Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๑.การลงองค์พระธรรม (อุปกรณ์)

การลงองค์พระธรรม

สายประคำ

เพื่อใช้ในการนับจำนวนองค์พระธรรมที่เขียน เขียนไปหนึ่งครั้งก็นับไปหนึ่งเม็ดประคำ ใช้สายประคำที่มีเม็ดประคำ ๑๐๘ เม็ด หากนับรวมลูกยอด หรือ ลูกเมรุ (เม็ดยอดสามชั้นที่มีสายร้อยประคำสอดออกมา) ก็จะได้ ๑๐๙ เม็ด การนับสามารถนับรวมและข้ามลูกยอดหรือไม่นับไม่ข้ามก็ได้ เพราะวัตถุประสงค์คือการนับจำนวนองค์พระธรรมที่ลงเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 


พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่ออุตตมะเรื่อง "ลูกประคำ ๑๐๘"

ประคำ ความหมายจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประคำ หมายถึง ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง


 

เหล็กจาร

เพื่อใช้ในการเขียนองค์พระธรรม จะเป็นด้ามไม้ธรรมดา หรือใช้ไม้มงคลต่างๆ หรือจะทำด้วยวัสดุอื่นๆ ก็ได้ โดยที่มีเหล็กปลายมนยื่นออกมาเพื่อใช้ในการลงองค์พระธรรม เหตุที่ต้องมีปลายมนเนื่องจากเหล็กจารที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมสายสัญญาบารมีต้องใช้เขียนที่ศีรษะ-คอ-คาง ซึ่งต่างกับเหล็กจารทั่วไปที่ใช้สำหรับจารหนังสือลงบนใบลาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เหล็กจาร ความหมายจาก: ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
เหล็กจาร (เหฺล็ก-จาน) หมายถึง เหล็กแหลมที่ใช้สำหรับจารหนังสือลงบนใบลาน. เหล็กจารเป็นแท่งเหล็กแหลมมีด้ามทำด้วยไม้ เขาสัตว์ หรืองา, มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ ตามความถนัดและความต้องการของผู้ใช้ เหล็กจารมักจะถูกฝนให้แหลมคมอยู่เสมอเพื่อให้เส้นตัวอักษรที่จารเรียบและคมชัด. การจารอักษรบนใบลานต้องให้น้ำหนักที่กดลงสม่ำเสมอและไม่ลึกเกินไปเพราะใบลานบาง. เมื่อจารเสร็จแล้วช่างจารจะใช้เขม่าลูบบนใบลานนั้นเพื่อให้เขม่าแทรกลงไปในเนื้อลานที่ถูกจาร ทำให้ตัวอักษรปรากฏเด่นชัดขึ้นมา

เหล็กจาร ความหมายจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เหล็กจาร หมายถึง เหล็กแหลมสำหรับเขียนลงบนใบลานหรือศิลาเป็นต้น


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |