Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๒.การดับล้าง (อุปกรณ์)

ตะเกียงดับล้าง

เพื่อใช้จุดเทียน (ต่อเทียน) สำหรับดับล้าง อาจจะใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันพืชก็ได้ หรืออาจจะใช้เทียนจุดตั้งไว้แทนตะเกียงก็ย่อมทำได้ เพราะวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจุดเทียน (ต่อเทียน) ที่ใช้ดับล้าง


ตะเกียง ความหมายจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ตะเกียง ความหมาย เครื่องใช้สำหรับตามไฟ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหลอดบังลมลักษณะนามว่า ดวง


เทียนขาว

เพื่อใช้ในการดับล้างโดยอ่านบทดับล้างทีละวรรค ขณะเดียวกันก็จุดเทียนแล้วเป่าบนฝ่ามือ อ่านบทดับล้างวรรคหนึ่งก็เป่าเทียนครั้งหนึ่งจนจบบทดับล้าง


เทียน ความหมายจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เครื่องตามไฟที่ฟั่นที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง ลักษณะนามว่า เล่ม


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |