Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

พระศิวะ พระวิศณุ ท่านเป็นเทพในระดับไหน สูงกว่าพระพรหมมั๊ย แล้วท่านอยู่ที่ชั้นไหนของเทวโลก

พระศิวะ พระวิศณุ ท่านเป็นเทพในระดับไหน สูงกว่าพระพรหมมั๊ย แล้วท่านอยู่ที่ชั้นไหนของเทวโลก

ถ้าถามถึงเรื่องมหาเทพทั้ง3อย่างนี้ ผมก็ต้องขอตอบแบบความเชื่อของศาสนาพรามหณ์-ฮินดูก่อน ตามหลักศาสนาพรามหณ์-ฮินดูนี้ เขาไม่มีเรื่องการแบ่งระดับชั้นของสวรรค์หรอกครับ สวรรค์ของศาสนานี้เป็นชั้นเดียวกันหมด แต่จะแบ่งกันอยู่เป็นแดนๆไป ดังนั้นแต่ละแดนก็จะมีเหล่ามหาเทพนี้ปกครองอยู่ แดนนึงก็พระศิวะปกครอง อีกแดนนึงก็พระนารายณ์ปกครอง อีกแดนก็พระพรหมปกครองไป ดังนั้นเทวโลกของศาสนาพรามหณ์-ฮินดูนั้นจะไม่มีการแบ่งชั้นแน่นอน จะแบ่งก็เพียงแต่ระดับความยิ่งใหญ่ขององค์เทพแต่ละองค์ครับ ซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าถามว่าพระศิวะและพระนารายณ์เป็นเทพระดับไหน ก็ต้องตอบว่าเป็นเทพในระดับเดียวกัน ซึ่งมีฐานะและศักดิ์เท่ากับพระพรหมครับ เพียงแต่ในศาสนาพรามหณ์-ฮินดูจะมีคนนับถือแต่ละพระองค์ต่างๆกันไป บางกลุ่มนับถือพระศิวะมาก ก็จะบอกว่าพระศิวะใหญ่กว่าองค์อื่นๆ บางกลุ่มนับถือพระนารายณ์มาก ก็จะบอกว่าพระนารายณ์ยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้นถ้าตอบไม่แบบไม่อิงความเชื่อของคนตามแบบศาสนาพรามหณ์-ฮินดู มหาเทพทั้ง3ก็ต้องมีความยิ่งใหญ่เท่าๆกันครับ จึงปรากฏกายในรูปความเชื่อของ "พระตรีมูรติ" เพียงแต่ในปัจจุบัน เราจะเห็นคนนับถือพระศิวะมากกว่า เราเลยได้ยินเสมอๆว่า พระศิวะยิ่งใหญ่ที่สุดครับ 

คราวนี้จะตอบแบบความเชื่อของศาสนาพุทธบ้าง ในศาสนาพุทธนั้นกล่าวถึงเรื่องเทพ-พรหมไว้น้อยมาก แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าศาสนาพุทธจะไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องเทพ-พรหมเลย คราวนี้ผมจะขอกล่าวถึงเรื่องการแบ่งภพภูมิของเทวโลกก่อน เพราะในศาสนาพุทธได้แบ่งไว้อย่างละเอียดและลึกซึ้งมากๆในเรื่องของสวรรค์ชั้นต่างๆ คราวนี้ถ้าคุณเคยอ่านในเรื่องการแบ่งสวรรค์และพรหมโลกมาบ้าง คุณก็น่าจะรู้ได้ว่า พระพุทธเจ้าท่านแบ่งพรหมโลกไว้สูงกว่าเทวโลก ดังนั้นถ้าตอบแบบศาสนาพุทธประกอบกับความคิดของผมเล็กน้อย พระพรหมผู้อยู่ในพรหมโลกย่อมสูงกว่าเทพแน่นอนครับ คราวนี้เราต้องมาว่าเรื่องพระศิวะกับพระนารายณ์นั้นอยู่ในระดับไหนกันต่อ อันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาหลายต่อหลายครั้ง เพราะถ้าตามประวัติ...ท่านทั้งสองนี้ก็ยังเป็นเทพอยู่ เพียงแต่เป็นเทพในชั้นของมหาเทพ แต่ถ้าตามสายสัญญา เทพทั้งสองนี้ได้มีฐานะเทียบเท่าชั้นนิพพานไปแล้ว จนปรากฏออกมาในรูปแบบขององค์พระธรรมในสายสัญญาบารมี(เทียบชั้นนิพพาน แต่ยังไม่เข้านิพพาน) คราวนี้ผมจะขอกล่าวในคำตอบแบบอิงประวัติดีกว่า เพราะถ้าตอบแบบในสายสัญญาคุณอาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าผมจะตอบแบบอิงประวัตินั้นก็คงจะต้องตีกับหลายๆคำตอบในปัจจุบันหรือตีกับหลายๆความเชื่อของคนอื่นๆเป็นแน่ เอาเป็นว่าถ้าเราแบ่งสวรรค์ จะเห็นได้ว่าแต่ละชั้นนั้นไม่ได้บอกเลยว่าชั้นไหนใหญ่กว่ากัน เช่น ชั้นดุสิตที่เหล่าพระโพธิสัตว์อยู่นั้นก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่มีฐานะต่ำกว่าสวรรค์ชั้นปรนิมมิตะฯ ทั้งที่สวรรค์ชั้นปรนิมมิตะฯอยู่เลยสูงขึ้นไปกว่าชั้นดุสิตมาก อันจะหมายถึงว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตะฯจะมีฐานะสูงกว่าผู้อยู่ในดุสิตก็ไม่ได้ ดังนั้นการแบ่งสวรรค์เลยเป็นการแบ่งเพื่อให้ทราบถึงดินแดนของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละระดับเท่านั้น มิได้แบ่งเพื่อให้ทราบว่าใครใหญ่กว่าใคร อีกอย่างจุดประสงค์ที่ศาสนาพุทธแบ่งสวรรค์ออกมา ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจใคร่ธรรมะได้อ่านและทราบได้ว่าถ้าอยากอยู่สวรรค์ชั้นนี้หรือชั้นไหนๆจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรต่างหาก คราวนี้เรามาเข้าประเด็นว่าพระศิวะกับพระนารายณ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นใด ผมก็ต้องตอบเลยว่าจากการที่เคยอ่านมานั้นมีหลายที่มามากๆซึ่งบอกว่าท่านทั้งสองอยู่สวรรค์ชั้นนั้นบ้างชั้นนี้บ้าง แต่ถ้าคุณไปอ่านการแบ่งสวรรค์คุณจะพบว่าทุกชั้นนั้นมีผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนั้นๆอยู่แล้ว เช่น ชั้นจาตุมหาราชิกา ก็มีจตุโลกบาลทั้ง4ปกครองอยู่ ดังนั้นผมก็ไม่เคยเห็นจะมีการบอกว่าสวรรค์ชั้นไหนที่มีพระศิวะหรือพระนารยณ์ปกครองอยู่เลยในศาสนาพุทธ ฉะนั้นคำตอบส่วนนี้ผมเลยต้องตอบแบบอิงสายสัญญามาด้วยคือท่านทั้งสองนี้มีระดับเทียบเท่าชั้นพระนิพพานแล้วหรือพูดง่ายๆคือเป็นระดับผู้สำเร็จสูงสุดแล้วแต่ไม่เข้านิพพาน กลายๆว่าจะเป็นชั้นพระโพธิสัตว์ ก็ขอตอบแบบผ่าเหล่าไปหน่อยว่าสวรรค์ที่ท่านทั้งสองนั้นอยู่ก็คือสวรรค์ชั้นดุสิต อันเป็นสวรรค์ของเหล่าพระโพธิสัตว์หรือชั้นของผู้สำเร็จเทียบชั้นพระนิพพานนั่นเอง แต่ถ้าจะพูดในเชิงลึกขององค์พระธรรมในสายสัญญาด้วย เราคงต้องไปว่ากันในเรื่องธาตุอีกครับ ซึ่งมันจะเป็นเชิงลึกเกินไป 

สรุป
ถ้าตอบข้อนี้แบบศาสนาพรามหณ์-ฮินดู ก็ขอตอบว่าสวรรค์ไม่มีการแบ่งชั้น และพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม มีระดับเท่ากัน แต่ถ้าตอบแบบศาสนาพุทธและอิงประวัติบางส่วน อีกทั้งตามแนวคิดของตนเองประกอบกับความเชื่อของสายสัญญา ก็ขอบอกว่าชั้นของพระพรหมสูงกว่าชั้นเทวโลก แต่ถ้าถามว่าพระศิวะกับพระนารายณ์อยู่สวรรค์ชั้นไหน ก็ขอตอบอิงแบบสายสัญญา คือสวรรค์ชั้นดุสิต โดยตอบอีกว่าพระศิวะและพระนารายณ์เป็นเทพในระดับเดียวกัน คือเป็นผู้สำเร็จเทียบชั้นพระนิพพาน 

(ข้อมูลจากเว็บบอร์ดเก่า ถามโดยคุณเทียนเซียน ตอบโดยคุณจ้าวนครสิบทิศ)


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |