญญานะ(สูด)” บทปั่นกายในการทำสังฆทาน “สายสังฆทานทานัง โภชนานัง เทวนัง อธิษฐานะ นะมะทะนะ นะมิทะนะ สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนินสัญญา(สูด)” ข้อควรคำนึงของมนุษย์โดยทั่วไป

  • มนุษย์ทุกตัวตน มีเวรกรรม ตราบาปติดตัวทั้งนั้น เพราะเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งสี่ร้อยห้าร้อยชาติ ดังนั้นมนุษย์ทั้งโลก ทุกชาติ ทุกศาสนา มีเวรมีกรรม รอการสนองเวรสนองกรรมทั้งนั้น ไม่มีใครฝ่าฝืนกฎสัญญาของวิญญาณได้ ดังนั้น การทำสังฆทานแก้เวรจึงเป็นเรื่องของมวลมนุษย์ทั่วทั้งโลก โดยไม่จำกัดว่าต้องนับถือศาสนาพุทธ หรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสายสัญญาเท่านั้น ใครก็ได้ที่อยากลุเวรลุกรรม จัดกองการกุศลสังฆทาน ให้ครูบาอาจารย์จัดการให้ตามเจตนาได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกประเทศทั่วโลก ใครได้พบหนทางแก้เวรแก้กรรม นับได้ว่าท่านมีกุศลล้นโลกแล้ว
  • บุคคลทั่วไปมักมีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม่รู้เท่าบาปบุญคุณโทษของตน ไม่รู้ว่าตนเองตกอยู่ในวิบากกรรม รอการสนองเวรสนองกรรมวรรคหนึ่งวรรคใดจนได้ชาตินี้ ถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่มีการบอกข่าวล่วงหน้า จึงไม่ต้องรอให้ตนต้องตกอยู่ในภาวะเสพผลกรรมสัญญาตราบาปให้เดือดร้อน แล้วจึงพากันวิ่งหาทางแก้ บางท่านก็สายไปเสียแล้ว
  • สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เหรียญเกจิอาจารย์ต่างๆ นั้น สิ่งดังกล่าวนี้มีที่มาจากเหล่าวิญญาณ อิทธิฤทธิ์ หมวดเวทมนต์คาถาในห้องฌานโลกีย์ และฌานสมาบัติ จุดประสงค์ของผู้สร้าง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ให้ผู้นับถือเกิดจิตผูกพัน เลื่อมใสศรัทธาให้เกิดความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต อาจช่วยขจัดปัดเป่า หรือปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากศัตรูหมู่มารได้บ้าง หรือช่วยให้พ้นอันตรายยามคับขันได้บ้างในบุคคลที่เป็นศีลธรรม ซึ่งช่วยได้ในบางกรณีในวงจำกัดเท่านั้นก็ยิ่งนับว่าดีกว่ามนุษย์อื่นๆ มากที่รู้จักคุณค่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รู้จักคุณพระคุณธรรมของศาสนา รู้จักใฝ่หาของสูงมาเป็นหลักดำเนินชีวิตแต่ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้มองพิจารณาถึงกองสังขารวิญญาณของตนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันกับบรรดาวิญญาณอิทธิฤทธิ์ในเครื่องรางของขลัง ในพระนามรูป หรือวัตถุมงคลต่างๆ เป็นคนละเรื่องกับวิญญาณของเรา สภาวะวิญญาณของเรา มีสัญญาบุญสัญญาตราบาป มีธาตุอกุศลกรรมเชื้อสายต่างๆ ติดตามปรุงแต่งติดตัวมารกรุงรังตามกฎแห่งกรรม ดังนั้นการนับถือศาสนา นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถือเทวรูป รูปปั้น ศาลเจ้าใดๆ ก็ดีจุดสำคัญอยู่ที่วิญญาณในตัวตนของเราเป็นหลัก จุดที่ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดต้องแก้ในกองสังขาร วิญญาณของเราเอง ดังนั้นเมื่อถึงวาระที่เจ้ากรรมนายเวร คิดบัญชีให้ท่านสนองเวรสนองกรรมตามวรรคของเวรตามสัญญาตราไว้ อิทธิฤทธิ์ก็อยู่ส่วนอิทธิฤทธิ์ ถึงวาระสังขารต้องชดใช้กรรมก็ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |